Euroafrika: Evropská unie drtivě přijala usnesení o základních právech osob afrického původu...

Euroafrika: Evropská unie drtivě přijala usnesení o základních právech osob afrického původu na území EU! Děti ve školách se mají učit africké dějiny černochů o transatlantických obchodech s otroky a v televizích má prý být více černochů! Evropské země mají zahájit reparace a kompenzace africkým zemím za jejich kolonizaci a podpořit začleňování afrických dětí do evropských škol! Pro skandální usnesení v dikci Kalergiho doktríny zvedli ruku i europoslanci za KSČM!

Euroafrika: Evropská unie drtivě přijala usnesení o základních právech osob afrického původu na území EU! Děti ve školách se mají učit africké dějiny černochů o transatlantických obchodech s otroky a v televizích má prý být více černochů! Evropské země mají zahájit reparace a kompenzace africkým zemím za jejich kolonizaci a podpořit začleňování afrických dětí do evropských škol! Pro skandální usnesení v dikci Kalergiho doktríny zvedli ruku i europoslanci za KSČM!

Evropský parlament na svém zasedání ve Štrasburku přijal koncem března skandální unesení O základních právech osob afrického původu. Usnesení B8-0212/2019 [1] přijaté 26. března vyzývá země Evropské unie, aby uznaly základní práva osob afrického původu a přijaly takové zákony, které umožní plnou integraci Afričanů do evropských kultur. Usnesení např. vyzývá země EU k tomu, aby se nově povinně ve školách EU vyučovaly africké dějiny, o kolonizaci Afriky a o transatlantických obchodech s otroky. Tento bod je zjevným útokem proti USA ze strany Bruselu, protože otrokářský průmysl v USA je nejtemnější stránkou americké historie. Toto usnesení v tomto bodě je namířeno proti Donaldu Trumpovi, je to zcela zjevné.

EU parlament, Štrasburk.
Komunističtí europoslanci vyhlížejí po skončení mandátu bruselské trafiky, nebo co to má znamenat?

Evropský parlament dále vyzývá EU komisi, aby vytvořila finanční a koncepční rámec pro import osob afrického původu do EU, ale rovněž vyzývá k tomu, aby neziskový sektor a fondy intenzivněji spolupracovaly na propagaci migrace. K tomuto skandálnímu dokumentu se připojila drtivá většina členů Evropského parlamentu [2], a to včetně komunistických europoslanců Jiřího Maštálky a Kateřiny Konečné. Z českých eurposlanců se proti usnesení postavil pouze Jiří Payne. Europoslanci Evžen Tošenovský, Pavel Poc a Jan Zahradil se zdrželi hlasování. Tohle je nejen naprostý skandál, jaká špína se odehrává v Evropském parlamentu, ale zejména je to skandál v tom, kdo se podílí na schvalování těchto usnesení. Zmínění komunističtí europoslanci se tak připojili ke konceptu podpory migrantů v Evropě. A jak samotné usnesení vůbec vypadá? Tady ho máte:

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 26. března 2019 o základních právech lidí afrického původu v Evropě (2018/2899 (RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na druhou odrážku a čtvrtou až sedmou odrážku preambule a na čl. 2, čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec a článek 6 této smlouvy,

–  s ohledem na články 10 a 19 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

–  s ohledem na směrnici Rady 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ(1) ,

–  s ohledem na směrnici Rady 2000/78/ES ze dne 27. listopadu 2000, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání(2) ,

–  s ohledem na rámcové rozhodnutí Rady 2008/913/SVV ze dne 28. listopadu 2008 o boji proti některým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva(3) ,

–  s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činu a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV(4) ,

–  s ohledem na druhé šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii (EU-MIDIS II) zveřejněné v prosinci 2017 Agenturou Evropské unie pro základní práva (FRA) a zprávou agentury FRA o zkušenostech s rasovou diskriminací a rasistickým násilím mezi lidmi afrického původu v EU(5) ,

–  s ohledem na své usnesení ze dne 1. března 2018 o stavu základních práv v Evropské unii v roce 2016(6) ,

–  s ohledem na zřízení skupiny EU na vysoké úrovni pro boj proti rasismu, xenofobii a jiným formám nesnášenlivosti, k němuž došlo v červnu 2016,

–  s ohledem na kodex chování zaměřený na boj proti nezákonným nenávistným projevům online, na němž se dne 31. května 2016 dohodly Komise a přední společnosti v oblasti informačních technologií, jakož i další platformy a společnosti provozující sociální média,

–  s ohledem na obecné doporučení Výboru OSN pro odstranění rasové diskriminace č. 34 z 3. října 2011 týkající se rasové diskriminace vůči lidem afrického původu,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 68/237 z 23. prosince 2013, která vyhlásila období 2015–2024 Mezinárodním desetiletím lidí afrického původu,

–  s ohledem na rezoluci Valného shromáždění OSN 69/16 z 18. listopadu 2014, která obsahuje program aktivit spojených s realizací desetiletí lidí afrického původu,

–  s ohledem na Durbanskou deklaraci a Akční program Světové konference OSN proti rasismu z roku 2001, které uznávají po staletí trvající rasismus, diskriminaci a nespravedlnost, kterým čelí lidé afrického původu,

–  s ohledem na obecná politická doporučení Evropské komise proti rasismu a nesnášenlivosti (ECRI),

–  s ohledem na doporučení Výboru ministrů Rady Evropy ze dne 19. září 2001 k evropskému kodexu policejní etiky(7) ,

–  s ohledem na připomínku o lidských právech komisaře Rady Evropy pro lidská práva ze dne 25. července 2017 s názvem „Afrofobie: Evropa by se měla vyrovnat s dědictvím kolonialismu a obchodu s otroky“,

–  s ohledem na článek 12 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod o nediskriminaci,

–  s ohledem na otázku týkající se základních práv lidí afrického původu v Evropě položenou Komisi (O-000022/2019 – B8‑0016/2019),

–  s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že výraz „lidé afrického původu“ – případně „Afroevropané“, „Evropané afrického původu“, „černošští Evropané“, „Evropané afrokaribského původu“ nebo „Evropané černošsko-karibského původu“ – odkazuje na lidi afrického původu, kteří se narodili nebo žijí v Evropě či jsou evropskými občany;

B.  vzhledem k tomu, že pojmy „afrofobie“, „afrifobie“ a „protičernošský rasismus“ se vztahují k určité formě rasismu, včetně jakéhokoli násilného činu nebo diskriminace, které mají kořeny v historickém zneužívání a negativních stereotypech a vyúsťují ve vyloučení a dehumanizaci lidí afrického původu; vzhledem k tomu, jak uznal komisař Rady Evropy pro lidská práva, že toto souvisí s historicky represivními strukturami kolonialismu a transatlantickým obchodováním s otroky;

C.  vzhledem k tomu, že v Evropě žije zhruba 15 milionů lidí afrického původu(8) , ačkoli shromažďování údajů týkajících se rovnosti v členských státech EU není systematické a založené na sebeidentifikaci a často opomíjí potomky přistěhovalců, tj. třetí a další generaci migrantů;

D.  vzhledem k tomu, že agentura FRA zdokumentovala, že menšiny v Evropě, které jsou původem ze subsaharské Afriky, jsou zvláště náchylné k rasismu a diskriminaci ve všech oblastech života(9) ;

E.  vzhledem k tomu, že podle výsledků druhého šetření o menšinách a diskriminaci v Evropské unii provedeného agenturou FRA(10) , v němž mladí respondenti afrického původu ve věku 16–24 let zaznamenali v období 12 měsíců před začátkem průzkumu vyšší míru obtěžování vyvolaného nenávistí (32 %), než byla zaznamenána u starších respondentů, přičemž kybernetické obtěžování je nejvyšší vůči mladým respondentům a s věkem postupně klesá;

F.  vzhledem k tomu, že historie nespravedlností vůči Afričanům a lidem afrického původu, včetně zotročování, nucené práce, rasového apartheidu, masakru a genocid v kontextu evropského kolonialismu a transatlantického obchodování s otroky zůstává na institucionální úrovni v členských státech EU značně nevyjasněná a bez povšimnutí;

G.  vzhledem k tomu, že přetrvávání diskriminačních stereotypů v některých tradicích v Evropě, včetně používání černých masek, udržuje hluboce zakořeněné stereotypy o lidech afrického původu, které mohou diskriminaci ještě zhoršit;

H.  vzhledem k tomu, že by měla být vítána a podporována důležitá práce vnitrostátních orgánů pro rovnost a evropské sítě vnitrostátních orgánů pro rovné zacházení (Equinet);

I.  vzhledem k tomu, že výroční zpráva o trestných činech z nenávisti Úřadu pro demokratické instituce a lidská práva (ODIHR) Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)(11) zjistila, že lidé afrického původu jsou často terčem rasistických útoků, že však v mnoha zemích přesto chybí obětem při zotavování se z násilných útoků právní pomoc a finanční podpora;

J.  vzhledem k tomu, že hlavní odpovědnost za právní stát a základní práva občanů nesou vlády, a tudíž také odpovídají za monitorování a prevenci násilí, včetně afrofobního násilí, i za stíhání pachatelů;

K.  vzhledem k tomu, že vzdělávací systém disponuje omezenými údaji o rasové diskriminaci, nicméně důkazy naznačují, že děti afrického původu v členských státech EU dostávají ve školách nižší známky než jejich bílí vrstevníci a děti afrického původu mnohem častěji předčasně ukončují školní docházku(12) ;

L.  vzhledem k tomu, že dospělí a děti afrického původu jsou stále zranitelnější, když jsou zadržováni policií, a v četných případech jsou oběťmi násilí a úmrtí ve vazbě; vzhledem k tomu, že jsou vystaveni rutinnímu rasovému profilování, diskriminačnímu zastavování, prohlídkám a policejnímu sledování v souvislosti se zneužíváním pravomoci v oblasti vymáhání práva, prevence kriminality, opatření proti terorismu nebo kontrol přistěhovalectví;

M.  vzhledem k tomu, že právní prostředky pro případy diskriminace existují a že jsou zapotřebí silné a konkrétní politiky, které by řešily strukturální rasismus, kterému lidé afrického původu v Evropě čelí, mj. v oblasti zaměstnání, vzdělávání, zdraví, trestního soudnictví a účasti na politickém životě a v rámci dopadů migrační a azylové politiky a postupů;

N.  vzhledem k tomu, že lidé afrického původu v Evropě čelí diskriminaci na trhu s bydlením a prostorové segregaci v nízkopříjmových lokalitách se špatnou kvalitou bydlení a stísněnými byty;

O.  vzhledem k tomu, že i když lidé afrického původu v dějinách významně přispěli k vybudování evropské společnosti, přesto velká část z nich čelí na pracovním trhu diskriminaci;

P.  vzhledem k tomu, že lidé afrického původu jsou neúměrně vysoko zastoupeni ve vrstvách s nízkými příjmy evropského obyvatelstva;

Q.  vzhledem k tomu, že lidé afrického původu jsou v Evropské unii velmi nedostatečně zastoupeni v politických a zákonodárných institucích na evropské, vnitrostátní i místní úrovni;

R.  vzhledem k tomu, že lidé afrického původu jsou ve veřejné sféře na vnitrostátní i evropské úrovni stále vystavováni potupným útokům;

S.  vzhledem k tomu, že rasismus a diskriminace, které lidé afrického původu zažívají, mají strukturální povahu a často se prolínají s dalšími formami diskriminace a utlačování na základě pohlaví, rasy, barvy pleti, etnického nebo sociálního původu, genetických rysů, jazyka, náboženského vyznání nebo přesvědčení, politických nebo jiných názorů, příslušnosti k národnostní menšině, majetku, narození, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace;

T.  vzhledem k tomu, že stále více afrofobních útoků v Evropě v poslední době přímo směřuje na státní příslušníky třetích zemí, zejména na uprchlíky a migranty;

1.  žádá členské státy a orgány EU, aby uznaly, že lidé afrického původu jsou obzvláště vystaveni rasismu, diskriminaci, xenofobii, a obecně nerovnému požívání lidských a základních práv, což představuje strukturální rasismus, a že mají nárok na ochranu před těmito nerovnostmi jako jednotlivci i jako skupina, včetně pozitivních opatření na propagaci, a na rovné požívání svých práv;

2.  domnívá se, že aktivní a smysluplné sociální, hospodářské, politické a kulturní zapojení lidí afrického původu je klíčem k vyřešení fenoménu afrofobie a k zajištění začlenění těchto lidí do Evropy;

3.  žádá Evropskou komisi, aby pro vnitrostátní strategie pro sociální začlenění a integraci lidí afrického původu vytvořila rámec EU;

4.  důrazně odsuzuje veškeré fyzické nebo slovní útoky ve veřejné i soukromé sféře zaměřené na lidi afrického původu;

5.  vybízí orgány EU a členské státy, aby oficiálně uznaly a připomněly si historii lidí afrického původu v Evropě – včetně minulých a stále probíhajících nespravedlností a zločinů proti lidskosti, jako je otroctví a transatlantické obchodování s otroky nebo zločiny spáchané v rámci evropského kolonialismu –, ale také obrovské úspěchy a pozitivní přínos lidí afrického původu, a to jak prostřednictvím oficiálního uznání mezinárodního dne památky obětí otroctví a transatlantického obchodování s otroky na unijní i vnitrostátní úrovni, tak zavedením měsíců černošské historie;

6.  vybízí členské státy a evropské orgány, aby oficiálně uznaly Mezinárodní desetiletí lidí afrického původu OSN a aby přijaly účinná opatření pro uskutečnění programových aktivit v duchu uznávání, spravedlnosti a rozvoje;

7.  připomíná, že členské státy již podnikly kroky ke smysluplné a efektivní nápravě minulých nespravedlností a zločinů proti lidskosti spáchaných na lidech afrického původu a uvědomují si jejich přetrvávající dopad na přítomnost;

8.  žádá orgány EU a ostatní členské státy, aby následovaly tento příklad, jenž může zahrnovat i jistou formu kompenzace, jako je nabídka veřejné omluvy a navrácení odcizených artefaktů zpět do zemí původu;

9.  žádá členské státy, aby odtajnily své koloniální archivy;

10.  žádá orgány EU a její členské státy, aby se snažily systematicky bojovat proti etnické diskriminaci a trestným činům z nenávisti a aby spolu s dalšími zúčastněnými stranami v reakci na tyto jevy podnikly účinné právní a politické kroky založené na důkazech; domnívá se, že pokud by měly být shromažďovány údaje o etnické diskriminaci a trestných činech z nenávisti, mělo by být toto shromažďování určeno výhradně k identifikaci příčin xenofobních a diskriminačních projevů a činů a k boji proti nim, a to v souladu s vnitrostátními právními rámci a právními předpisy EU v oblasti ochrany údajů;

11.  vyzývá členské státy, aby rozvíjely vnitrostátní strategie proti rasismu, které se budou zabývat srovnáváním situace lidí afrického původu v oblastech, jako je vzdělávání, bydlení, zdravotnictví, zaměstnanost, policie, sociální služby a soudní systém, politická účast a zastoupení, a podporovat přítomnost lidí afrického původu v televizních pořadech a sdělovacích prostředcích, a aby odpovídajícím způsobem řešily nedostatečné zastoupení lidí afrického původu, jakož i nedostatek vzorů pro děti afrického původu;

12.  zdůrazňuje důležitou úlohu organizací občanské společnosti v boji proti rasismu a diskriminaci a vyzývá k posílení finanční podpory pro občanské organizace na evropské, státní i místní úrovni;

13.  vyzývá Komisi, aby se v rámci svých stávajících programů financování a programů na příští víceleté období zaměřila i na lidi afrického původu;

14.  žádá Komisi, aby ve svých příslušných útvarech vytvořila specializovaný tým se zvláštním zaměřením na problematiku afrofobie;

15.  trvá na tom, aby členské státy prováděly a řádně prosazovaly rámcové rozhodnutí Rady o boji proti určitým formám a projevům rasismu a xenofobie prostřednictvím trestního práva, zejména pokud jde o uznání předpojatostí k rasovému, národnostnímu nebo etnickému původu jako motivace k trestným činům za přitěžující okolnost, a zajistily, aby byly trestné činy z nenávisti proti lidem afrického původu zaznamenávány, vyšetřovány, stíhány a sankcionovány;

16.  žádá členské státy, aby efektivně reagovaly na zločiny z nenávisti, včetně vyšetřování trestných činů motivovaných předpojatostí založené na rase, národnosti nebo etnickém původu; žádá členské státy, aby zajistily, aby byly trestné činy z nenávisti proti lidem afrického původu zaznamenávány, vyšetřovány, stíhány a sankcionovány;

17.  vyzývá členské státy, aby ve všech podobách prosazování trestního práva, protiteroristických opatření a kontroly přistěhovalectví ukončily všechny formy rasového nebo etnického profilování a aby na praktiky protiprávní diskriminace a násilí oficiálně reagovaly prostřednictvím školení příslušných orgánů týkajících se potlačování rasismu a předsudků a bojem proti nim;

18.  žádá členské státy, aby odsoudily rasistické a afrofobní tradice a odrazovaly od nich;

19.  žádá členské státy, aby monitorovaly rasovou předpojatost ve svých systémech trestního soudnictví, vzdělávacích systémech a v sociálních službách a aby podnikly proaktivní kroky k zajištění rovného právního systému a zlepšení vztahů mezi donucovacími orgány a menšinovými komunitami, aby zajistily rovný přístup ke vzdělávání a zlepšily vztahy mezi vzdělávacími orgány a menšinovými komunitami a aby zajistily rovnocenné sociální služby a zlepšily vztahy mezi orgány sociálních služeb a menšinovými komunitami, zejména černošskými komunitami a lidmi afrického původu;

20.  žádá členské státy, aby zajistily, aby měli dospělí a děti afrického původu rovný přístup ke kvalitnímu vzdělávání a péči bez diskriminace a segregace a v případě potřeby přijaly odpovídající opatření upravující podporu výuky; vyzývá členské státy, aby zahrnuly dějiny lidí afrického původu do učebních osnov a poskytly úplný pohled na kolonialismus a otroctví, který rovněž uznává historický a současný nepříznivý vliv těchto jevů na lidi afrického původu, a aby zajistily, aby učitelé byli pro tento úkol náležitě vyškoleni a dokázali se vypořádat s různorodostí v učebně;

21.  žádá orgány EU a členské státy, aby prosazovaly a podporovaly iniciativy v oblasti zaměstnanosti, podnikání a zlepšení ekonomické situace pro lidi afrického původu a aby se zabývaly nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a diskriminací na pracovním trhu, které lidé afrického původu čelí;

22.  žádá členské státy, aby řešily diskriminaci lidí afrického původu na trhu s bydlením a aby přijaly konkrétní opatření s cílem řešit nerovnosti v přístupu k bydlení a zajistily adekvátní bydlení;

23.  žádá Komisi a členské státy, aby s ohledem na stávající právní předpisy a postupy zajistily bezpečné a legální cesty pro přistěhovalce, uprchlíky a žadatele o azyl, kteří chtějí vstoupit do EU;

24.  žádá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost, aby účinně zajistily, aby žádné finanční prostředky či podpora Unie nebyly poskytnuty organizacím nebo skupinám zabývajícím se zotročováním, mučením a vydíráním černošských a afrických přistěhovalců či obchodováním s nimi ani organizacím nebo skupinám nějak napojeným na tyto aktivity a aby s nimi neprobíhala žádná forma spolupráce;

25.  žádá evropské orgány, aby přijaly strategii rozmanitosti a začleňování pracovní síly, která zavede strategický plán účasti etnických a rasových menšin na jejich pracovní síle a doplní stávající úsilí vynakládané v tomto směru;

26.  žádá evropské politické strany a politické nadace, jakož i parlamenty na všech úrovních v EU, aby podporovaly a rozvíjely iniciativy podporující politickou účast lidí afrického původu;

27.  žádá Komisi, aby v boji proti afrofobii na mezinárodní úrovni úzce spolupracovala s mezinárodními aktéry, jako jsou OBSE, OSN, Africká unie a Rada Evropy, i s dalšími mezinárodními partnery;

28.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, parlamentům a vládám členských států a Parlamentnímu shromáždění Rady Evropy.

Proti migraci je v EU parlamentu jen jedna sedmina europoslanců, ostatní jsou vítači migrantů, anebo se zdrží hlasování

Toto usnesení bylo v EU parlamentu přijato brutálně početnou většinou 535 hlasů a proti bylo jen 80 europoslanců [3]. Na tomto příkladu máte krásnou ukázku toho, jaká je realita v EU parlamentu, který přijímá podle Kalergiho doktríny takováto promigrační a protievropská usnesení s cílem islamizace a afrikanizace celé Evropy.

I kdyby alternativní strany převálcovaly všechny ostatní systémové strany ve volbách, nikdy dohromady nedají blokační třetinu populačního kvóra jedné třetiny obyvatelstva EU zastoupeného poměrným součtem mandátů politických stran zastoupených v EU parlamentu. Jakmile dojde na akceptování evropského křesla, europoslanci si začnou před koncem mandátu připisovat body za svá hlasování ve prospěch globalizace, protože očekávají, že po skončení mandátu dostanou v EU administrativní funkci v obrovském mamutím byrokratickém aparátu Evropské unie.

Kdo z českých europoslanců  jak hlasoval?

Pro hlasovali:

Dita CHARANZOVÁ
Martina DLABAJOVÁ
Petr JEŽEK
Jan KELLER
Jaromír KOHLÍČEK
Kateřina KONEČNÁ
Jiří MAŠTÁLKA
Luděk NIEDERMAYER
Miroslav POCHE
Stanislav POLČÁK
Jiří POSPÍŠIL
Olga SEHNALOVÁ
Pavel SVOBODA
Pavel TELIČKA
Tomáš ZDECHOVSKÝ
Michaela ŠOJDROVÁ
Jaromír ŠTĚTINA

Zdrželi se:

Pavel POC
Evžen TOŠENOVSKÝ
Jan ZAHRADIL

Hlasovali proti:

Jiří PAYNE

Potom se nesmíte divit, že i komunističtí poslanci hlasují jako největší vítači migrace, když zvedají ochotně ruku pro usnesení, které garantuje a ukotvuje práva migrantům ze subsaharské Afriky uvnitř EU a dokonce vyzývá k propagaci černochů v televizích a v médiích, včetně nových školních osnov ve školách o dějinách Afriky. V Evropě nelze měnit procesy, protože ty jsou předmětem vyšších procesů řízení sionistické globalizace, tam nemají europoslanci žádné páky k naprosto k ničemu.

Alternativa musí nejprve ovládnout vnitřní, vnější a národní kruh procesů řízení, podobně jako to dokázal Viktor Orbán v Maďarsku. Ten také nemění Evropu z Bruselu, ale mění nejprve svoji zemi a národ zevnitř. Tento krok totiž nelze přeskočit. Záchrana národa skrze reformu Evropské unie je utopie. Podívejte se sami na svodky z hlasování o tomto usnesení, ať vidíte, jaká je realita.

A ještě poznámka: Tento článek rozhodně není žádný Apríl, aby si někdo nemyslel, že vzhledem k dnešnímu datu publikace článku jde o nějakou legraci.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
omnibusko
Návštěvník
omnibusko

Je to vôbec možné?

Peter
Návštěvník
Peter

Nech ich reparuje a pomáha im v prvom rade Anglicko Francúzsko a spol čo môžu za ich drancovanie nerastných surovín okupáciu území a otroctvo !!!

Monika Ikema
Návštěvník
Monika Ikema

Nevím jak jste na tom v Evropě žijí již 30 let v Japonsku ! Mohu vás ale upozornit že Japonsko přijímá všechny bělochy co maji vysokoškolsky vzdělání a HLAVNĚ jsou běloši ! Zajištůji pro ně práci i s ubytováním ! Proto mě není jasné na čem jede Evropa nebo co kouří za matroš !

Lubomír
Návštěvník
Lubomír
Vilém z Ockamu
Návštěvník
Vilém z Ockamu

Řada “alternativců” chce referendum o setrvání v EU, ale to přece už nikdy nebude. Tedy posledním referendem o EU budou letošní volby do EP, příště (do dalšího volebního období EP) se může udát tolik změn, že už ani žádná alternativa nebude.
1. Tedy pokud nesouhlasíte s Euro-Afrikou volte v těchto volbách pro-národně (více stran chce hájit národní suverenitu a naši identitu).
2. Pokud jste “alternativec” – volte alternativně. EU nejde reformovat. vzpomeňte jak se “hlasovalo” o Lisabonské smlouvě, kdo byl z našich politiků proti – pouze Klaus? Tam kde měli možnost hlasovat proti v referendu, hlasovalo se opakovaně nebo to udělali jinak.
3. Nespoléhejte pouze na mesiáše, jednoho vůdce, jednu alternativní stranu – pro-národní alternativa musí být založena na konceptu “národní fronty” nikoliv na králi nebo diktátorech, pokud jednotlivec nebo strana selže, musí být nahrazena dalšími. Lidé přicházejí a odcházejí, ale národ zůstává. dosud jsme přežili, díky našim předkům, teď je to na nás.
Závěrem: Pokud chcete zachovat “svobodu” volte ve volbách do EP jako v referendu o EU (je to jediná možnost jak dát euro-hujerům na frak).
Máme možná poslední možnost volit proti Euro-Africe (pokud si ji “vědomky” nebo “nevědomky” nepřejete), tak si to pamatujte (nevěřím politikům, že tomu chtějí zabránit, těm co jsou v parlamentu). Pokud nám už na naší svobodě nezáleží (obraně našeho národního státu), možná nás záhy čeká další stádium, a tím bude Euro-fašizmus (v tomto stádiu už nebude možné cokoliv měnit – to bude násilné zavedení Euro-Afriky).
Svoboda má svoji cenu! Tak dobrou volbu.

Josef
Návštěvník
Josef

Učit se pravdu o otroctví je potřeba:
Nemecký Spiegel, č. 8/1998, str. 7:
„V rámci najväčšej deportácie v dejinách sveta priviezli otrokárske lode z Afriky do Ameriky najmenej 13 miliónov ľudí… V Afrike boli vyľudnené celé územia. Týmto „čiernym holokaustom“ sa zaoberajú historici…“
„Prišli loďami, naloženými černochmi z Afriky, ktorých predávali ako otrokov. Obchod s čiernymi otrokmi bol upravený kráľovským monopolom a židia boli vtedy často menovaní za kráľovských obchodných agentov. … Židia boli najväčší dodávatelia výstroja pre otrokárske lode v karibskej oblasti. Remeslo otrokárskych lodí bolo najmä v židovských rukách. … Lode nielen patrili židom, mávali židovskú posádku a plavili sa pod velením židovských kapitánov.“
Zdroj: Seymour B. Liebman, New World Jewry 1493-1825: Requiem for the Forgotten (KTAV, New York, 1982), pp. 170, 183. [Liebman je právnik a učil na nasledujúcich vysokých školách a univerzitách: LL.B., St. Lawrence University, 1929; M.A. (Latin American history), Mexico City College, 1963; Florida chapter American Jewish Historical Society, 1956-58; Friends of Hebrew University, 1958-59; American Historical Society Contributor to scholarly journals on Jewish history.
Pozrime sa na »kolektívnu vinu národa« na príklade obchodu s otrokmi z Afriky do Ameriky organizovaného židmi a predstavme zhustenou formou začiatok tohto »obchodu«:
Židovský národ musel opustiť Španielsko v r. 1492 a Portugalsko v r. 1497. Vykázaní židia sa usídlili v Holandsku, kde založili »Holandskú Západoindickú spoločnosť« s cieľom, »obchodovať« so Západnou Indiou. V roku 1654 vycestoval z Holandska do Nového Amsterdamu (New Yorku) prvý žid, Jacob Barsimson, a v nasledujúcich 10 rokoch nasledovalo mnoho ďalších, ktorí sa usadili na Východnom pobreží a začali »obchodovať« s pôvodnými obyvateľmi. Prvým židom v tomto remesle bol Hayman Levy, ktorý z Holandska dovážal lacné sklenené korálky, textílie, náušnice, náramky a iné lacné šperky, a vymieňal ich za cenné kožušiny.
Do tohto výnosného obchodu čoskoro naskočili židia Nicholas Löwe a Joseph Simon. Löwe pritom dostal nápad, predávať nič netušiacim »indiánom« aj rum.
Vznikla prvá pálenica. Po krátkom čase existovalo v prístavnom meste Newport už 22 páleníc. Všetky patrili židom. Nalievanie »indiánov« ohnivou vodou a masakre prvých európskych osadníkov, uskutočnené v alkoholovom opojení, sú samostatným židovským príbehom.
Z námorného prístavu Newport sa stalo centrum obchodovania s otrokmi, »židovský Newport« bol dlhú dobu považovaný za svetové centrum obchodovania s africkými otrokmi. Odtiaľto sa plavili lode cez Atlantik do Západnej Afriky, aby nabrali čierny, ľudský náklad. Autentické zdroje informujú, že majiteľom 128 otrokárskych lodí, ktoré boli v Charlestone v istom časovom období vyložené, boli židia z Newportu a Charlestonu. V prípade 120 lodí sú v zozname ich majiteľov uvádzané známe židovské mená. Obchod s otrokmi bol židovský monopol!
Túto židovskú prevahu v otrokárstve možno správne posúdiť iba vtedy, ak dobre poznáme biznis žida Aarona Lopeza, ktorý hral v tomto »obchode« dôležitú úlohu. V rokoch 1726 až 1774, teda celých 48 rokov, osobne ovládal 50 percent celkového obchodu s ľuďmi v amerických kolóniách.

AlexZZ
Návštěvník
AlexZZ

Sem si pustil telku a je tam nejaka ulice, serial a v ni naprosto vodpornej negr vojizdi ceskou bloncku a vojizdeji se tam dva buzeranti. Uz asi plnime narizeni evropskeho svazu socialistickych republik.

anonym
Návštěvník
anonym

AlexZZ
Máte možnost to změnit, minimálně aspoň o příštích volbách. Někteří z SPD už pochopili, je jim vedení SPD podrazilo židli a jak vidím, Bartošově Národní demokracii body v průzkumech stoupají, lidi už to náckovské onálepkování prokoukli a čtou si i programy pronárodních stran a začínají chápat, že volit takto neznamená volit nácky, ale naopak skutečné národní strany. Níže odkaz na stav všech stran, i neparlamentních.
https://eu2019.programydovoleb.cz/kvizy-a-dotazniky/volebni-anketa/vysledky
https://eu2019.programydovoleb.cz/strana/rozumni-nd/kandidati

AlexZZ
Návštěvník
AlexZZ

Kdyby volby dokazaly neco zmenit, zkazali by je. Volby jsou pro obcany, aby si mysleli, ze jako neco zmeni, ze se podili na moci. Situaci mohou zmenit jen tri veci. Vyssi moc, kvalitativni posun mysleni lidi (ale to se nestane, lidi hloupnou a jak daji volebni pravo pristehovalcum a 16 letym, tak to je uplny konec) a valka. Neni to vesele. Ale za cele existence voleb volby nic nezmenily a kdyby, kdyby to nahodou prichazelo, zmanipuluji je nebo zakazou..

Monika Ikema
Návštěvník
Monika Ikema

Ty černoši co odešli do Švédska nebo Norska se hodně brzo vytratili z těchto zemi jelikož nemohli přivyknout na zimní podmínky !

Brenda K.
Návštěvník
Brenda K.

Je fakt, že v severských zemích jsou hlavně Muslimové. Sama jsem měla tu “čest” ve Švédsku pár měsíců žít a večer jsem se bála vycházet ven. Arabové nepracují, dostávají dávky, tak se nudí a večer se slézají a páchají zločiny – demolují věci, nebo číhají na ženské. Hnus. Nežilo s se mi tam vůbec dobře, naštěstí jen asi půl roku během manželovýcxh studích tam.

Petr F.
Návštěvník
Petr F.

Ti, kteří to řídí, nemohou být takto hloupí, toto je záměrná destrukce Evropy.

JeBe
Návštěvník
JeBe

Vypadá to na potvrzení události v matričním řízení, jak zde bylo v diskuzi předpokládáno.
Viz. zde https://aeronet.cz/news/a-uz-je-to-tady-policie-vypnula-prvni-cesky-web-na-zaklade-noveho-drakonickeho-paragrafu-podle-hostingove-firmy-navic-pry-neslo-na-webu-o-nic-zavazneho-policie-uz-nemusi-nic-dokazovat/#comment-229322
comment image

https://www.msn.com/en-us/news/us/huge-explosion-and-fire-rocks-texas-chemical-plant/ar-BBVxR8H?ocid=spartanntp

Masivní exploze roztrhala chemickou továrnu v Crosby v Texasu v úterý, zabila alespoň jednu osobu, zranila další dvě osoby. Výbuch nastal v rozlehlém závodě KMCO těsně po 11. hodině. (zajímavé číslo).

Tedy opakovaně “Houston má problém”, znovu, podruhé. Jak víme, poprvé na skutečnost nahlížíme jako na událost, podruhé je to již Trend, potřetí Řízený Proces. Dnes je to trend. A dále?
Sledujme a nepředbíhejme. Můžeme jen tipovat, tak si tipnu – hraje se o Texas, mimo jiné.

Motopes
Návštěvník
Motopes

Přátelé, většina z vás ani netuší, kolik mladých holek se těší na pořádnou černou hadici mezi nohama. Koneckonců, neriskují nic. Kdyby něco, tak se “vdají” za stát. A ten se postará. Zatím. V budoucnu už ne, nebude z čeho. Ale tak daleko pipiny nemyslí. . . Před několika lety byla ve švédsku holčina, aktivně se zúčastňovala proimigrantských procesů, vystupovala v televizi, natáčela písničky na které skákalo spousta dalších slepic, vzpomínám si na refrén jedné z nich . . .”pusť si mezi nohy černého, pusť si mezi nohy žlutého!. . . Pak ji jeden negr na konečné tramvaje pořádně ošukal a jako poděkování jí rozmlátil hlavu šutrem. Pak šel na pivo.
Tady sedí mařenka na negroidovi – to byla ještě do slova na koni
https://www.liveleak.com/view?i=ffc_1346838274&comments=1
a tady je už pod “koněm” Jmenovala se Elin Kratz. Inu, s čím kdo zachází, s tím taky schází. . .
https://steemit.com/crime-scene/@fyrstikken/real-crime-the-elin-krantz-case-nsfw

Motopes
Návštěvník
Motopes

MIlý špinavý a smradlavý žide, uvědom si, že za každý minus co mi dáš, na světě umře 1000 židů. Takže až tady žádní nebudou, můžeš za to TY !

max
Návštěvník
max

Ono vubec zapad vznikl na holokaustu slovanu a co byly nase zeme jsou ted pod kontrolou semitskych zvirat uctivajici expanzivni svetlo pozirajici hmotu , prolevajici krev pro sve kanibalisticke bohy ,omyvajice sve hrichy krvi svou i ostatnich …vse smeruje k napodobe ,jako mesic je odrazem slunce ..oni nechapou ze hmota je nevedomost a zvireckost, egoismus,kalkul chladne analiticke mysli.

Africane umiraly rukou semitu pri vzniku arabske smesice narodu.
indiani vymreli rukou zapadnich semitu.

My ,indove a persani se nedame . Uctivat svate slovo spojujice nas z nekonecnym svetlem poznani jehoz jsme my soucast – duch nase prava nematerialni podstata , je cesta rovnovahy a uvedomeni,miru lasky svobody cti a slavy..

Toto svetlo v nas nelze uhasit a je treba se branit zvireckym rotchild marxist hitlerovskso pedo trans zvirecicm bestiim i jejich “robotum” kteri zdegenerovali na uroven kremikovych predvidatelnych vypocetnich stroju zatimco clovek spojeny s dichem funguje na bazi informacniho pole,fotonu a uhliku a to najednou vsemi smery a body a ne linearne.
zatimco my mysli hybeme oni sedi pred obrazovkami strnule a obraz se hybe pred nimi .jsou to jen pozorovatele. My jsme ti co to ziji a jdou zpet ke korenum k one vecne trvajici perfektnosti lidskych bytosti

Jaris
Návštěvník
Jaris

Zni to sice tvrde, ale ta k.rwa dostala to, o co sama provokacne zadala. Skoda ji neni.

Monika Ikema
Návštěvník
Monika Ikema

Souhlasím stebou Jaris když potřebuje černou hadici tak ať jsi užije normální chlap do ni ani nekopne !

staroverec
Návštěvník
staroverec

Súhlas,Jaris! Tieto zábery aj okolnosti poznám z českých webov už od začiatku,a hovorím tomu “karma-joga.”

anonym
Návštěvník
anonym

Motopes
Je pravda, že v každé populaci se nějaké čubky najdou. Normální holka ale hledá sobě podobného partnera a černí a hnědí jí smrdí. Já jsem ještě v dávnověku stále v teplém počasí za dvěma černochy na poště (tenkrát tu byli hlavně Kubánci-ještě za komančů), nebyla ještě klimatizace ve veřejných prostorách, a najednou se mi z toho smradu z těch dvou chlapů zamotala hlava a šla jsem k zemi. Nejsem žádná fiflena, hned jsem se vzpamatovala, ale blila jsem u chodníku snad čtvrt hodiny. Je fakt, že některé mladé holky to mají rády, ovšem jejich minimum. Každá co si tohle začne, musí počítat s různými nepříjemnostmi, od nestandadrních nemocí, po neplacení alimentů-to prakticky vždy, až po různé genetické problémy. Co chtěly, to dostanou a společnost, ačkoliv má samé neoliberální poslance a vládu, tyhle čubky nikdy nepřijme, slušný člověk se jim vždy vyhne a kamarádky budou mít jen na stejné úrovni. leda tak si můžou stěžovat, že se s jejich dítětem ve školce nechtějí děti hrát.
O žlutých se netřeba bavit, nejsou tak fyziky vybavení, partnerky hledají jen mezi svou rasou, o bělošku stojí jen v bordelu. Ovšem dosti často vidím Čecha s Vietnamkou, děti jsou z toho spojení dosti divné, ale některé Vietnamky jsou opravdu hezké. Pokud jim to k životu stačí, je to jejich věc, ale děti budou chudáci, když se mísí mezi sebou národy, bývá to hlavně v příhraničních oblastech, není to nic divného, ale mísení ras nic dobrého nepřináší.
Muž dostal nedávno prášky na vysoký tlak a na příbalovém listě bylo napsáno, Není vhodné pro černou rasu. Jistě, jsou jiní, kecy, že jsme všichni stejní u doktorů neplatí. Jaký prášky ale dostane míšenec.

Motopes
Návštěvník
Motopes

Milá ANONYMKO, srovnáváte nesrovnatelné. Za našich mladých let bývala jednak jiná doba, jednak jiná výchova. Dneska se multikulti tlačí do mladých horem spodem jako spousta dalších sraček . Ze známých důvodů. Oni neví o co jde. My ano. V časopisech pro holky je dnes spousta článků ve stylu ” jak ho chytit levou za koule a pravou za kreditku” a která “nevyzkoušela” čmouda, jako by nebyla . Ve švédsku zatímco domestikovaní chlapi vaří děckám večeři a myjí nádobí, ženský se tahaj s migrantama, kteří jsou oproti jejich domestikovaným chudákům “tak mužní”. A že musí každá, která si ze čmoudy něco začne, počítat s nepříjemnostma není pravda. Nemusí. Dnešní holky žijí se svým ptačím mozkem přítomností, o budoucnost se postará stát a kámošky jí teď závidí.A to se cení. Mimochodem , Asiatky mají ošklivé nohy.

Jaris
Návštěvník
Jaris

Takova – noblesne receno – ‘paseracka’ Tereza, co dostala flastr za pasovani heroinu v poradne pakistanske veznici, se rovnez pelesila za prachy v bordelu. Tak ta snad nema ani ten ptaci mozek. Bohuzel, takovych roznozek je dnes hodne a nekdy to dopadnehodne spatne.

anonym
Návštěvník
anonym

Jaris
Vzpomínáte si na ty dvě blbky, co za ně náš stát vyplatil výkupné, několik milionů, někam do Pakistánu, ani nevím už přesně kam. Je zajímavé, jak stát lobval za tyto dvě mrchy, co domů dorazily ošátkované. Co tam sakra dělali? A proč se stát tolik staral? Nyní zase tahle protřelá čubka, a stát opět zasahuje a velmi se angažuje. Kdyř Farntíci napařili flastr českému řidiči kamionu za nelegální pašování migrantů, ačkoliv mu do auta slimáci nalezli sami a řekli to, nic za to nedostal a ani nevěděl, že je má v autě, tak náš stát dal od toho ruce pryč. Nedávno jesm četla, že v Afgánistánu je 189 českých občanů odsouzených a sedí v muslimském kriminále. O ty se nikdo nestará a není žádný zájem je dostat domů. proč zrovna tuhle čubku zachraňují?
Podle mě, tahle a ty dvě předchozí, kterým jsme z daní zaplatili tučné výkupné, jsou členky nějaké neziskovky co žije z pašování drog a stát to moc dobře ví, nebo to ví EU a stát dostal befelem se o to postarat. Je i na novinových fotkách vidě, že nikterak nestrádá, a je o ní finančně postaráno, stále kadeřník i v kriminále, odbarvené vlasy, nové domorodé hadry, nevypadá, že by moc strádala, jako vězeň co nemá peníze. A že by si dělala starosti, co bude až z krimu vyleze a bude muset nepropašované zboží splatit, to taky nevypadá. Takže u mě, profesionální kurýr, a ne pro nějakého čičmudu z Afgánistánu, ale pro velkou organizaci, a hodně dobré krytí. Vsadím se, že do půl roku bude doma a za dobré chování jí za rok pustí.

anonym
Návštěvník
anonym

Motopes
No, já nevím, asi to bude i výchovou, všechny mladé holky bych do jednoho pytle neházela, i když zlatokopky samozřejmě jsou všechny a to se jim ani nedivím, využít tu chvilku mládí a krásy pro dobrý život, kdo by to nechtěl, ovšem nemusí to být hned kurvy, ale jak vidím holky s barevnými, tak je to vždy spíš taková ta spodina, co maminka neměla čas ne výchovu, neb byla věčně nalitá, nebo někde u šamstara. Multikulti do děcek nalévají od školy, ale jak vidím na sídlišti, většina se s cikány nebaví, a šestnáctileté holky si hledí našich kluků. Ono to u nás nebude asi až tak hrozné jako ve Švédsku, spíše mám obavy, aby to vydrželo aspoň tak jak to je.

staroverec
Návštěvník
staroverec

Veľmi správny postreh,drahý český brat či sestra! V našich slovanských krajinách multi-kulti nezafungovalo.”Našu” menšinu tu máme pekných pár storočí,ale k miešaniu nieže nedošlo,ale je to obrovské tabu a hanba!