Dojde k uzavření velkého osudového kruhu?

Dojde k uzavření velkého osudového kruhu?

Dojde k uzavření velkého osudového kruhu?

V lidském životě, ale i v dějinách národů přicházejí ,,osudové okamžiky“, které rozhodují o ,,další cestě“. Vznik takových zlomů nikdy není náhodný, i kdyby tak vypadal. Někdy lze vypozorovat příčinu, která vyvolá zlomový následek, jindy je příčina ukrytá, nebo nám jen unikají souvislosti a my ji nepostřehneme. Také mohou být příčiny zasunuty do hluboké minulosti a tam je nehledáme.

Ať tak, či onak – osud, nebo také z hlediska Orientu ,,karmické následky“, přinášejí příležitost a vyvolají určité ,,prostředí“, nebo formu pro možné naplnění. Ale vždy do toho vstupují postoje člověka, který může příležitost využít, minout ji, nebo ji zneužít-tedy sice ji využije, ale jinak, než ,,bylo zamýšleno“. Ve velkých vesmírných dějích jsou události zobrazovány v ,,energetických obrazech“, ze kterých je někteří nadaní jedinci dokážou, jako zvěstování či předpověď, vytušit a následně i sdělit ostatním lidem. Události, které nejsou člověkem, nebo národem správně využity se v nějaké periodě zopakují. Nemusí být potom ve vnější podobě již úplně totožné, protože nejen okolnosti se mění, ale i lidé se mění. Nicméně hlavní smysl je i při opakovaných událostech zachován a pozorný člověk jej může snadno nalézt. Takovému zopakovanému ději, který se konečně splní se říká ,,uzavření osudového kruhu dění“.

osman.png
Osmanská říše – Věčný stát

Boj mezi islámem a křesťanským chápáním světa prochází dějinami Evropy jako červená nit. Velká kolonizace Evropy Turky tu byla někdy před 300 lety a byla pro Evropu velmi bolestná. V evropských očích byli po staletí Turci viděni jako nájezdní barbaři a dobyvatelé. V evropském povědomí bylo do 19. století slovo Turek velmi úzce propojeno se slovem islám, který byl označován za turecké náboženství, Korán pak za tureckou Bibli a slovo Turek se stalo synonymem pro muslima vůbec. V některých českých pohádkách se Turci nezřídka objevují jako obecný motiv předznamenávající nebezpečí a nevyhnutelnost zlého osudu. Turci zde symbolizují vše nepřátelské, představují chaos proti řádu, šílenství proti rozumu.

Za vlády sultána Sulejmana I. Nádherného Osmanští Turci začali postupovat směrem na západ – v roce 1521 dobyli Bělehrad, v roce 1526 porazili českého a uherského krále Ludvíka II. Jagellonského v bitvě u Moháče a v roce 1529 poprvé obléhali Vídeň, kvůli blížící se zimě se však turecké vojsko stáhlo. Za vlády sultána Mehmeda IV. expanzivní politika Osmanské říše na západ pokračovala a v roce 1683 došlo k druhému obléhání Vídně. Velké obléhání Vídně v roce 1683 bylo historickým vyvrcholením tureckého tažení a představovalo jednu z hlavních bitev mezi Habsburky a Osmanskou říší.

Podíváme-li se na dnešní situaci se zaplavováním Evropy islamisty, pak nalezneme jasnou spojitost. Jistě, dnes je metoda obléhání mnohem sofistikovanější a je ,,převlečena“ za humanitární proces, nicméně výsledek, tedy že ve většině Evropských zemí má převládat muslimské obyvatelstvo, kterému to stávající postupně předává všechna práva a pravomoce – to je výsledek stejný, jako při jakékoliv předchozí kolonizaci. Na vnější formě nikdy nezáleží tolik, jako na cíli a výsledku. Konec konců paralela s Turkem také není od věci, když si uvědomíme, že nyní má být ,,řešením“ záplavy muslimů do Evropu ,,obchod“ s ,,hlavním Turkem“, jehož velkým přáním bylo a nejspíš i je obnovení velké Osmanské říše. A byla to právě tato Osmanská říše, která před třemi stoletími dobývala Evropu.

hungary-train-759.jpg
Z Turecka do Maďarska a odtamtud dál do Evropy.

Osmanští Turci využili toho, že byly evropské státy vyčerpané dlouhou a náročnou 30letou válkou. Obsadili celý Balkánský poloostrov, více než polovinu Uher a v plánu měli zničit Rakousko.

To by pro Evropu znamenalo doslova katastrofu. Osmanům, kteří vyznávali islám, by se tak dostal do rukou poslední obraný val ve střední Evropě. Po pádu Vídně by následovalo obsazení jak celého Rakouska, tak i Českého království. Cesta do západní Evropy by byla volná.

Povšimněme si ,,osudového okamžiku“, kdy se v roce 1683 srazila Svatá liga /svaz zemí, které se rozhodly společně bránit nájezdníkovi/ s Tureckými jednotkami u Vídně a porazila je. V této Svaté lize byly státy Habsburské monarchie, Polsko Listevské a Říše Římské. Toto mezinárodní spojenectví jim umožnilo vítězství nad mocným protivníkem.

V letošním roce, kolem 11-12 září uplyne 333 let od této památné bitvy, která díky spolupráci různých států zachránila Evropu před pohlcením Tureckem a islámem.

Jak jsem již uvedl, některé významné děje se opakují, pokud nebyly zcela uzavřeny a naplněny. Jestliže se dnes situace podobným způsobem opakuje, pak je pravděpodobné, že osud přinese i opakování 11 září, jako příležitost k vítězství, nebo kapitulaci. V zákonu čísel /alespoň v tom, který používám/ znamená číslo 3 – Světlo. ,,Světlo ve tmách“, vždy znamenalo naději a příslib něčeho lepšího, spravedlivého. Tři trojky pak znamenají nejen násobení pojmu, ale i vyjádření uzavření dějů. Vynásobením pak dostaneme číslo 9, což je číslem víry. Víru nelze chápat jednostranně, jen jako víru ve Stvořitele, ale i jako pojem obecný – víra v dobro, spravedlnost a řád vesmíru – to vše pak u některých lidí evokuje i pojem Bůh. Můžeme je však nyní chápat jen obecněji – jako víru ve vítězství, víru v zachování řádu Evropy i když víme, že tento současný boj je i bojem mezi dvěma věroukami – křesťanstvím a islámem. A my patříme ke křesťanskému světu, ať už jsme církevně chápáno ,,věřícími“, či nikoliv.

0915_life-jackets-migrants.jpg
Tržiště v Turecku jsou zaplavená obchodníky se záchrannými vestami, které nabízejí uprchlíkům pro cestu přes moře do Řecka.

Americká jasnovidka Elizabeth Joyce předpověděla ve svém proroctví k letošnímu roku, mimo jiné, i rozpad EU způsobený jejím selháním a zveřejněním podvodných praktik v řadách jejího vedení, které mají vyjít na světlo.

To vše nám ukazuje, že by mohly nastat okolnosti a situace příznivé pro vítězství, ale jen za předpokladu, že my lidé neselžeme, ale budeme sami intenzivně bojovat za tento cíl. Bojovat ve smyslu bdělosti, pozornosti k vývoji událostí, šířením informací, podporou všech smysluplných aktivit, posilováním lidí, kteří podléhají beznaději z budoucnosti…a v neposlední řadě – hledáním spojenců.

V určitých filozofiích je začátek září spojován s očistou, obnovením správného řádu vesmíru. To je dalším postřehem, který nás může podpořit. Nepodceňujme i moc myšlenek. I myšlenka je energie, která podléhá zákonu slučování a posilování. Jsou-li stejné myšlenky intenzivně lidmi prožívány a je-li těchto lidí mnoho, dochází k vytvoření silných energetických polí, které pak ovlivňují jednak lidi /kteří pak třeba udělají něco, co se od nich vůbec neočekávalo, aniž dokáží vysvětlit, proč to udělali/, ale spolupůsobí i k vytváření zdánlivě nahodilých situací, které podporují fyzické splnění.

Využijme tedy tuto příležitost, kterou nám vesmír nabízí, spojme naše úsilí a pomozme vytvořit děj, ať už jeho vnější forma bude jakákoliv, který přinese dobro pro Evropu a naši zemi…

-ZF-

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Vabio
Návštěvník
Vabio

Při tom tempu všech změn to je jen otázkou času, kdy dojde k velké změně a možná to bude i dříve než až v září.

V čem je ale hodno autora podpořit, tak je to v tom, že myšlenky lidí jsou zásadní veličinou.

Představte si situaci, kdy přijedete např. na Fidži (schválně dávám něco vzdáleného a relativně velmi neutrálního) a místní se na vás budou mračit –> vaše pocity budou jaké?

A teď zcela ta samá situace, ale místní se na Vás usmívají –> vaše pocity budou jaké?

A jak se v té či oné situaci vzájemně domluvíte –> bude v tom rozdíl ? … asi jo a zásadní!

A pocity jsou zásadní, to jsou emoce a ty cloumají s jednotlivci i davy –> bez nich není válek ani konců válek. Bez nich není radost ze života, atd.

Takže proč se jednou na vás ti místní usmívají a jednou mračí … je v závislosti na tom, co jim přichází na mysl, když Vás vidí … a to je dáno tím, co v té hlavě již v té době mají. Jinak řečeno, pokud je tam již dávno před Vaším příchodem zapsána mimo jiné např. myšlenka “cizinci přináší jen problémy”, tak se budou mračit, ale když tam budou mít “s cizinci je sranda”, tak se na Vás budou usmívat.

A teď to nejdůležitější –> to co máte v hlavě zapsané, tam máte proto, že jste si to tam zapsali (to nikdo jiný udělat nemohl, že) a tudíž, i Vy sami jste jediní, kdo to může změnit!

Není to těžké, stačí chtít –> když se chce všechno jde (to je letitá moudrost) –> a ikdyž nevíte jak na to, tak platí jiná moudrost “když je žák připraven, učitel se vždycky najde”.

Ale práce na sobě, na svých myšlenkách … do toho se lidem sami od sebe moc nechce, tudíž je potřeba mít ty události okolo sebe, aby nás k tomu došoupali, že ?

A z logiky věci je zřejmé, že kdybychom na sobě pracovali sami od sebe, tak není nutné nás k tomu dotlačit (pro někoho osud, pro jiného karma, pro dalšího Bůh/Vesmír/atd. a pro ostatní náhoda).

Za sebe vím, že to jde si vědomě měnit myšlenky a zbavovat se těch, které mě zatěžují a brání být v pohodě, mít radost ze života, být šťastný, atd. A vím, že s tím dokážu pomoci úplně každému, kdo … a to je zásadní … se rozhodne, že se sebou něco udělá a svoje problémy si chce vyřešit.

Martin
Návštěvník
Martin

Je třeba dodat jednu věc: ISLÁM BYL STVOŘEN VATIKÁNEM jako nástroj ovládání lidí!

Jsou pro to důkazy…

Uvědomme si prosím že cézaropapežský katolicismus ve 4. století zlikvidoval původní Kristovo učení o POZNÁNÍ SAMA-SEBE. Katolicismus tím byl překroucen v nástroj na ovládání mas ovčanů… stejně jako islám…

Ptejme se tedy především: PROČ TO DĚLAJÍ ty síly co stojí v pozadí?! Komu slouží tato náboženství jako nástroje ovládání lidí… k jakému účelu?

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-vznikl-islam-doopravdy-kdo-stvoril-koran-a-proc-papezsky-vatikan-kamaradi-s-muslimy/

kernell
Návštěvník
kernell

Znova a dokola ty samé pitchoviny z ragauianu…

Martin
Návštěvník
Martin

dej alespoň jediný faktický protiargument abychom tvé nepodložené urážky mohli brát vážně 😉
ale ty nemůžeš, protože fakta jsou prostě fakta…

Martin
Návštěvník
Martin

To s tou energií myšlenek je pravda… jen záleží na opravdovém chtění, na tom zda člověk to skutečně celou svou duší opravdově chce:

…Bojovat ve smyslu bdělosti, pozornosti k vývoji událostí, šířením informací, podporou všech smysluplných aktivit…

…Nepodceňujme i moc myšlenek. I myšlenka je energie, která podléhá zákonu slučování a posilování. Jsou-li stejné myšlenky intenzivně lidmi prožívány a je-li těchto lidí mnoho, dochází k vytvoření silných energetických polí, které pak ovlivňují jednak lidi /kteří pak třeba udělají něco, co se od nich vůbec neočekávalo, aniž dokáží vysvětlit, proč to udělali/, ale spolupůsobí i k vytváření zdánlivě nahodilých situací, které podporují fyzické splnění.

cinda
Návštěvník
cinda

Jim je jedno kdo je bude volit. Váš hlas má stejnou váhu jako chudáčka muslimáčka.
Ti, kdo tu skutečně vládnou, mají zřejmě potřebu to svoje stádečko námezných otroků malinko zredukovat a tak použijí proti nám tyto běžence. Co zbude se pěkně multi-kulti zkříží do hněda a budou tu jen dvě rasy. Ta co vládne a ta co pro ně pracuje.

VM64
Návštěvník
VM64

Prosba. Je možné vyretušovat fotky Shapira a místo nich tam dát jenom černou siluetu a napsat Shapiro ? Vždy, když ho vidím, tak se pobliju.
Dík.

Murskoslav
Návštěvník
Murskoslav

Mne je tiež nevoľno, keď vidím ten ksicht.

Zdenio
Návštěvník
Zdenio

Ano, je to zvláštní, když vidím jeho obličej, je mi z toho divně, až nevolno, musím rychle přejít o kousek dál mimo jeho obličej.

pavel jan
Návštěvník
pavel jan

Podívejte se na A.j.Szubina, je to podobný.

Thom
Návštěvník
Thom

Nie je mi jasné, prečo európsky a najme nemecký politici (kresťania, alebo židia), podporuju inváziu moslimov do Európy. Veď im musí byť jasne, že ani bohatstvo im nezaručí do budúcna bezpečnosť. Kam sa ukryjú? A po nich, ich deti, vnuci…?
Veď to nedáva logiku? Som čím ďalej, viac presvedčený že budu musieť byť pod vplyvom nejakej polohypnózy.
Ukážte mi jediný stát, kde sa budu môcť s rozvetvenými rodinami usadit?
Ani tá Amerika už nie je bezpečná? A ostrovov k predaji je čím ďalej menej. Nevraviac o zdvíhaní hladiny oceánov a morí.

Byť tak jeden deň s Merklovou a zistit aké su jej pohnútky!

Murkoslav
Návštěvník
Murkoslav

Oni ale asi naozaj budú pod hypnózou. Teda pod túžbou získania mamonu od zaoceánskych a európskych megaoligarchov a.k.a. sponzorov. To je pre nich vábnička ktorej podľahnú a s ktorou nedokážu bojovať. Zároveň túžia po moci, po ovládaní ľudí. Popritom sa chazari tešia, že sa zbavia Slovanov. Pretože ich od kosti neznášajú. Cítia z nich dobro a Boha, čo v nich vyvoláva hnus a odpor… Nešťastníci.

Martin
Návštěvník
Martin

Vysvětlení je známé a poměrně jednoduché… je to záměr. Politici pracují jako loutky podle not jiné síly… a cílem je záměrná islamizace Evropy, jelikož islám dělá z lidí nemyslící ovce, kterým se lépe vládne… je to plánováno dlouho v minulosti. Hlavní temnou silou je Vatikán, který dokonce Islám kdysi stvořil:

Jsou pro to důkazy… Uvědomme si prosím že cézaropapežský katolicismus ve 4. století zlikvidoval původní Kristovo učení o POZNÁNÍ SAMA-SEBE. Katolicismus tím byl překroucen v nástroj na ovládání mas ovčanů… stejně jako islám…

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-vznikl-islam-doopravdy-kdo-stvoril-koran-a-proc-papezsky-vatikan-kamaradi-s-muslimy/

spravce
Návštěvník
spravce

Kdyby měla být pravda, že by proti islámu povstala opět ta “Svatá liga”, znamenalo by to, že vůdcové zemí Evropy, kteří nás do této situace dohnali, jsou tudíž neschopní a zbyteční. Mohl by tedy být převrat.

kosec
Návštěvník
kosec

lenže v roce 1683 ještě neexistovaly USA

pavel jan
Návštěvník
pavel jan

Dobrá připomínka.