Ebola je nástrojem k prosazení drakonické kontroly a omezení svobodného pohybu osob...

Ebola je nástrojem k prosazení drakonické kontroly a omezení svobodného pohybu osob v rámci plánu NWO na rozdělení světa do oddělených zón, mezi nimiž bude cestování obtížné či zcela zakázané!

Ebola je nástrojem k prosazení drakonické kontroly a omezení svobodného pohybu osob v rámci plánu NWO na rozdělení světa do oddělených zón, mezi nimiž bude cestování obtížné či zcela zakázané!

Všichni společně pozorujeme nekonečný seriál na téma krvácivé horečky Eboly a říkáme si, to je hrůza, co nám to sem do Evropy leze za nemoci z Afriky. Je potřeba zakázat cestování mezi námi a Afrikou, napadá čím dál tím více lidí a média nezůstávají pozadu. Tento myšlenkový pochod přitom není náhodný, neboť byl naopak plně předpokládaný a plánovaný. Epidemie Eboly, která zdaleka není ještě epidemií, je pouze sofistikovaným nástrojem k prosazení dalších kroků v plánu realizace Nového Světového Řádu, zkráceně NWO. Abychom pochopili, o co se tu hraje, musíme si nejprve něco říct o hlavním principu NWO, neboť s tímto výrazem se často nakládá v médiích neprofesionálně a naivně.

[Grafika] New World Order předpokládá novou hypotetickou univerzální měnu v rámci zón…

Nový Světový Řád je modelem ideálního “feudalistického kapitalismu se sociálním aspektem politiky v rámci prosazování tržního modelu a multilaterálního kulturního prostředí“. Už na první pohled vidíte, že je to kočkopes, kde se slučují zdánlivě neslučitelné prvky, kapitalismus, socialismus, feudalismus, národovectví, multikulti, centralizace a volný trh. Že vám to něco připomíná? Ano, Evropskou Unii, nicméně EU ještě není finálním produktem NWO, je pouze jeho mezifází. Pojďme si rozebrat vizi NWO pěkně postupně a na konci uvidíte Ebolu úplně v jiných souvislostech.

Nový světový řád jako ultimátní systém míru a blahobytu

Nový Světový Řád už počátkem 20. století, tehdy ještě v hlavách osvícených bankéřů a průmyslníků, měl být odpovědí na trvalé zajištění dvou základních požadavků: Nekonečný blahobyt a udržitelný mír. Protože bez blahobytu není možné mír udržet (vznikají války kvůli nedostatkům materiálních statků) a bez míru nelze dosáhnout blahobytu. Jedno vyžaduje druhé. New World Order původně vycházel z učení Svobodných Zednářů, kdy Osvícení, tedy mimořádné nadaní jedinci, budou jako vůdcové vést lidstvo ke světlým zítřkům. Hlavním nepřítelem tohoto plánu byly ale stávající i tehdejší politické systémy, demokracie, komunismus, socialismus, konstituční monarchie, japonský feudalismus, neboť všechny tyto systémy podle Zednářů dosazují k moci “diletanty”, neodborné lidi, kteří by u moci vlastně nikdy být neměli, neboť k tomu nemají vzdělání, inteligenci, předurčení, tedy predeterminaci a upřednostňují hlavně svoje zájmy anebo zájmy národa, nikoliv zájmy lidstva jako živočišného druhu. Z pohledu Zednářů tedy můžeme hovořit o tom, že myšlenka globalizace, tedy společného úsilí celého lidstva a celého světa, již tehdy byla kladena nad zájmy jednotlivých národů. Proto k realizaci NWO je třeba prosadit několik kroků, o kterých si nyní povíme.

[Grafika] Vize NWO předpokládá globální zchudnutí světa v zájmu zabránění kompenzačnímu efektu

Prvním krokem je likvidace rodiny. Rodina je v přímém rozporu se zájmy NWO. Tedy model rodiny v pohledu dvou rodičů a potomků, kteří tvoří základ národních států. Likvidace rodiny probíhá na západě už od konce II. sv. války, ve Střední a Východní Evropě od roku 1989. Způsobů k likvidaci rodiny se využívá několik. Nejběžnějším prostředkem je “moderní životní styl bez závazků”, “single” fungování jedince, vztahy bez závazků, vztahy na “psí knížku”, pseudomodel rodiny “2 + pes” namísto tradičního “2 + dítě” a zejména podpora homosexuality. V neposlední řadě k potlačení modelu rodiny slouží i ekonomické bariéry, nulová podpora národních států novým rodinám, neustále se snižující podpora rodinám s dítětem, ekonomický tlak na volném trhu práce na co nejmenší počet dětí.

Rodina v rozkladu a národní identita hned za ní

Nefungující model rodiny je předpokladem ke ztrátě zájmu obyvatel o budoucnost svého národa, své země. Když národ nemá děti, když nemá tradiční model rodiny, když v národě umírá model tradičního svazku mezi mužem a ženou, z jejichž legitimního vztahu vzniká nový život a potomek, je zaděláno na strašný malér. Na ztrátu národní identity.

Národní identita je velmi křehká věc. Vychází z rodinné výchovy. Pro jedince je “národ” sociálním kruhem, který těsně obepíná kruh rodinný. Tam venku, až k hranicím, to všechno je “národ”. Naše podvědomí si od narození parceluje prostory okolo nás. Vědomí příslušnosti k národu je přitom nezbytným předpokladem k přežití státu v jeho hranicích. Kdo neskáče, není Čech! Hop, hop, hop! Tak pozor, tohle nemá s národní identitou ale vůbec nic společného. Národní identita je vědomí, podvědomí a část hlubokého nevědomí naší osobnosti ve vztahu k rozhraní mezi rodinným a národním kruhem. Člověk s národní identitou se zajímá o národ, o politiku a směřování své země. Člověk nestojí jako tvrdé Y bez zájmu o okolí. Zajímá ho, proč politici přijímají rozhodnutí, která jsou v rozporu se zájmy národa, které ohrožují bezprostředně rodinný kruh. Národní identita je psychologický plurál naší osobnosti, zatímco rodinný kruh je singulár. Ztráta národní identity je mnohem snadnější, než ztráta rodinných hodnot. Jakmile je i národní identita popřena, přichází třetí krok, zbourání státních hranic.

[FOTO] Národní identita bude potlačena, obrysy státu rozmazány… jsou toto Češi s odkazem našeho kulturního dědictví a národní identity naší vlasti? Proč nás Brusel a naši politici nutí se integrovat s těmito bytostmi z jiného světa? Proč se musíme přizpůsobovat my jim a ne oni nám? Odpovědí je NWO… potlačení národní identity.

Proč chce NWO bourat státní hranice? Nejprve jen administrativně, poté i skutečně? Protože čím větší území bez hranic, tím větší trh bez omezení a tím pádem větší objem zisků, daní a více sociálních dávek pro udržení míru a zaručení “blahobytu”, podle tezí NWO. Ty uvozovky jsou tam zcela oprávněně a hned si vysvětlíme proč. V reálné ekonomii existuje taková zvláštní a velmi komplikovaná a pomalu zakázaná rovnice nazvaná “Kompenzační rovnice ekonomické spotřeby a výrobních zdrojů“. Nebudu zde zabíhat do detailů, není to účelem tohoto článku, ale jde zkrátka o rovnici, která (na rozdíl od moderní ekonomiky) popírá svatý grál nekonečného ekonomického růstu. Podle NWO je kompenzační rovnice neúprosná, jejíž efekt nastane dříve či později a současná moderní ekonomika a všechno, co dělá, je pouze projevem snah o oddálení nástupu ekonomické reality a projevů “kompenzace”. Tedy povězme si, o co se jedná.

Reálná ekonomie odmítá tezi nekonečného růstu

Kompenzační rovnice de facto vyjadřuje vztah mezi počtem obyvatel v ekonomicky homogenním prostoru (homogenní prostor si představte jako obchodní zónu s jednotným trhem, zákony a pravidly) a objemem zdrojů k zajištění produkce na jedné straně a zájmem o tyto produkty na jiných trzích s homogenní strukturou na straně druhé. Laicky shrnuto, kompenzační rovnice je důkazem, že nekonečný ekonomický růst je podvod a nesmysl, protože čím větší je trh, tím větší je plundrování zdrojů se snižující se efektivitou zisku na jednotku produkce a jednotku zdrojů vedoucí ke snižování cen a nárustu chudoby a nezaměstnatelnosti (pozor, rozlišujte mezi nezaměstnaností a nezaměstnatelností -> to první vyjadřuje stav, kdy práce opravdu není, zatímco to druhé označuje stav, kdy práce je, ale ne pro vás ve vašem ekonomickém homogenním prostoru, protože práce je pouze pro privilegované a predeterminované… příkladem je outsourcing práce pro firmy původem z Česka vyrábějící produkci v Asii -> práce je, ale ne pro vás v ČR, to je právě příklad nezaměstnatelnosti z pohledu projevů kompenzační rovnice), a to zcela paradoxně a neočekávaně, na rozdíl od tvrzení moderní ekonomiky, že růst zaručuje blahobyt více a více lidem.

Z tohoto důvodu tedy NWO a lidé stojící za zájmy bankéřů a průmyslníků přišli na řešení, jakým způsobem omezit projev kompenzačního efektu, který se nezadržitelně blíží: Podle nich musí dojít k rozdělení globalizovaného světa do oddělených zón, mezi kterými nebude probíhat žádný volný obchod a trh, ani pohyb kapitálu a osob a pokud ano, tak jedině jedním směrem, tedy buď jenom dovoz a žádný vývoz, anebo jenom vývoz tam a žádný dovoz zpět. Pokud toto bude zabezpečeno, nedojde k projevům ekonomického kompenzačního efektu. Tady se dostáváme už k realitě současných dnů a protože téma je poněkud náročnější, pokusím se čtenářům opět vysvětlit princip tohoto řešení NWO.

[FOTO] Cestování se stane komplikovanějším, osahávaní už známe, otisky prstů také, brzy nám začnou brát krev, DNA a zakazovat nám cestování do destinací, které se režimu v rámci naší zóny NWO znelíbí…

Globalizovaný svět podle NWO má vypadat následovně: Západ (myšleno EU, USA, Kanada, Skandinávie, Ukrajina a také Izrael, Mexiko a Austrálie) budou tvořit jednu společnou homogenní zónu trhu. Druhá zóna Východ podle NWO měla být Čína a Indie, ale jelikož Vladimír Putin byl de facto obviněn z toho, že zradil plán NWO (Rusko mělo být v rámci NWO původně samostatnou zónou), tak se dá říct, že druhá zóna bude představována zeměmi BRICS. Třetí zónou Jih podle NWO mají být arabské země vyvážející ropu a Severní Afrika. A čtvrtou zónou nazývanou Outer Space (vnější prostor, přeneseně též vnější vesmír) rozvojové země, subkontinentální Afrika a ostatní. Zajímavé je teď se podívat, jak má mezi těmito zónami probíhat obchod a směry obchodu. Rusko měla být původně samostatná zóna NWO určená pouze pro vývoz zboží ze zóny Západ do Ruska. Tento plán kvůli Putinovu odporu ale nevyšel a tuto roli má teď převzít nově chudá Ukrajina v rámci samotné zóny Západ.

Bariéry mezi EU a Ruskem jsou pouze předzvěstí bariér v rámci NWO

Aby nedošlo k projevům kompenzačního efektu v zóně Západ, bude potřeba zaručit, že tato zóna nebude obchodně spolupracovat s ostatními zónami jinak, než jednosměrně. Se zónou Východ bude snaha obchodovat co nejméně, téměř vůbec. Čína, přestože je mohutným partnerem USA v obchodu, bude z obchodní bilance v následujících letech ustupovat více a více, přičemž snaha bude o přesunutí výroby dovnitř zóny Západ, do jejích chudých částí. Postupně se Čína bude stavět do role izolovaného partnera, který do zóny Západ pouze zboží dováží jako laciný výrobce, ale obráceně nebude zájem nijak investovat do země v rámci zóny Východ a skupiny BRICS.

Zóna Jih bude fungovat ve směru vývozu, zdrojů, ropy a surovin do zóny Západ. Obráceným směrem půjde minimum obchodu ze zóny Západ (pozor, natisknuté peníze na platbu za ropu Arabům nejsou produktem!), Arabové budou nakupovat hlavně zboží od zóny Západ, ale investice půjdou hlavně ze zóny Východ, tedy od Číňanů a Ruska. Smutným příběhem bude zóna Outer Space, reprezentovaná především Afrikou. Divoký prostor nikoho, který nabídne zdroje dobrodruhům, ale těžko se stane obchodním partnerem, spíše kořistí pro předchozí tři zóny.

A tím se dostáváme k závěru a hlavní pointě. Posledním krokem v plánu NWO je zamezení pohybu osob a informací mezi zónami. Proč je tomu tak? No, je to kvůli tomu, že systém NWO nemůže udržitelně fungovat bez dokonalé mediální, informační a komunikační izolace mezi jejími zónami. Proto už dnes vidíte, jak média zóny Západ falšují zpravodajství o událostech v zóně Východ, jak naprosto flagrantně a diametrálně odlišně komentují události v Rusku ve věci východní Ukrajiny či Krymu, jak zcela ignorují ekonomické události a rozhodnutí mezi členy skupiny BRICS. Jistě si všímáte, jak zóna Východ se izoluje obchodně (sankce, protisankce), finančně (vlastní kreditní karty, náhrada SWIFT systému, útěk od západních ratingových agentur), komunikačně (vlastní oddělený internet, vlastní satelitní navigace) a jistě vidíte, že v případě zóny Jih díky jazykové bariéře (arabština, perština) je již oddělení zóny dokonáno jaksi přirozeně a automaticky a zóna Outer Space je natolik zaostalá, že ani komunikačně není třeba zónu jakkoliv oddělovat.

Militant Islamist fighters take part in a military parade along the streets of Syria's northern Raqqa province

[FOTO] Islámští “umírnění” bojovníci na americkém Hummeru…

Samotné zamezení pohybu osob mezi zónami se pak má docílit dvěma prostředky: strachem o bezpečnost kvůli teroristům a strachem o život kvůli nemocem a Ebole. A kroky již byly podniknuty. Británie bude zabavovat pasy svým občanům [1], u kterých pojme podezření, že letí do Asie kvůli tomu, aby se připojili k Džihádu. Média tomu nadšeně tleskají, rozumný člověk v tom ale vidí naprosto jasné omezování svobody a další utahování šroubů. Dnes úředníci budou rozhodovat o tom, jestli můžete letět do Jordánska, zítra budou posuzovat, jestli můžete vycestovat do Ruska (co kdybyste se tam jel naverbovat do služeb FSB) nebo jestli můžete vyject do Keni na Safari (co kdybyste odtamtud přitáhnul Ebolu) anebo do Panamy (co kdybyste si tam chtěl založit offshore bankovní účet a tunelovat daně a zisky z podnikání v EU). Nebude dlouho trvat a budou vás v rámci bezpečnosti zóny Západ lustrovat i kvůli chatu s kamarádem po Skypu z Íránu, jestli náhodou vám netlačí do hlavy nějaké myšlenky na terorismus.

Ebola není tím, čím se v médiích zdá být

Jistě jste zaregistrovali, že americká vláda si nechala patentovat jistý kmen Eboly [2]. Nyní se ukázalo, že CDC (soukromá firma s federálním statusem podobně jako FED) vlastní patentová práva na celkem 70 variací kmenů Eboly [3]. Možná si řeknete, že je to kvůli farmaceutickému businessu. Jenže ono to tak není. Patent podala americká vláda a žádný účinný lék nemá, ne tedy nějaký univerzální a zázračně účinný. Jde totiž přesně o opak účelu patentů. Jde o to, aby nikdo nemohl vyrábět a distribuovat vakcínu bez souhlasu držitele US patentu. Jinými slovy, někomu jde o to, aby Ebola nebyla snadno léčitelná, aby její fatální hrozba trvala a aby mohly být díky veřejné panice a strachu přijaty předpisy a zákony omezující cestování do a z Afriky. To je pouze první krok. Jelikož Ebola má inkubační dobu více než 20 dnů, půjde hlavně o to, aby se podařilo přesvědčit země k přijetí zákonů o omezení cest do vybraných zón, pokud jde o zdraví (Ebola) nebo bezpečnost (terorismus) nebo ekonomickou migraci (cestování za lepším životem z/do jiné zóny).

[VIDEO] Američané jsou překvapeni, že jejich vláda má patent na jeden kmen Eboly… už ne na jeden, ale na 70 kmenů…

Prvky NWO se začínají v reálu prosazovat do praxe, vidíme to v přímém přenosu v médiích ve věci Eboly i Islámského Státu, vidíme to ve věci snah o lustrování cest občanů a rozhodování o tom, kdo kam může vycestovat a kdo nikoliv. Je to začátek konce našich údajných svobod. Vyvolat strach z neléčitelné nemoci a viru (kmenu patentovaného paradoxně v USA), vyvolat strach z postupujících džihádistů (vytrénovaných a vyzbrojených paradoxně USA), získat podporu veřejnosti pro zpřísnění podmínek pro svobodné vycestování mimo “bezpečnou” zónu “Západ” (paradoxně právě proto, že západ tyto zóny destabilizoval).

-VK-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
wiKing
Návštěvník

Jen by mě zajímalo, kam spadá dle Vašeho rozdělení světa taková South America. Je to BRICS, Outer Space, Západ, nebo je to od každého něco? Nějak jsem to z Vašeho článku ani komentářů nepochopil.

Manicka
Návštěvník
Manicka

Brazilie je soucasti BRICS, ostatni staty maji zajem, ale silna lobby USA blokuje jejich politiky.

TSq
Návštěvník

“slátanina fantasmagorií, které se nikdy nemohou uskutečnit.”
ale mohou, se správnou podporou mohou,
stejně jako mrkačka na magiči/magnetofon s kotouči a dneska se tím svítí 😉

“by se výroba i trh zastavily. Kvůli absenci motivace.”
Už se stalo, je stav hybernace, nasycení trhu, ještě to vypadá, že něco funguje, ale nefunguje, krev/peníze nějak nestačí okysličovat/ozdravovat proces, protože peníze jsou už jenom potištěné papírky. Chce to impuls oživení, základní je válka, která všechno maže anebo tyhle hrátky, co převádí Bombama, sám je jenom figurka, tu hrají mocní.
Děvenka výše se zmiňuje o zednářích, měl jsem tu čest je poznat zblízka a bylo mi nabídnuto ..takže kdoví víc, děvenka nebo já 😉

John Doe
Návštěvník
John Doe

Zda se mi to dosti zarazejici. Pokud v uvozovkach ti oni takove zdroje na to aby ovladli a rozdelili svet. Tyto www stranky jsou jim jen k smichu. Nac zde resit to co podle vas jiz vyreseno jest. Proc zde prohlubovat paniku a u lidi strach zoufalstvi a paranoju. Neni lepsi byt pozitivni a ne si delat vrasky s toho kam cina co vyveze ci ne? Pokud tvrdite co tvrdite a mate padne dukazy ocemz pochybuji. Stejne si nepomuzete. Jen desite lidi. Bud mate malo prace a nebo jste vazne nekdo kdo spise desi a nahani hruzu jen proto aby se sam zbavil strachu. Nic mene je lepsi byt pozitini a vevsem hledat to dobre. A ne sirit paniku strach a zoufalstvi.

Preji krasny zbytek dne 😉

Karel
Návštěvník
Karel

Nějak jsem nepochopil jednu věc: Proč by zrovna omezení v cestování měl být nějak životně nepřekonatelný problém ? Spousta lidí i tak nemá peníze na cestování a na kvalitě života jim to ubírá jen nepatrně. Jaký je skutečný význam NWO a izolace ? Celý článek vyzněl v duchu, že omezení svobody je to největší riziko, ale za 1. skutečná svoboda tu nikdy nebyla (a možná ani nebude) a za 2. to přece není nic, kvůli čemu by se měli lidi rozčilovat nebo odsuzovat plány NWO…?
Prosím o dovysvětlení. Děkuji.

trodas
Návštěvník

Nejde o omezení cestování, ale o omezení toku informací mezi zónami. Nevím sice, jak toho chtějí v době Internetu dosáhnout, ale snaha tu v tomto směru může být. Nicméně…

“skutečná svoboda tu nikdy nebyla”

A to není pravda. Třeba před WW1 neexistovaly žádné pasy nebo občanky a pokud se člověk v Irsku nebo Rakousko-Uhersku rozhodl, tak bez papírování prostě zakoupil lístek na lodi a přeplavil se do USA, aniž by do toho státu něco bylo.
Není tohle svoboda pohybu?

Shodně do roku 1914 nikoho ani nenapadlo, že by bylo možno nařizovat zákonem lidem, co mohou konzumovat/kouřit/nitrožilně aplikovat.
Viz. např. dokument o historii stíhání Marihuany:
http://uloz.to/xuCSCSM/grass-the-history-of-marijuana-avi

A kontrolní otázka – mimo města napadlo omezovat rychlost automobilů vládu v Česku kdy…? Rozhodně to tak nebylo vždycky a když si to najdete, tak zjistíte, že je to až relativně nedávná další buzerace…

TSq
Návštěvník

Máte to v hlavě srovnané, ano, svoboda skončila WW1, ostatně každá válka tvrdě přeskupila síly ve společnosti, změnila ethalony společenského chování, klasické “Mládí vpřed, staří na svá místa!”. Naivní mladé potřebujeme na barikádách, aby umírali za nás tzv. chytré.
Po každé válce se rozhodovalo, jak lépe a radostněji ovládat masy poddaných ovčanů, metodika je pořád stejná http://forum.class1.cz/viewtopic.php?f=127&t=16003 jen se vylepšila o moderní technologické prostředky, ale podstata je pořád stejná, jak ovládat člověka. Jeden klasik řekl, “Když člověk zjistí, že může ovládat druhého člověka, chová se k němu jako prase.” a řekl to před hodně lety (100) a pořád pravdivé.

Smutno mi je při čtení řádků děvenky výše, ta je pěkně zmasírovaná propagandou, pravdoláskařka, když neví, tak uráží ..ale to je nadlouho

2xs
Návštěvník
2xs

Nezlobte se, ale to je neskutečná slátanina fantasmagorií, které se nikdy nemohou uskutečnit. Ke všemu je třeba motivace. I například k výrobě v Číně (zóně Východ) – nebude vyrábět, když z toho nebude nic mít (od odběratelů) – to je zákon trhu. Tento zákon vzájemné výhodnosti nelze výrazněji narušit, uměle nastolit, naporučit to jinak. Pokud by zóna Západ platila jen potištěným papírem bez větší hodnoty, pak by tento papír Čína odmítala brát, a jako protihodnotu by si žádala skutečné hodnoty – zlato, výrobky, které nějakým zázrakem nevyrábí sama. Nelze udělat jednosměrku – tím by se výroba i trh zastavily. Kvůli absenci motivace.
Krom toho ty velké celky by měly obrovské hranice (třeba i skrze Jih a Vnější zónu), takže nelze zamezit pašování, nelze hranice uměle uzavřít – trh si vždy najde skuliny, a v tomto případě obrovské a četné. “Dokonalá” informační a komunikační bariéra také neexistuje a nikdy existovat nebude – a pokud toto je nutnou podmínkou existence a fungování NWO, pak toto nikdy nenastane. Stejně tak nelze zakázat investice ze Západu v Jihu (to by si ostatně bohatí Zápaďané dobrovolně snižovali bohatství??) ani nejde naporučit, aby k obchodu demotivovaná Čína a Rusko něco (co???) investovaly v zóně Jih – vždyť to je totálně absurdní! Nebylo by CO investovat, protože obchodu by byly uměle kladeny tak demotivační překážky, že by se zadrhnul a zadrhnuté (nulové) zisky nelze přece investovat. Nehledě na to, že i pro investice musí být motivace (zisku – tedy by Jižané museli něco dobrého dávat Východňanům, tedy vývoz surovin ne na Západ, ale např. do Číny, Indie…). Pokud by se mělo jednat o investice papírků, které nelze směnit za Západě za chtěné zboží (vývozy ze Západu na Východ by byly přece omezeny takřka na nulu), nebude nikdo z Východu ani Jihu cokoliv Západu dávat. Tedy by se přírodní zdroje většiny světa pro Západ staly nedostupnými, přičemž Západ energii a suroviny pro svůj navyklý blahobyt potřebuje, a sám je na svém území v dostatečném množství nemá. Jih a Východ by si tedy bez ohledu na diktát ze Západu vytvořily vlastní obchodní vazby, poctivý obchod “skutečná hodnota za skutečnou hodnotu”, a to zčásti i s Outer Space, kde jsou přece jenom cenné přírodní zdroje. Toto se ostatně ukazuje už nyní – Rusko jakoby říká: “Západe, nechceš s námi obchodovat? OK, my se orientujeme na Čínu, a na sebe, a na BRICS, a budeme si vzájemně podporovat poctivé národní měny, vyměňovat hodnotnou produkci, a vy se v Evropě třeba po*erte”… myšleno i s USA, Kanadou a spol. Neexistujue důvod, proč by si cca 3 miliardy lidí Východu (polovina světa) nemohly stačit spolu navzájem… pokud nebudou VELMI DOBŘE motivovány Západní NABÍDKOU. a Západ, jak vidíme, nemá už moc co nabídnout – lidé zlenivělí, zvyklí na luxus a sobectví, takže je každá asijská fabrika převálcuje produktivitou, a už dokonce i inovacemi. A výroba i sofistikovanější produkce je již nyní v Číně také.
Ty nesmysly o ebole jako spoluprostředku k NWO jsou také úplně mimo: vždyť to, že si nějací amíci cokoliv patentovali (umělý virus?), nezabrání Číňanovi nebo komukoliv na zeměkouli, aby ty patenty porušoval a vyvinul léčbu. Krom toho Rusové před pár dny ohlásili dokončení práce na vakcíně proti ebole, jsou v testovací fázi a prý ji nabídnou i v zahraničí (testy-netesty, když je člověk nakažen, vezme si to, co pomůže – a nebude čekat na dokončení testů na opicích).
Měl jsem dosud o tomto webu dobré mínění, ale tento článek je snůškou nesmyslů a absurdit, v kombinaci s neznalostí a neschopností logicky se zamyslet… aspoň selským rozumem, na základě toho, jak nic umělého nikdy nefungovalo, ani “dokonalá izolace” – viz socialismus. Vždyť to snad většina z nás pamatuje.
Kde se vytvoří umělé překážky, tam jen vzroste černý trh… potenciál pro podnikavé, kteří překážky překonají a tamní trh uspokojí. Tím i opačným směrem.

German
Návštěvník
German

Černá nebo žlutá rasa má hold navrh před bílou rasou a proto je možná ta bílá rasa tak diskriminována a nechráněná,protože je nás málo a bílá rasa je ted dost chudá ,ale jiné rasy né.Tím neříkám,že nejsou někteři také,ale najde se více těch co maj více než ti co maj bílou barvu.Kdyt si vemte kolik je čínanů ,muslimů,černochů a dalších…Bílá rasa bude jako první,pokud by se nestalo cokoliv co by vyrovnalo síly ve světě….Ebola nebo válka by to mohla dokázat,ale to není cíl USA aní WHO,protože oni maj ve své zemi všechny národy a je jim jedno,kdo bude jak barevnej hlavně že platí a má více dětí než bílej co má jedno či dvě nebo nic…..Tyhle národy maj běžně i 5 až 10 dětí a to nemluvím o cikánech ty maj i 30 dětí….Takže tady nelze čekat vyrovnanost do budoucna,pokud by nespadla nějaká kometa na dální východ HE HE…Ale každopádně jde o peníze a regulaci a to kdo zbyde po katastrofě to je jim jedno….Bohužel svět už nemá normální zájmy jako zdraví a bezpečnost.Bílou rasu budou šikanovat a otročit i vlastní lidé co sedí na úřadech ve vládě a dalších státních místech.Civilisté bez velkého postavení budou na vše sami a šikanovat je bude naprosto každý včetně jiných ras,takže k čemu pouštět do evropy takovýhle lidi co nic neumí,když si ještě otevíraj na evropany pusu to fakt nechápu a co nechápu ještě víc jak může evropa být,tak hloupá,že nakažené lidi s ebolou vozí k nám do evropy a do celého světa tady alespon vidíte,že samotné vlády porušují několik trestných činů,ale to je v pořádku,protože oni můžou vše…Já bych si strašně přál,aby každý byl férově potrestán za takovýhle zanedbání a ohrožení životů všech lidí.Tedy úřady a vlády co to pouští do evropy + vozí nakažené sem to by se mělo trestat,ale netrestá,ale možná,že jednou to udělaj chytrý a rozumný lidi sami za sebe bez soudu.Tohle ohrožování si nesmí dovolit žádný národ na světě to je vážně ohrožování všeho….Ale evropa aby držela krok s USA a dalšíma,tak je sticha a toleruje to někdy si připadám jak kdybych byl ve světě ,kde je každý díky drogám mimo a proto nevidí své chyby jinak to není možné rád bych se platl,ale aní bych se tomu nedivil….Jak si můžou vůbec dovolit ohrozit naše zdraví? Pokud je někdo nakaženej,tak se má léčit tam a né to roznášet všude možně….Kdybych já bych Prezidentem nebo čímkoliv jiným,tak bych letadla a lodě prostě sestřelil už jen z důvodu bezpečnostního tedy pokud by se lod a letadlo dobrovolně neotočilo jinak sundat a izolovat…Byl bych ochotnej jim poslat pití jídlo obleky na ebolu a léky,ale museli by se s tím uměl sami poprat nebo ,kdo by tam šel i přesto,tak povoleno se vrátit až po ebole až by to skončilo….Já teda nejsem žádný srab,ale nejel bych kamkoliv,kde by se ebola vyskytla a už vůbec né Afrika jen proto abych pak ublížil rodině zvířatům nebo jiným lidem co bych potkal v MHD já prostě jsem ohleduplnej a né jako ty afričani co si klidně lítaj po celém světě.Tohle musela Amerika vědět,že si nenechaj nic vymluvit a poradit a že když jim to budou zakazovat,že budou stejně všude lítat,protože jejich arogance nás všechny zabije.Vůbec nedokážu pochopit jak může Africká armáda jako vojenská karanténa dovolit,aby někdo utekl mimo hlídané pásmo.Tohle je další důkaz toho,že tahle uměla situace je kvůli regulaci a pro hloupé lidi co věří,že USA zachranuje svět.Stejnou zradu lze čekat také od Ruska a dalších jiných…Když letí letadlo o pár metrů za hranice a nemá nemoc hned je sundanej,ale ebola se prostě toleruje a já už chápu proč,PROTOŽE CHTĚJI VĚDĚT JAK AGRESIVNÍ TO JE A JAK SILNÉ A RYCHLÉ,protože někde a nějak se to otestovat musí nato nestačí počítačové simulace.Měli by lidi udělat celosvětovou petici a zažalovat všechny vlády které tohle porušujou….To je můj názor sundat tyhle špatné politiky a úředníky který jsou stejně k ničemu a nasadit tam rozumný lidi co by měli názory jako my.

German
Návštěvník
German

Určitě jsem pro izolovat nakažené země,ale problém je takový,že to nikdo z hlouposti a záměru schválně nikdo neudělá.Těm nahoře je to jedno kolik lidí umře a možná,že jim i jde o to zabít tímto primitivním způsobem hodně lidí,protože dneska se dostalo mno duševně nemocných psychopatů i do velmi velkých funkcí a proto svět vypadá samozřejmě,tak jak vypadá není čemu se divit.Lidi maj v povaze sebezníčení a hloupost bude hlavním faktorem který rozhodne o konci lidstva nikoliv konce světa i když aní to se nedá vyloučit v tomhle hrozném světě je možné fakt už všecko.Takže jsem pro,aby se každá nakažená zem nebo kontinent izoloval od všeho co lidí přiváží tam a zpět a kontroly před i po aby to neohrozilo lidi co žijí kolem.Ale pokud by to byla izolace napořád,tak to by se lidem určitě nelíbilo i když jsou místa které by určitě chtělo více hlídat a izolovat.Těch zajimavých záhad je daleko víc,ale nikdo by mi nevěřil a ještě bych byl za cvoka a proto bude lepší,když nato lidi přijdou úplně sami.

Pokud jde o WHO,tak tuhle organizaci bych zrušil,protože má prsty v těch nejhorších věcech co si lidi neumí aní představit…Jsou trapný,že energitické drinky chtěj omezit v celé evropě(já teda souhlasím,ale)proč nezakážou i cigarety,alkohol a jejich hlavní značka Coca Cola která má v sobě drogy ,aby každý byl velmi závislý na kole proč i toto nepřiznaj? Proč WHO se nestará o to,aby lidi neměli jedovaté látky v jídlech? Proč neomezí nezdravé éčka v potravinách a v pití ? Proč ztrácí čas strašením o drinku,když maj pomáhat v oblasti ,kde je ebola proč je to nezajímá a proč s tím nic nedělaj? Celé roky jsou sticha a mohli to napsat kdykoliv x let předtím a to na vše WHO přišla až ted ? Já se fakt musím hrozně smát oni znás fakt dělaj pitomce to je jako globální oteplování atd atd atd….A to nemluvím o tom kolik aut na celém světě jezdí a všechny MHD a hlavně kamiony a letadla níčí přírodu a celou planetu a to nemluvím o jaderných zbraní které testujou a díky bohu zatím nepoužívaj jako ve válce,ale co takový hliník který je naprosto ve všem a mnoho dalších velmi nebezpečných látek.Bud WHO dlouho schválně mlčela,aby lidi mohli mít zdravotní potíže a měli do budoucna zaděláno na problémy a opět museli platit drahé léky a operace a nebo byli tak hloupý,že jim to nedošlo,ale věřím,že vše každý věděl a mnoha lidem to nedošlo,protože neví z čeho je co vyráběno a to nemluvím o otm co všechno se dává do éček to by asi lidstvo přestalo jíst a to by se jim taky nehodilo…Je mi jasné,že chtěj pouze využívat lidi co daní a platí a lidi co chtěj důchod nechaj umřít,protože vládu to stojí děsný peníze a proto se nikomu nechodí,aby se dožil velkého věku,ale malého….Za všecko můžou jen tyto země co nekoukaj nanic kromě penež a vlivu…A přitom kdyby byli chytrý a měli zdravé lidi třeba do 120 let a důchod třeba až od 80 nebo 100 let,tak by vlády měli balík ,ale ono problém je to,že politici prostě neuvažujou svým starým květákem a je tam mnoho lidí co nemaj aní žádné vzdělání a už vůbec nemaj žádný zkušenosti….Je to smutné,ale jestli všichni máme mít do pěti let rakovinu jak oni říkaj,tak zato nebudou moct naše geny a náš způsob života at je zdraví či opak,ale jejich způsob vládnutí ….Ebola byla dáná lidmi z USA a dalších….Kdyby to byla příroda jak si hodně lidí najivně myslí,tak by dávno nebyl na planetě aní jeden člověk,ale je zajímavé,že vše testujou pořád vše v Africe a daleko od sebe a v nejhorším řeknou to víte oni se nemejou atd atd…ANo je to pravda,ale z toho bývaj jiné nemoci a né tohle….Tahle nemoc se jen tak někde sama nevylíhne a mrzí mně ,že tolik lidí dá na Americkou nebo Ruskou propagandu….Obě strany velmi lžou mimochodem na ebole se celou dobu podílej jen tyto hlavně veliké velmoci USA a Rusko….Snaží se to nadupat natolik,aby se to spojilo z dalšíma nemocema a oni mohli říct tato vakcína byla jen na tento druh a ted musíte jít na další očkování …Připomíná mi to aktualizace na pc nebo Bill Gates který dělá jeden Windows za druhým a přitom co systém to chyba jak mákůůůů a naprosto nepoužitelné pro uživatelé,ale pro tajné služby super…..Lidi nenechte se opít lhaním budte sami sebou ono je to zníčí i ti co jim pomáhaj a my konečně budem mít svobodu i když to není tak snadné….Tyto národy je velká chyba podporovat a kupovat cokoliv co pochází z jejich země tím si jen sponzorujeme další hlavice jaderných zbraní na svoje zahrady.Svět jde špatnou cestou a nechápu,že evropa neumí být sama sebou,ale nebýt té lenosti,tak evropa mohla být fakt silná a nemusela se držet jak nějaké sukně západu či východu….Tohle se nám jednou všem hrozně vrátí tomu věřím….Nejhorší natom bude to že to pak už nezastavíme a budem zbytečně trpět.Ta izolace Afriky měla být ihned na začátku,ale to by Amerika neměla šanci vydělat na vakcíně a buchví,jestli nechce mít důvod vlítnout do celého světa i do evropy a hrát si na zachránce světa až muslimové budou naprosto všude….Ono totiž na tomhle se podílel celý svět né jen USA,ale je fakt,že natom má největší podíl….Tohle je psychologická válka která vždy končí špatně.Sankce pro Rusko vůbec neublíží naopak to uškodí evropě a Rusko to maximálně přibrzdí,ale o to víc se pak bude mstít těm co chtěli sankce a nedej bože,aby USA stáhlo Rusko sebou aby měli stejnou krizi to by zasáhlo celý svět a hlavně evropu….Bohužel mnoha lidem to naprosto vůbec nedochází.Není divu že všude v Ásii a jinde jsou velké záplavy,když se všude testujou jaderné zbraně to je totiž reakce….Neříkám že každá záplava = testy jaderných zbraní,ale mnoho z nich to tak má….Mnoho zemí se schválně ekonomicky a primitivně níčí,když vědí že se má někdo dobře a začal zbrojit víc než jiný to jsou pak ty nehody jako Fukushima atd…..Vždy někoho poškodit,aby to zemi totálně zníčilo atd….Tohle se vždycky dělalo dělá a dělat bude…..Kdyby třeba příklad ČR nebo jiný evropský stát začal dohánět jaderné zbraně USA a Rusko,tak se s Vámi vsadím,že by se tam najednou něco divně uměle vytvořilo třeba nemoc nebo ekonomika nebo nějaký útok který by nikdy nebyl odtajnen….Něco podobného jako Tunguská záhada….Takových špinavých materiálů je miliony,ale lidi se o to nezajímaj a nikdy znát pravdu nebudou.

German
Návštěvník
German

Je to jen otázka času,kdy lidstvo bude mít čip jako OP nebo váš psí mazlíček a další věci co to maj v sobě a to nemluvím o tom,že EU bude mít čipy dokonce v autech prý kvůli krádežím atd ano pro tyto účely by to bylo super,ale to bude sloužit pouze na vyhledávání lidí díky tajným službám a jiným složkám bohužel svět bude ještě 1000x více hlídanej než dřív a ted a proto nelzevůbec mluvit o svobodě,ale spíše o falešné svobodě jako pouze o nálepce aby to hezky znělo.Lidi budou myši nebo vir pod mikroskopem a každý krok nebo jen nějaký náznak úmyslu,že by člověk něco měl v plánu udělat něco jinak,tak oni budou hlídat všechny a jejich mozky,aby věděli co každý si myslí nebo chce udělat.Zní to fakt strašně,ale my k otmu všichni vážně směřujeme a to čekám jen nato kdy nám budou počítat náš dech kolik dechu za den uděláme a že si to zaplatíme jednou budou lidi platit i za každé vykadění nebo cokoliv jiného nebude to třeba hned,ale ještě si to všichni zažijeme a celý svět bude jen plný otroku jako za dob Egypta.To nemluvím o virusech nebo Win10 kde bude každý tlačítko co zmačknete pod lupou co kam a komu píšete nebo hrajete a děláte.Že to bylo už dřív ? Ano bylo,ale ted to bude ještě lépe fungovat budou přímo vědět jakou větu kdo napsal co napsal za heslo nebo co má za hesla na kreditky v bance.Tohle bude sloužit jen jednomu oni si vždy vymyslí jak se nějaký hacker někam naboural,ale všechno dělaj jen tyhle země USA a Rusko a možná pár jiných…To bude lidí vykradených a nebudou mít šanci se nikam odvolat aní vyžadovat odpovědi nebo spravedlnost…Nejsem Optimista aní pesimista a aní idealista,ale jsem realista a vím,že život nebude pořád stejný nebo lepší a lepší,jak by měl být,ale naopak těžší a těžší a proto mně je tolik lidí líto,ale i přesto musíme bojovat,protože tohle není svoboda,ale těžký komunizmus z lepší technikou to je ten jejich moderní komunizmus nic víc….Hlídat maj psychopaty a nebezpečné kriminálníky a né normální lidi.Vše je postaveno ve světě na hlavu…Někdo to dělá z hlouposti a ta další skupina lidí ze záměru to mi nikdo nevymluví….

German
Návštěvník
German

Celou dobu říkám,že USA a aní Rusko neznamenaj do budoucna žádný mír,ale velké zbrojení a světová válka/y pak už jen bude záležet natom,jaké země se ke komu přidaj nebo taky zradí.Svět bude rozdělen na dvě velké části.Bohužel bílá rasa je ve velké nevýhodě kdybych měl řešit porodnost všech ras na této plateně.Bílá rasa si spíše jen užívá práce a sexu,ale rodinu nezaloží skoro nikdo a děti dneska už taky každý nechce třeba ze strachu,aby jejich děti neměli peklo v životě nebo že nemaj čas a chut jí zakládat tu rodinu jako takovou,ale taková Afrika,celá Ásie nebo dokonce muslimové maj děti víc a né jako evropané kteří mají max 1 až 2 děti a to nepíšu procenta,kdo vše to tak má a nemá,ale jiné rasy maj skoro všichni rozhodně v tomhle bílá rasa dostává na zadnici a proto bílá rasa bude sloužit jako otrok jiným co se snaží mít hodně dětí(není to vše z lásky,ale taky z toho důvodu,že mnoho zemí chce ovládnout svět).Hodně dětí = hodně vojáků jak prosté a většina vždy rozhoduje ovšem.

WHO jsou primitivní a hloupý,ale co je horší,že vědí co chtějí a taky zatím velmi tvrdě jdou a proto nelze čekat,že společnosti zakážou lety to by pak nebylo v plánu,když všichni podporují chaos a aby se nakazilo více lidí,ale mnoho lidí tomu nevěří a mnoho lidí se snadno nechá ovlivnit vším včetně medií.Zakázat lety pro všechny společnosti jsou velké finanční ztráty pro letecké společnosti a taky pro samotné vlády a nikomu nejde o zdraví nebo bezpečnost normálních lidí,ale o naprogramovanou a předem nastavenou umělou situací která už byla před mnoha lety v plánu minimálně od roku 2001 a možná i dřív.Kdyt samotná WHO má přece v programu hlídat planetu a chránit jí před předlidněním a má sama za úkol regulovat lidi po všech stránkách a samozřejmě,že lidem se pravda neřekne a tají a proto lidi jsou tolik nemocný i když by nemuseli být,ale zdraví lidi = zkrachování nemocnic a další peníze co chybí vládě a proto se i tolik toleruje a preferuje kriminalita,aby vláda a jiné organizace mohli těžit ze všeho.Kdyby každý byl zdraví a každý slušný a žádná kriminalita aní choroby,tak by cizí vláda musela vymyslet další plány jak lidtsvo donutit,aby platila za cokoliv a proto se vše zdražuje nesmyslně i když se nemusí,ale vše je navzájem se vším propojeno jen to lidi nenapadne co všecko může být s něčím propojené aníž by je to vůbec napadlo a to co se děje ve světě ted to vše je jen dobře rozehraná hra lidí nahoře a ti co jsou dole nemaj šanci s tím cokoliv udělat.To by se lidstvo muselo vážně naštvat,ale to by skončilo válkou a totéž jde o tohle i těm co tohle plánujou X let lidská hloupost najivita ovlivnitelnost nepoučitelnost opakování starých historických chyp = totální regulace všech.Nenávist mezi lidmi jako že lidi jsou rasisti a že je velké bezpráví mezi všemi to je taky záměr a proto se to vše podporuje ze shora,ale nikoho to nenapadne,že by někdo tohle všem nařídil,ale schválně se toto vše distabilizuje svět jako celek,aby lidstvo toužilo potom co odsuzovalo u komunistů akorát je to pod jiným názvem a chytře rozehráno i když z lidí dělaj velké pitomce,ale musí si uvědomit,že i když velká část lidi je hloupá,že né každý takový musí být,dokud žije ještě chytrý člověk,tak lidstvo má naději,ale až nebude aní jeden,tak už bude jen peklo a nic víc.Problém je že na úřadech u složek a ve vládě sedí moc hloupých lidí co se snaží tohle zlo podporovat jak jen to jde třeba že bílej rodilej čech nebo evropan si nesmí nic dovolit říct aní pravdu či názor nebo chtít deportovat cizince jiných ras proto hloupý složky nechrání své lidi,ale cizince a to rasizmu šíleně nahrává i těm co takový normálně nejsou,ale aby muslim mohl vše a bílej nic to je přesně cíl nových komunistů a všech co se nqtom podílej jak já říkám komunisti tu už jsou a budou znova vládnout a tentokrát to bude asi ještě delší dobu než tenkrát.Svoboda a Demokracie a vše co už lidi nemůžou aní slyšet,tak bylo záměrně zníčeno,aby tomu nikdo z lidí nevěřil a tím se ohrozila svoboda lidí.Můj názor je to že mnoho stran a mnoho věcí měli komunisté v plánu zníčit,aby každý pak chtěl staré režimy zpět akorát pod jinýma názvama nebo třeba i stejnýma,ale mnoho politických stran nebo jiných cílů zníčil právě komunizmus co se propašoval do každé strany i země.Vše je to velmi prosté,ale pravdivé každý rozumný člověk to uzná,že tomu tak je…LIdem to nepřipadá divné jen proto,že do toho vůbec nevidí a hlavně nad tím nemaj čas přemýšlet,protože maj mnoho povinností a práce a dotoho ještě několik starostí a strachu co se děje ve světě,ale tohle bylo už připravováné delší dobu a tyhle lidi by měli být potrestáni co podporují všechny tyto věci jen proto,že neumí jinak obnovit nebo zmírnit svojí ekonomiku a vše co s tím je propojeno myslím to klesání všeho,ale zato si USA může sama,protože svojí politiku vede špatně,ale aní Rusko není bez viny a bez problémů tyto země maj za následek zníčeného celého světa i lidí a všeho kolem.

Pokud jde o omezování je to naprostá hloupost,protože mnoho nemoci bude roznášet hmyz které bude schválně nakaženo v laboratoři a vypuštěno ven a to jen je nakročeno k tomu,že potom zákaz cestování způsobí likvidaci jiných zemí nebo kontinentů aníž by musela být válka a dotoho by nikdo nikam nemohl a jen koukal nato jak všude každý umírá vše je vysloveně záměr a stejně to lidi nebudou chtít věčně pochopím dočasné omezení a hlavně povinné kontroly před letem a taky po návratu,aby se neohrozilo více lidí kolem,ale lidi když budou chtít,tak je neudrží aní armáda a budou utíkat stejně i o to víc…Bylo by rozumné udělat tvrdší podmínky pro vstup co vše by afričan nebo jiný musel plnit před i po vrácení do rodné země,ale zakázat to úplně na celém světě bude velký problém,ale asi svět chce kopírovat Severní Koreu,kde to tak maj nastavené,že prý nikam nesmí ono vše má své,ale ono mnoho systémů prostě nevydrží,takže pokud se někde vyskytne ebola a začne ta oblast být kritická,tak by se mělo zakázat vše né pouze letadla tam a zpět,ale i lodě veškeré spojovací linky a dokud by se to neporazilo,tak nepouštět lidi tam aní jinám,ale vše se ignoruje proto,že je to záměr a hloupost aní bych se nedivil kdyby mnoho lidí z vlády už mělo dávno aplikovanou vakcínu aníž by lidstvo o tom vědělo to se to pak snadno hraje na vyvoleného nebo silného jedince,ale nemít vakcínu,tak je každý podělanej až za ušima a popravdě aní ta vakcína nebude konečná stanice,takže se může stát,že ebola v sobě bude mít nějakou mutaci nebo náchylnost chytnout jiné nemoci a lidi pak na celém světě se budou pořád jen proti všemu očkovat a kdo nebude mít peníze,tak bude mít smůlu,ale podle mně ebola jako vakcína nebo pouze lék,ale určitě bude obsahovat i něco o čem lidi opět nebudou vědět nějaké zdravotní komplikace které jim donutí zase utrácet další peníze at to bude na léky nebo zbrojení třeba po dobu 10 až 20 let lidi si nato zvyknou a to je právě ta chyba,že si člověk zvykne třeba i na vězení.USA použije jakékoliv páky k tomu,aby vydělala načem koliv aby mohli snížit svůj dluh a zase začít naplno se vším a nebýt spojenců,tak by USA rozpoutala válku dávno,ale bohužel totéž by udělalo Rusko a jiné velké země.Každý by to bral jako konspirační teorie,ale jsou to tvrdá fakta které se zakládají na pravdě až to člověka mrazí z toho všeho je v tom prostě vždy jen politika zbrojení drogy daně peníze prostě duchovno a lidi díky službám a mediím nevědí naprosto nic co se kde děje.Chápu,že některé věci se musí tajit kvůli panice,aby nebyla zbytečná,ale jsou věci o kterých by lidi měli mít právo vědět třeba záhady nebo tajemství nebo katastrofy o tom se nikdy nesmělo nic říct aní mluvit,ale o regulaci lidí se mluví čím dál tim víc a proto se mi to jeví až moc směšně a obráceně než by to mělo být a nebo si myslí,že už jsou na světě jen takový hlupáci,že to nikdo nepochopí,ale spíše mnoho hlupáků pracuje i mezi nima a lidi co jsou normální,ale bez velkého postavení nemaj šanci tolik ovlivnit jako oni sami.Je mi velmi líto hodných a normálních lidí dětí žen a zvířat,ale jediná volba lidstva je se sjednotit nedat se a znovu si vybojovat svobodu na kterou má každý právo i když ten boj nebude vůbec jednoduchý,ale lepší než jen sedět a koukat nato jak se v budoucnu nové generace budou kvůli naší ignoraci trápit,protože my jsme povinný jim zařídit co nejlepší budoucnost a né peklo.Nejsem vůbec věřicí aní nejsem komunista a popravdě i mně se hnusej slova jako Svoboda nebo demokracie a humanita jako taková,ale to jen proto,že tyto slogany zněužívaj ke svým zajmům a vůbec neplní to načem to zkutečně bylo založeno,protože mně by pravý smysl svobody a demokracie a humanity nevadil,ale každý jen používá sladké reklamy proto aby mohl někam vletět a něco rosekat a pak si vymyslet,že to bylo z humanity atd.Hrozby je třeba eliminovat,ale rozhodně se nesmí zneužívat tyto slogany pro své pošetilé soukromé zájmy proto tolik lidí začalo zase volit komunisty,protože každý zapomněl na jejich historii a už je každý otrávenej politikou a já se tomu sám aní nedivím,protože lidi prostě tohle nechtějí,ale mocné lidi to prostě nezajímá,když politici řeknou,že lidstvo bude polykat třeba jednu lžičku asfaltu denně,tak to tak prostě bude…Ono mluvit o světě nebo politice a se vším co to souvisí by bylo na minimálně na 7 životů jako má kočka.Proto je lepší si nenechat kazit náladu hloupýma lidma a politikou a udělat si svůj život podle svých představ,ale určitě by člověk neměl ignorovat informace a to co se ve světě děje měl by každý mít informace a starat se o to a nebát se něco přečíst i když pravda může být naprosto jiná,ale pokud je člověk chytrý,tak si může říct sám jak to může být určitě je chyba se na nic neinformovat,ale člověk nemůže čerpat pouze z jednoho místa,ale zkusit těch míst více,jestli se třeba něco schoduje atd.Ono je toho mnohem víc co bych rád popsal zde,ale je to skoro nemožné kvůli času.

Všem přeji hezký den s dobrou náladou a hlavně se nenechte zmanipulovat at je to jakýkoliv národ každý bude evropu jen zneužívat pro své zájmy.
Pokud nechcete opakovat historii,tak nevolte komunisty aní strany nebo jednotlivce který byli bývalím komunistou,protože dokud ve vládě nebudou rozumný lidé,tak nikdy se nic nezlepší k lepšímu.A muslimů se nebojte,protože jinak naše rasa zbytečně zanikne to že policie a ostatní nedělaj co maj je naopak na trestné oznámení na ně všechny nikoliv na normální lidi co se jen brání před nebezpečnýma lidma co touží pouze po krvi a smrti.Věřím,že hodně lidí mně bude mít za cvoka,ale taky věřím,že hodně lidí mi dá za pravdu a že si namně každý vzpomene až se vše zkutečně stane…Mám napsanou knížku a je o lidech a je velmi zajímavá,ale vydaná ještě není a bude až za pár let možná i mimo čr,ale určitě časem poznáte,kdo tu psal až budete číst tu knihu určitě jí časem někdo z vás bude mít.21 Století bude hold díky hlouposti plné válek a nedej bože kdyby byla ebola zamíchaná s třetí světovou válku byl by to zkutečně velký extrém bez hranic hlavně pokud by šlo o zákony.Už jsem předpověděl naprosto vše a už chybí pouze ta válka.Velice bych se moc rád spletl,ale to se mi bohužel ještě nestalo.Vadí mi že tu pravdu mám,ale doufám,že hodně lidí se konečně z toho všeho poučí,protože lidský vývoj se zbytečně zastavuje to je naše slabina.Rád bych dopsal více informací,ale to bych potřeboval více času a znaků do textu…Bral bych svět a svobodu,ale určitě né aby bylo vše uměle vytvořeno kvůli cizím zájmům…Není divné,že všude kde jsou nějaké důležité zdroje,že všude jsou války a nemoci? USA a Rusko,ale bohužel i kus celé evropy a celého světa defakto financoval útoky do budoucna a zbraně paradoxně na sebe aníž by si to někdo uvědomil…My už každý máme zaplacenou smrt díky našemu sponzorování cizích zemí co maj za úkol nás zlikvidovat,aby nám všem mohli zabavit naše cené suroviny nebo půdu…Jednou USA a Rusko zaútočí i na evropu až nebude co krást a čerpat jinde a až nebudou žádný nepřátele a to by se evropa ještě měla bát,aby tyto země neměli tajné dohody o rozdělení světa nebo evropy.Vím pro mnoho lidí to bude znít jako Akta X,ale podívejte se co se všude děje a pochopíte,že vše je spojené ze vším ostatním …

tron
Návštěvník
tron

Je mi jasné, že to zde tak úplně nepatří. Vzhledem k tomu, že jsem se zde dočetl že tento veb podporuje i někdo z Holandska, mohl by ověřit email, který se šíří internetem, zda by mohl být pravdivý 😐

Boží mlýny melou pomalu, moc pomalu, ……………….. Pošli dál, ať se co nejvíc lidí dozví, jaká “svoloč” nám tady vládla a dávala rozumy !!! Hana Lena Jacobson: Potvrzuji, že Václav Klaus je skutečným majitelem PPF Group v Holandsku, jehož majetek se odhaduje na 10,5 miliardy $. Petr Kellner, narozený 20. května 1964 měl v roce 1991 teprve 27 let, vzal na sebe úlohu „bílého koně“, kterému kruhy kolem V. Klause poskytly luxusní život za mlčení. Majetek tedy pochází z privatizace ČSSR po převratu v roce 1989, který soudruzi spolu s některými lidmi z OF a ODS do fondu „uklidili“. Vše vycházelo dobře, Petr Kellner vystupoval jako miliardářský neviditelný duch a veřejnost tleskala úspěšnému podnikateli, chloubě tzv. možnostem, které „nové společenské zřízení“ skýtá každému z nás. V. Klaus ovšem udělal strategickou chybu – po skončení prezidentského mandátu si „jel do Holandska zkontrolovat majetkové přístupy“ a z peněz PPF fondu si zakoupil zámeček, který mu nyní nahrazuje život na hradě. Médiím pouze vypustil zprávu, že zámeček mu daroval sponzor – Petr Kellner ! A spadla klec, rozeběhlo se vyšetřování na mezinárodní úrovni. Co se očekává? Nejdříve zmizení Petra Kellnera….