Česko bude muset přijmout zákon o strpění odmítnutých žadatelů o azyl na...

Česko bude muset přijmout zákon o strpění odmítnutých žadatelů o azyl na svém území, je vymalováno! Když nejsou průchozí kvóty na přerozdělování migrantů v zemích EU, tak se to prostě udělá pomocí implementace evropských judikátů do českého práva a nazve se to jinak! Česká republika tak nebude přijímat už migranty, ale bude hostit “strpěnce” na svém území! Migrant z Čečenska spáchal v ČR dvě loupeže, přišel o azyl, ale ČR za to zažaloval a teď z něj bude strpěnec! Skandál za bílého dne a vláda v Praze mlčí a tváří se, že se nic neděje! Návrh na Czexit by přitom už měl dávno ležet na stole!

Česko bude muset přijmout zákon o strpění odmítnutých žadatelů o azyl na svém území, je vymalováno! Když nejsou průchozí kvóty na přerozdělování migrantů v zemích EU, tak se to prostě udělá pomocí implementace evropských judikátů do českého práva a nazve se to jinak! Česká republika tak nebude přijímat už migranty, ale bude hostit “strpěnce” na svém území! Migrant z Čečenska spáchal v ČR dvě loupeže, přišel o azyl, ale ČR za to zažaloval a teď z něj bude strpěnec! Skandál za bílého dne a vláda v Praze mlčí a tváří se, že se nic neděje! Návrh na Czexit by přitom už měl dávno ležet na stole!

Vážení přátelé, je zle! Obvykle to nedělám, ale musím vás hned v úvodu požádat, abyste tento článek okamžitě sdíleli všude se svými přáteli, protože jde o naprostý skandál a situace je natolik výbušná a nebezpečná, že se to ani nedá slovy popsat. Server Česká justice totiž včera jako první informoval o tom, že Česká republika zavede to do svého právního systému tzv. Institut strpění cizinců ze třetích zemí na svém území [1]. Nejde o nic menšího, než o implementaci jedné z evropských směrnic, která je do zákonů implementována již delší dobu tady v Německu a jedná se o následující věc.

Podle tohoto právního institutu je daná členská země Evropské unie povinna “strpět” na svém území i ty migranty a uprchlíky, kteří v azylovém řízení neuspěli s žádostí o azyl, anebo o azyl přišli spácháním závažného trestného činu, třeba i vraždy. Tento institut tak znamená, že i odmítnutí běženci a migranti mají na základě tohoto institutu nárok a právo na legální setrvání v hostitelské evropské zemi, která takového odmítnutého azylanta musí na svém území strpět.

Evropský soud.

Těmto migrantům se již tak nebude říkat azylanti, ale “strpěnci” ve smyslu osob, které jsou na území daného státu trpěny a umístěny proti vůli vlády dané země, resp. proti vůli soudů dané země, které strpěné osobě předtím odmítly udělit regulérní azyl. Podle tohoto institutu nesmí orgány členské země takto odmítnutého azylanta deportovat, nesmí mu odpírat pomoc, diskriminovat jej, ani na něj pohlížet jako na osobu “nežádoucí”, naopak stát bude mít povinnost na takovou osobu pohlížet jako na osobu, se kterou je potřeba podle zákona mít trpělivost, strpení a osoba se tedy stane “strpěnou”, resp. “strpěncem”.  A to není všechno. Strpěná osoba nebude moci být ani vyhoštěna, pokud se na území ČR během svého strpěného pobytu dopustí trestného činu a je odsouzena.

Podle judikátu Evropského soudu se odmítnutí žadatelé o azyl a dokonce i osoby, kterým byl azyl odebrán, dočkají trvalého pobytu v EU. Bude se jim říkat “strpěnci”

Chystaná novela azylového zákona přesně definuje, jak bude takový institut strpění vypadat. Odmítnutý žadatel poté, co obdrží rozhodnutí o zamítnutí azylu, bude moci požádat o udělení Potvrzení o strpění na území ČR a jediné, co k tomu bude muset doložit, je místo pobytu na území ČR, tedy nějakou adresu. Novela azylového zákona je vynucena judikátem Evropského soudního dvora vydaného dne 14. května 2019 tzv. Velkým senátem Evropského soudního dvora. Implementace tohoto judikátu do zákonných norem 27 členských zemí EU znamená konec práva národních vlád a orgánů na rozhodování o tom, kdo se smí a nesmí pohybovat a pobývat na území evropských zemí. Tento judikát bere národním vládám poslední mechanismus, jak se bránit migrantům a odmítat je v případě, že děravými hranicemi Schengenu proniknou do evropských zemí.

Nezisková demonstrace, protest za přijímání migrantů.

Takto funguje nacistická Evropská unie, dámy a pánové. Když to nejde dveřmi a ani oknem, tak nám ty migranty nasunou komínem. A když vypadnou z krbu do obýváku, tak je nemůžete vyhnat, ale musíte je ve svém domě od této chvíle strpět, a to na základě “judikátu” Evropského soudního dvora. Takže, když země V4 nechtěly dopustit přerozdělovací kvóty, tak Brusel nasadil Evropský soudní dvůr, jeho “judikáty” a už to jede z kopce takovým fofrem, že to ani nestíháme pochopit, co se vlastně děje. Celý plán a koncept je dopředu nastavený tak, že migrace bude a hotovo!

Podle judikátu Evropského soudu má i zločinec nárok na azyl a ochranu v EU. Pokud o azyl přijde, musí mu země EU poskytnout status “strpěnce”

Procesy budování Kalergiho vize multikulturní Panevropy jsou dány předem takovým způsobem, že žádná národní vláda žádné členské země Evropy nemá šanci a ani právo migraci na svém vlastním území nijak bránit! O tom, kdo se smí pohybovat ne území ČR a dalších 26 zemí EU už nerozhodují národní vlády, ani Evropský parlament, ani dokonce Evropská komise, které se nepodařilo politicky prosadit přerozdělovací kvóty, ale rozhodují Evropské soudní dvory pomocí judikátů. Server Česká justice k celé věci uvedl následující a dovolím si tedy z jejich článku citovat celý blok, protože je to naprosto zásadní a důležité.

Podle důvodové zprávy jde o aplikaci judikatury Soudního dvora Evropské unie z letošního roku. „Úpravy v ustanoveních § 15 odst. 3, § 17 odst. 1 a vložení nového odstavce 8 reagují na judikaturu Soudního dvora EU. Konkrétně se jedná o rozsudek Soudního dvora (velkého senátu ze dne 14. května 2019 ve spojených věcech C-391/16, C-77/17 a C-78/17. Podstatou uvedeného rozsudku je výklad ustanovení čl. 14 odst. 4 až 6 kvalifikační směrnice . V rozsudku Soudní dvůr jednoznačně uvádí, že výše uvedená ustanovení kvalifikační směrnice nejsou v rozporu ani s čl. 78 odst. 1 Smlouvy o fungování EU, který stanoví povinnost mít unijní azylovou politiku souladnou s Úmluvou o právním postavení uprchlíků ani s článkem 18 Listiny základních práv Evropské unie, který upravuje právo na azyl.

Dochází tak k doplnění již proběhlé transpozice kvalifikační směrnice a doplňuje se stávající provedení tzv. vylučující klauzule v § 15 odst. 3, kde se doplňují dva nové důvody pro vyloučení z možnosti udělit azyl a to i v případě, pokud by dotčená osoba na udělení azylu měla nárok. Konkrétně jde o situace podezření, že dotčený cizinec může být nebezpečný pro stát, kde se nachází nebo byl odsouzen v trestním řízení. Dále dochází v § 17 odst. 1 k precizaci použité formulace tak, aby lépe odpovídala kvalifikační směrnici,“ uvádí se k novým důvodům neudělení azylu.

Podle předmětného rozhodnutí i podle zmíněné kvalifikační směrnice se pak pro tyto osoby zavádí předmětný institut strpění: „Nové ustanovení § 28 odst. 8 pak transponuje odstavec 6 čl. 14 kvalifikační směrnice, který přiznává osobám, které nejsou hodny udělení azylu či jim byl azyl odňat určitá základní práva,“ uvádí ministerstvo vnitra v důvodové zprávě.

Celý text najdete na České justici zde.

Server Česká justice dále v článku uvádí příklady osob a migrantů, kteří se dopustili trestných činů, přišli následně o azyly, ale následně se rozhodli hostitelské země zažalovat. Jeden z migrantů z Čečenska spáchal v ČR loupež a by odsouzen na 3 roky do vězení.  Po udělení azylu ale spáchal další loupež a přidal k tomu i vydírání. Český stát mu za to zrušil azyl, ale teď to vypadá, že z něho už nebude azylant, ale strpěná osoba, tedy zkráceně strpěnec. Závěrem článku na České justici se uvádí, že Soudní dvůr EU v rozhodnutí konstatuje, že ani zločinec nepřestává být uprchlíkem, i když mu stát nepřizná tento statut a může na území pobývat zákonně. Společný azylový systém EU vycházející z Ženevské konvence včetně zásady nevracení uprchlíka do země, kde mu hrozí mučení nebo nelidské zacházení, je nutné bezpodmínečně dodržovat, uvádí v rozhodnutí Evropský soud.

Muslim z Čečenska loupil a vydíral v ČR, černoši z Konga a Pobřeží slonoviny znásilňovali a vraždili v Belgii, ale všichni zažalovali své hostitelské země u Evropského soudu

Dámy a pánové, je vymalováno. Teď už doufám chápete, proč jsem před volbami do Evropského parlamentu varoval, že Evropský parlament nebude mít na zastavení migrace naprosto žádný vliv, protože odporovat migraci lze jedině zevnitř národních států. A jak vidíte, vláda Andreje Babiše neodporuje, protože ani nemůže. Jako členská země EU nemůže česká vláda odporovat Evropskému soudu, který je nadřazený soudům českým. Jediným řešení je Czexit. Jenže k němu není politická vůle. Takže, jaký je závěr? Po České republice se pohybují muslimové z Čečenska, kteří provádí vydírání a loupeže, stát jim nejprve azyl udělil a potom zase odebral, ale Čečenci se odvolali k evropským soudům a vyhráli. Nebudou deportováni, pouze se v úřednické kolonce v ČR přesunou z kolonky Azylant do kolonky Strpěnec.

Žadatelé o azyl v Belgii. Pokud neuspějí s žádostí o azyl, stanou se z nich strpěnci.

Evropský soud neřešil jenom žalobu Čečence z Česka, který loupil a vydíral, ale řešil i žalobu občana Pobřeží slonoviny, černocha, který v Belgii znásilňoval nezletilou. Belgický soud mu odmítl udělit azyl a černoch se obrátil na Evropský soud. Třetí případ se týkal černocha z Konga, který byl v Belgii odsouzen za loupežnou vraždu na 25 let do vězení a Belgie mu odebrala azyl. Rovněž i on zažaloval Belgii za odebrání azylu. Evropský soud všem těmto uvedeným tak vyhověl a nebudou z EU deportování, i když přišli o azyly a dokonce skončili v kriminálech.

Česká vláda nemůže proti judikátu Evropského soudu nic dělat, ledaže by iniciovala Czexit a vystoupení z EU, žádná reforma EU tady již nepomůže!

Jednotlivé země, jak Česká republika, tak i Belgie, a stejně tak všechny země EU budou muset od této chvíle tyto osoby na svých územích respektovat a legálně evidovat jako strpěné osoby. Evropský parlament nemá proti judikátu Evropského soudu žádné nástroje, ani kdyby se stal zázrak a celý EU parlament hlasoval proti Evropskému soudu. A tím je to dané, evropská civilizace právě zažívá behaviorální genocidu vlastního druhu, o které shodou okolností píšu ve své nové knize. Dobyvatelé Evropy mají totiž zastání u “našich” vlastních soudů. To slovo “našich” jsem dal do uvozovek, protože všichni víme, že “judikáty” a “justice” evropských soudů jsou sionistické nástroje řízení, soudy nikdy nerozhodují ve prospěch gójských národů.

Matky s dětmi, v otrhaném oblečení, bez prostředků, prchají z válečné zóny do Evropy… ano, matky s dětmi! Pokud je nevidíte na obrázku, jste všichni rasisti a xenofobové!

Ještě jednou požádám, abyste sdíleli tento článek, protože ve stínu smrti Karla Gotta je český informační prostor zahlcen smutkem a vzpomínkami, ale začínám mít pocit, že smrt mistra byla pohotově využita k posunutí novely z dílny ministerstva vnitra a Jana Hamáčka do projednávacího procesu bez valné pozornosti českých médií. Jedná se přitom o největší událost roku, protože tímto judikátem Evropský soud de facto zpečetil osud celé Evropy. Proti Evropskému soudu nelze ze strany české vlády bojovat jinak než vystoupením z EU, protože jedině tak se Česká republika může dostat z dosahu judikátů unijního Euro soudu.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email

245
Komentářů k článku


Pravidla pro komentáře: Na AE News nikdy necenzurujeme žádný názor, je-li vyjádřen slušně, kultivovaně a nejedná-li se o zjevný trolling, pomluvu, diskreditaci serveru AE News nebo dehonestaci autora článku. Máte právo vyjádřit jakýkoliv kritický komentář, avšak bez vulgarit a také bez sprostých formulací, výhrůžek nebo urážek, a to ani ve vztahu k autorovi (autorům) článku, ani vůči ostatním diskutujícím.

Hrubé vulgarismy, nadávky, schvalování teroristických útoků, komentáře, fotografie nebo videa se znaky sadismu, brutality, sexuality, porna nebo bestiality, výzvy k činům proti lidskosti, výzvy nebo obrázky s tématikou fyzické likvidace kohokoliv nebo výhrůžky komukoliv nebudou tolerovány, a to ani vůči třetím osobám mimo náš web, např. vulgarismy v diskusi proti osobám zmiňovaným uvnitř kritického článku apod. V diskusích je povoleno vyjadřovat jen vlastní soukromé názory jako fyzická osoba, ne stanoviska firem, podniků, skupin osob, spolků, sdružení nebo organizací. Pro publikaci takových stanovisek kontaktujte nejprve naší redakci. V komentářích není dovoleno používat "shouting", tzn. křičení vyjádřené psaním celých vět pouze velkými znaky. Příspěvky nesplňující tyto základní podmínky slušné diskuse budou mazány, stejně tak komentáře se znaky trollingu, spamu, politické reklamy a nesouvisející diskuse pod články (offtopic příspěvky). V diskusích je zakázána impersonace, vystupování pod jmény cizích žijících osob.

Komentáře jsou automaticky moderovány analytickým systémem Akismet a mohou být navíc dodatečně schvalovány administrátorem, případně dodatečně mazány, pokud Akismet nezachytil závadné příspěvky sám. V diskusi je povolena pouze rodilá čeština a slovenština, ne automatizované překlady do těchto dvou jazyků pomocí Google Translate nebo skrze jiné překladače. Vyjímečně budou tolerována poděkování v cizích jazycích, ne však komentáře nebo diskuse.


Váš vložený komentář se nemusí zobrazit ihned, je-li zadržen Akismetem. V takovém případě je diskusní příspěvek odeslán k ručnímu schválení administrátorem, což může zabrat nějaký čas. Neodesílejte příspěvek znovu, neurychlíte tím jeho schválení. Děkujeme.


avatar
5000
  Zasílat  
od nových od starých od palců
Upozornit na
Oliver
Návštěvník
Oliver

Hamáček v odpovědi Okamurovi ve věci tzv. Strpění cizince bezostyšně lže

http://www.zvedavec.org/komentare/2019/10/8052-hamacek-v-odpovedi-okamurovi-ve-veci-tzv-strpeni-cizince-bezostysne-lze.htm

Janaz
Návštěvník
Janaz

Niečo od témy, ale vlastne ani nie. Nový klip od Elánu, síce nie ich najväčší skvost, ale presstitúti sa idú pominúť od zúrivosti.:D:D:D
https://www.youtube.com/watch?v=xUBRjua1XJI

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Včera u Soukupa Prezident řekl dvě zásadní info:
1. “opakuji už po několikáté, pane Soukupe, že na ČT existuje lék – 2x neschválit jejich rozpočet ČT, a dojde k výměně osazenstva,
a za 2. Prezident doporučuje ZRUŠIT KONCESIONÁŘSKÉ POPLATKY – aby museli hospodařit pouze s tím, co už dostávají z Rozpočtu!

Ke kauze vypovězení družby mezi Prahou a Pekingem pražskými piráty Prezident řekl, že jelikož Slavia je jedna z (mála) čínských investic u nás, které fungují, a Slavia dokonce stoupá, tak doufá, že všichni fanoušci Slavie by si to měli zapamatovat, kdo za to může, pokud Slavia půjde do kopru, když Číňané do ní přestanou investovat, a “ze solidarity by si to měli pamatovat i Sparťané”.

Idiot Hřib se camral, že “když pro Číňany byl problém přijmout naše smluvní podmínky (pozn.: ve smlouvě uvedeno, že Praha/Piráti neuznávají, že Tibet patří k Číně!), tak se to vyřešilo zřejmě tak, jak to mělo být – vypověděla Praha i Čínané – takže je vše v pořádku.”
Já se jen ptám, jak může takový politický cucák zasahovat nejenom do zahraniční politiky NAŠÍ země, ale jak si dovoluje nějaký “”pirát z Prahy” zasahovat do vnitřní politiky cizího Státu – navíc nejlidnatějšího na světě?
To se cítí ten hřib tak důležitý s Antifa Sorošem za zadkem, že si toto dovoluje? A MZ a Vláda mlčí??
(Mimochodem, “Pirát z Prahy” – tak už se dříve nazýval podvodník s “Harvardskými Fondy” – “privatizátor” NAŠEHO NÁRODNÍHO majetku KOžený, t.č./ od té doby na Bahamách, … také Sorošův kůň….)

Lukáš M.
Návštěvník
Lukáš M.

Czexit za jakoukoliv cenu !!!

.lak
Návštěvník
.lak

Cena kterou si přejí “pomazaní?
https://www.youtube.com/watch?v=Lso8tRPcxNE

Beruška
Návštěvník
Beruška

včera už je pozdě!!

George
Návštěvník
George
Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

Štrunc je hibridní válečník Havlerky teda u SOROSova Bakali na SEZNAMzprávy takže koho langusty toho častušky protože tan BABIŠÁK žrát nebude natoš aby mu za to ještě spíval chvalospěvy

Jaryn
Návštěvník
Jaryn

George
ten šašek je jen jedním z havloidních parchantů kteří se na tom rozkradení země podíleli. A
on přmo z ČNB která svými machinacemi s korunou připravila stát o stovky miliard a občanům
znehodnila úspory. Jeden z dobře placených všiváků kteří za prachy svých páníčků ožebračují
zemi a národ ze kterých vzešli.

EvaM.
Návštěvník
EvaM.

No a vždyť je to pravda.

Dobroděj
Návštěvník
Dobroděj

Na Hrádečku na vratech , kde byly po pravdě / ale trochu vulgárně / uvedeny některé zásadní “vlastnosti” Václava Havla, které je možné doložit, takže není možné někoho za pravdu stíhat!! Havel nadměrně požíval alkoholické nápoje a také se nadměrně věnoval “dámám” , vše možné dokladovat!! Ale když jsou vysvětlující tabulky u Koněva, tak je nutné také spravedlivě podle pravdy umístit také vysvětlující tabulky na letišti v Praze, kde budou všechny negativní skutky Václava Havla,které spáchal po roce 1990 , uvedeny a že jich není málo!! Také si myslím, že by se letiště v Praze mělo jmenovat Ruzyně, aby nedocházelo k nějakým zbytečným diskuzím, kdo byl a nebyl Václav Havel!!

Axel
Návštěvník
Axel

V diskuzi na iDnesu vesměs všichni píšou, že pachatelé byli tři a všichni se podepsali. Tak nevím, jestli se mám smát anebo je litovat, že ještě neprozřeli.

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

ANO kult osobnosti Venci Slinty-flašky je z větší části sice dílem analních alpinistů a rektálních sepelogů po plišáku 89 ale spisovatel dramatik přeslavný vož..la a dě..ař Ferdinat Vaněk píšící vystupující a státem pohřbený pod pseudonimem V.H. se proslavil jak v 67 a 68 včetně internacionální bratrské pomoci je tak i jeho a Kunderova zásluha ale coby chátra od 77 politicky činý coby neparlamentní opozice a jako základ zločineckého spolčení později známé pod označením Havlerka

Husák Gustáv
Návštěvník
Husák Gustáv

Karol ide skrze, vieme veľmi dobre prečo musí zpievať daĺej.

https://www.youtube.com/watch?v=AWN3HVrSSFI

Milada
Návštěvník
Milada

Tak jsem si par pisni prosla a neni bez zajimavosti, ze v komentarich jsou vyjadrene diky za posledni dny. Vzdy pozname dobro az nam odejde. Je to skoda, ze si vice nevazime jeden druheho, kdyz po svete chodime. Kazdy se za necim honi, nekdo honi jen sve ego. Premyslejte lidi, ze jsme zde jen na navsteve, odlozte zlost a zavist, budete stastnejsi, uvidite.

Alexandrovci & Karel
Návštěvník
Alexandrovci & Karel

Rusové zpívají s Karlem Gottem.

https://www.youtube.com/watch?v=6ZNlx0oARno

Andrej Vyšinskij
Návštěvník
Andrej Vyšinskij

TAKOVÁTO DISKUSE NEMÁ SMYSL. Vždy jsem obhajoval právo vydavatele moderovat diskusi i cenzurovat v zájmu své opatrnosti, vyjadřoval jsem plné pochopení pro to, že admin nemůže stále sedět u PC, to je jasné, ale současně jsem vyjádřil myšlenku resp. přání, že opravdu ne každý příspěvek musí padat do schvalovacího procesu. To opravdu není nutné. Dříve tomu tak nebývalo, alespoň u mne. (A přitom mi nikdy žádný post nebyl zamítnut, takže nejsem problémový, nejsem troll, ani elf.) Jestliže však doteď – v pozdní odpoledne – nebylo publikováno (a je to nezávadné, bez obav), co jsem dal ráno, tak to se diskusně nikam nedostaneme. Škoda. Promiňte, znovu opakuji, vždy jsem tu před stěžovateli (někdy i přepjatě křičícími) hájil vydavatele a admina – já se domnívám, že závadné příspěvky lze mazat ex post – tohle však nemá cenu. Tohle je prostě diskuse na nic a na hov.no. Pokud máme postupovat demokraticky, nějak se sjednotit, konečně my – líní Češi – dokopat se k akci, tak nemůže být zpoždění v diskusi 10, 12 hodin či více. Takhle se prostě diskutovat nedá. To nikoho nezajímá. Já neříkám/nepíši žádná moudra, o to nejde, ale jiní třeba ano, ale pak už si reakce a reakce na reakce nikdo nepřečte. A diskuse je základem dialektiky a dialektika je základem poznání. Jistěže pan VK, ani admin, nejsou ničeho povinni, dělají vše zdarma, bez nároku na odměnu, dobrovolně, ze své dobré vůle. Ale pokud takováto diskuse, tak to pak nemusí být žádná, opravdu jen informace a nemusíte se s moderováním diskuse namáhat. Jen informujte, jen dávejte články. DISKUSI KLIDNĚ ZRUŠTE. Ono to občas nedá nereagovat, ale asi to vzdám. Takto to opravdu nemá žádný význam. Pak jsou zdejší reakce dobré leda tak pro analytiky BIS nebo pseudovzdělance z fakult sociálních věd, čili v současnosti pavěd. (Nic ve zlém, na jiném nejmenovaném alternativním serveru, který považuji rovněž za kvalitní, je to ještě horší.) Děkuji za vaši práci, provozovatelé aeronetu, ale diskuse zde je fakt k ničemu. Toto je příznak doby, to nejsou dialogy, ale jen monology. Zvažuji, že si jí už nebudu účastnit, a možná bych třeba mohl přispět něčím moudrým, to u nikoho nevyloučíte – pokud se rozhodnu tak, doufám, že vydržím už nic nenapsat. Mějte se pěkně.

Administrator
Admin

Celý den jsem tu nebyl, přijel jsem až teď a pustil se do moderování. Musíte si uvědomit, že v dnešní době není možné nechat diskuse bez moderace, protože by někdo skončil v kriminále za to, že tu někdo něco napíše, my to pustíme a necháme to tady viset pár hodin. Takže, komenty nám prověřují pluginy a zadržují více jak 80% všech komentů, které večer ručně procházím. Nedá se svítit, taková je doba, Pokud chcete, aby AEN nezanikl, musíte pochopit, že svobodná diskuse bez moderace už dnes není možná, a to ani v USA, viz, Alex Jones, jak dopadl. Všechny komenty vám schválím, ale prostě se k tomu nedostanu dříve jak večer. Sorry jako.

Július
Návštěvník
Július

Nie je možné, aby prácu odvádzal nejaký ďalší pomocný admin, aby sa tu nečekalo 8 a viac hodín na uverejnenie príspevku ?

Krkowitz fonMilowitz
Návštěvník
Krkowitz fonMilowitz

A jsme u toho pokad se u toho bude motat víc jak jeden ten druhej už může bejt špatně koukněte jak vipdá facebuk kdy nějaký aktivista maže a trestá jak smyslu zbavený a jelikoš se pod todle žádnej cenzor nepodepisuje nepoznáte kdo je na svěrací kazajku

redhaven
Návštěvník
redhaven

Dopoledne nemá smysl posílat do diskuse příspěvek.

redhaven
Návštěvník
redhaven

No to jsem rád, že akismet blokuje cca 80% poslaných příspěvků. Konečně jsem pochopil, že blokování není na základě samotného obsahu (který může být třeba jen jednořádkový a absolutně nezávadný a stejně neprojde), ale blokuje se dle adresy PC. Změnil jsem si nick a to co píšu, se mi potvrdilo.
Takže šmírování, kterým akismet zjišťuje, kde všude na internetu se pohybujete a pak si vás navždy zařadí a administrátor asi nemá možnost učinit jinou změnu, než ručně jednotlivé příspěvky propustit. Kdo tomu chce věřit, ať věří.

Karel
Návštěvník
Karel

Vyšinskyj, než začnete prudit, dejte si dechové cvičení na bránici, prospívá to zdraví…:-))))

pražská vlaštovka
Návštěvník
pražská vlaštovka

Andrej
Ale Andreji, buď trochu velkorysejší.
Vždyť se svět nezboří , když nebudeš včas přečten… Vždyť to nejdůležitější je, že jsi tu s námi a lidi Tě berou jako člena.Na ostatní se vykašli.Tak si to, co jsi napsal holt přečtou pozdėji.Však si to zařadí, tam kam to patří.Měj se😘

redhaven
Návštěvník
redhaven

Členko pražská vlaštovko, Vaše příspěvky by mohly být zveřejňovány třeba až za 48 hodin a zařazeny kamkoliv, přesto by mi vůbec nechyběly. Moje milá, cenná je nikoliv jen aktuálnost příspěvků pana VK coby nejlepší alternativy v našem prostoru, nýbrž i umožnění aktuálního náhledu, nebo doplnění daného tématu diskutujícími. Nikoliv systematické odsunování některých podle kritérií cenzora jakéhosi zmetka akismetka. Dobrý sluha, zlý pán.