Čapí Lety? Okamura a Babiš na jedné lodi, do které je dovoleno...

Čapí Lety? Okamura a Babiš na jedné lodi, do které je dovoleno střílet ze všech stran! Vztek ze znovuzvolení Miloše Zemana si kavárna vylévá na prezidentových spojencích. Z lidského, humánního hlediska však akceptujme pietní vzpomínku všech (nejen romských) obětí z tábora v Letech. Brzy můžeme držet pietu za český národ a naši státnost ve světle nové a divné Evropy!

Čapí Lety? Okamura a Babiš na jedné lodi, do které je dovoleno střílet ze všech stran! Vztek ze znovuzvolení Miloše Zemana si kavárna vylévá na prezidentových spojencích. Z lidského, humánního hlediska však akceptujme pietní vzpomínku všech (nejen romských) obětí z tábora v Letech. Brzy můžeme držet pietu za český národ a naši státnost ve světle nové a divné Evropy!

    Výrok předsedy SPD Tomia Okamury začíná nabývat rozměrů ne  nepodobných kauze Čapímu hnízdu s A. Babišem v pozadí. Nechápu co zas až tak strašného či nepřijatelného T. Okamura řekl, když o táboře v Letech se už toho řeklo a ne vždy přesně či pravdivě tolik, že těch několik pár slov pana Okamury nestojí snad ani za zaznamenání. Je to spíše bouřka ve sklenici s vodou. Nicméně, všechno zlé je pro někoho dobré, jsou totiž jistí lidé a jisté partaje, kterým tento výrok přišel velice vhod, neboť SPD je pro ně jednak nežádoucí konkurencí, ale hlavně strana, jejíž program je v rozporu s jejich programem a navíc, SPD se uchází když ne o  spoluvládnutí s ANO, pak za jistých podmínek jsou ochotni, vládu Andreje Babiše podpořit. Prohlášení T. Okamury (za které se mj. veřejně omluvil) je pro ně natolik „ nepřijatelné“, že se k němu vyjádřil J. Bartoška (místopředseda KDU-ČSL) s výzvou, že za něco takového je třeba místopředsedu sněmovny, pana Tomia Okamuru odvolat. Stejného názoru a stejný požadavek kromě KDU-ČSL, mají i Piráti, TOP O9, STAN, ODS a část z poslanců z ČSSD. Nic nového pod sluncem, to jsou strany, které jsou na opačném, opozičním pólu politické demokracie v ČR. Ale obraťme pozornost k historii samotnému táboru v Letech.

Andrej Babiš a Tomio Okamura s přítelkyní na oslavě pořadu Limuzína. Oba dva politici jsou nyní na společné lodi.

         Není pochyb o tom, že v pracovním táboře v Letech  došlo k událostem, které postihly občany cikánského původu,ale i občany necikánského původu.  Problém však je, že na existenci tábora v Letech u Písku existuje celá řada názorů, pohledů, hodnocení, které se navzájem, často výrazně, rozchází. Tak např. v článku v Parlamentních listech.cz z 18. srpna 2017, se píše, že… “Lety byly původně kárným pracovním koncentrákem pro české Židy, kteří byli určení k  pracem likvidaci polomů na pozemcích knížete Schwarzenberga a kde Židé pracovali velmi usilovně. Jednalo se především o inteligenci, mj.  advokáty, lékaře, zubaře a podobné, kteří neměli potřebný fyzický fond a zkušenosti s těžkou a náročnou  prací v lese. Z těchto důvodů, při srovnání s  očekávanými předpoklady, také podávali nedostatečné výkony. Proto byli odsunuti do Terezína a odtud do Osvětimi. “

     Jiný zdroj však v této souvislosti uvádí, že… “tábor v Letech původně sloužil jako pracovní tábor, následně od 1.1.1942 byl sběrným táborem a od 2.8.1942 se už stal cikánským táborem. Vězni (bez rozdílu národnosti nebo rasy) do tábora přicházeli z výkonu trestu a pobyt v pracovním táboře je měl naučit pracovat, než byli propuštěni. Vězni pracovali na výstavbě silnice, na polích a v lese po celém okolí tábora.” Tento zdroj  však vůbec neuvádí, že by tábor v Letech byl původně kárným pracovním koncentrákem pro české Židy a rovněž zde není zmínka, že by osazenstvo tábora mělo být především z řad inteligence.

     Pokud jde o informace o obětech na životech v souvislosti s pobytem v táboře v letech, pak podle romských organizací v protektorátu prošlo táborem v Letech 1.308 cikánů a táborem v Hodoníně u Kunštátu to bylo 1.375 , přičemž v prvním případě na následky strádání, především zimy a nemocí zemřelo 327 osob, ve druhém 207, celkem 534 osob. Jiný zdroj uvádí, že v táboře v Letech zemřelo celkem 30 mužů, 48 žen, 3 chlapci, 4 dívky, celkem 241 dětí mladších 14 let. Celkem prošlo branou vyhlazovacího tábora v Osvětimi 420 vězňů z tábora v Letech, z toho bylo 215 mužů a chlapců a 205 žen a dívek.

     Jak je výše zmíněno, existuje mnoho pohledů, verzí a názorů na tábor v Letech, pokud jde o jeho, osazenstva a průběh činnosti v něm. Je proto značně obtížné vyjádřit faktické, definitivní skutečnosti,  protože co pojednání, to jiné vidění, fakta a hodnocení. Na své si také přijdou ti, kteří se vyjadřují tak, aby jejich hodnocení bylo konzistentní s názory jistých kruhů, které je za takové podání jistě patřičně ocení, resp. odmění.

Miloš Zeman na sjezdu SPD. Tomio Okamura se stal blízkým spojencem prezidenta.

     Nicméně  je také pravda, že na našem území bylo cca 50 podobných typů táborů, kde docházelo k podobným tragédiím jako v Letech, ale byly  tragédie a oběti jiné, jako např. při bombardování měst americkými letadly, oběti v rámci bojůvek partyzánů s nacisty, pogromy na celé vesnice atd., nad kterými se nikdo se nepohoršuje, že jim chybí pieta. A určitě by jejich pozůstalí (stejně jako Romové) měli právo se piety dožadovat.

    Protože u obětí v Letech jednoznačně nevyplývá, že se jednalo výlučně o oběti cikánského původu, ale že obětmi byli i Židé a občané necikáni, potom památník, eventuálně pieta, čehož se vehementně domáhají členové Výboru pro odškodnění romského holocaustu nemohou být chápány a akceptovány jen jako památka obětem pouze občanům cikánského původu, ale (pokud by k realizaci památníku došlo),  jako pietní místo a památník všem, kteří táborem v Letech prošli, v něm zahynuli resp. těm, kteří byli z tohoto tábora transportování do koncentračního tábora v Osvětimi. Tato definice by měla být respektována proto, aby tábor v Letech nebyl , jako by si někdo přál,  charakterizován a chápán jako klasický koncentrační tábor., neboť tábor v Letech nesplňoval jisté základní podmínky a charakteristiku koncentračního tábora. Zde je definice, k čemu slouží  koncentrační tábor: koncentrační tábory slouží k izolaci, terorizování i fyzické likvidaci politických odpůrců, popřípadě účastníků osvobozeneckého hnutí v závislých, či okupovaných zemích. Za nic takového však nebyli v Letech vězni izolováni. Navíc, tento tábor nebyl vybaven potřebným technickým vybavením, resp. zařízením, jako např. plynovými komorami (sprchy), pecemi k pálení obětí, šibenicí, gilotinou a podobným zařízením, určených k vraždám a likvidaci vězňů.

    Nabízí se tedy zásadní existenční otázka a to, zda tábor v Letech splňoval  tyto základní ukazatele (charakteristiku)  koncentračního tábora? Aniž by bylo nutné  pitvat se v rozboru této definice a porovnávat je s fakty a skutečnostmi, které existovaly v táboře v Letech lze jednoznačně konstatovat, má-li být dán průchod pravdě, všechny skutečnosti nasvědčují tomu, že tábor v Letech u Písku koncentračním táborem v pravém smyslu tohoto označení rozhodně nebyl. To však  neznamená, že by to mělo jakkoli snižovat a zpochybňovat utrpení a z toho plynoucí oběti, které v tomto táboře existovaly.

Neziskové sdružení s transparentem.

   Nyní názor, za který budu nejspíše označován za rasistu, fašistu, xenofoba, nacionalistu atp., nicméně se jim snažím vyjádřit objektivní pravdu, kterou někteří lidé nejen neradi slyší, ale dokonce ji vehementně odmítají. Aniž bych měl v úmysl snižovat hodnotu lidského života na základě rasy nebo národnosti, není od věci si připomenout několik faktů a skutečnosti, které se týkají cikánů, jak se jim dříve říkalo a jak se také sami označovali (někteří  na tom dokonce trvají i dnes), resp. občanů, dnes  Romů a sice, že do tábora v Letech údajně přicházeli lidé z výkonu trestu, pobyt v pracovním táboře je měl naučit pracovat. To nasvědčuje tomu, že zde převažovali občané cikánského původu, kteří nepracovali a zřejmě pracovat odmítali. Zřejmě i z těchto důvodů, či za tím účelem byl vrchním velitelem neuniformované protektorátní policie vydán výnos o potírání tzv. “cikánského zlořádu”. Na základě výnosu pak policejní úřady a také četnické stanice sepsaly všechny „Cikány, cikánské míšence a osoby žijící po cikánsku.“  Jejich další osud již není znám.

    Nicméně, buďme upřímní, otevřeně a bez předsudků si připusťme, že občané „romské“ národnosti (ke které se dnes oficiálně hlásí jen asi čtvrtina všech Romů), se od svých typických cikánských vlastnosti, tj. nepracovat a vyhýbat se práci a jiných známých cikánských „zvyklostí“, do dnešního dne neoprostili. Připusťme si také, že občané této minoritní komunity dlouhodobě působí státu a společnosti činí nemalé problémy nejen z principu jejich rodových zvyklostí a vrozené mentality, ale hlavně a především z nerespektování zákonných občanských povinností, když na druhé straně naprosto dokonale znají svá občanská práva.

     Vycházeje z uvedených skutečností položme si seriozní otázku, jak moc či málo jsou občané romské minority  ve srovnání s majoritními občany pro naši společnost ekonomicky užiteční  či prospěšní, protože jakkoli se to snaží naši politici nepřiznat, romská problematika je z pohledu sociální ekonomiky výrazně v červených číslech především z titulu různých finančních dávek, příspěvků, přídavků, podpor atd., v nemalé míře i v činnosti tzv. proromských  neziskovek a jejich dotace státem, zaměřených na pomoc při řešení romských problémů. Otázka  nemá absolutně nic společného s rasovou, ani národnostní otázkou, případně nějakou diskriminací, protože stejně tak se můžeme ptát, jak jsou nebo budou ekonomicky užiteční imigranti v SRN, Francii, Švédsku a jinde, kteří tam rovněž odmítají pracovat.

Karel Schwarzenberg ke kauze tábora Lety mlčí, i když právě na pozemcích jeho rodičů pracovali lidé z tábora Lety.

     Jak výše zmíněno, měl by být občanům romské národnosti, kteří se  v  táboře v Letech u Písku stali oběťmi  postaven pomník jako pietní vzpomínka na jejich utrpení, které se staly v důsledku II. světové války. Z lidského, potažmo  humánního  hlediska je otázka piety a památníku zcela na místě, už třeba proto, že táborem v Letech prošli nejen cikáni, ale i občané necikáni, kteří byli také vězněni za nějakou trestnou činnost a poté převezeni do tábora v Letech. V případě cikánů to ale byla  (a mnohdy je dosud) jejich přirozená vlastnost, že vedli toulavý život, že se vyhýbali práci, případně také páchali trestnou činnost (hlavně drobné krádeže). Je to pochopitelné, byli to prostě cikáni, kteří jsou tímto způsobem života vedeni po celá staletí. A jen velmi těžko se přizpůsobují civilizační legislativě 21. století. Tento fakt nelze nijak ospravedlnit.

         Při poctivém, pravdivém a odpovědném  hodnocení české romské komunity z celospolečenského pohledu, jako je respektování zákonů, občanských povinností, pracovitosti, čestnosti, poctivosti, slušnosti, vzdělanosti a podobných morálně charakterových v porovnání s vlastnostmi řadového občana České republiky se neodbytně nabízí velmi žádoucí morální otázka, zda po všech dosavadních, všestranných zkušenostech soužití s romskou komunitou je nutné až tak neadekvátně adorovat nejen válečné romské oběti, ale obecně celou dnešní romskou komunitu? Důrazně poznamenávám, že tímto názorem nijak nehodlám diskriminovat romské občany, ani dehonestovat snahu a zájem společnosti o jejich postupnou integraci do společnosti, jen konstatuji stav věci, jak se projevuje po letitých, ne zrovna málo složitých zkušenostech s jejich životem v občanské společnosti ČR.

Jiří  B a ť a , 14. února 2018

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Hlásná trouba
Návštěvník
Hlásná trouba

Nejprve byla relativizována vina nacistického Německa prohlášením Polského ministra kultury na pietním aktu v Osvětimi v r.2015. Tehdy prohlásil: Všichni máme v paměti jak SSSR napadlo Německo. A zástupci vlád “vyspělého západu” mu za to tleskali až si mohli ruce umlátit. K potvrzení této nejvyšší a nejsvětější pravdy nejeli tito světlonoši do Moskvy na oslavu 70.výročí porážky nacismu. Ani se jim vlastně nedivím. Nepojedou přeci oslavovat svou vlastní porážku. Za narušení homogenity idiotského postoje vyspělého západu patří p.Zemanovi nekonečné díky. Rok na to jsme se dověděli od moudrých hlav ( p.Kučera a spol. na ČT24, pořad Historie CS ), že Rudá armáda nás neosvobodila, ale obsadila při svém tažení na Berlín. Tedy, vlastně jen tak mimochodem jsme se jim bohužel připletli do cesty. Od r.2016 do 2017 probíhala permanentní mediální manipulace s historickými fakty ohledně Mnichovské dohody. Lety neslouží už ničemu jinému než systematickému vytváření národního pocitu viny. O to se zasloužila už v minulosti zejména KDU-ČSL a dnes v souručenství s TOP09 tahají obě strany za svůj konec téhož špagátu. Nejprve došlo na vysídlení Němců po válce na základě Benešových dekretů, jež však pouze přenesly do Českého práva závěry Norimberského procesu a Jaltské konference. V tom se KDU opravdu vyřádila a fotky z freundschaftu se sudeťáky to jen potvrzují. Nezastupitelnou mediální roli hraje také Žít Brno a i loňské mediální pokusy o oslavu Čechů bojujících na východní frontě na straně 3.říše. To, že nejde o jev náhodný, ale zcela promyšlenou koncepci zatažení nacisty okupovaných zemí do jejich zvěrstev a přenesení podílu viny je očividné na posledním dění v Polsku a na Slovensku, ale i na hrocení vztahů mezi Polskem a Ukrajinou. Neustálé mediální vytahování podílu Čechů na represích proti Židům a jejich násilí v Terezíně není také náhodné. S Rusy se bavit nesmíme, protože se za Stalina chovali jak zvěř a vůbec to Rusko je takové stupidní, mongoloidní, nekulturní, barbarské….. Ovšem čistému vraždícímu Německu je třeba lézt do zadku. Němci mají historické právo se očistit, byť vedení poválečného Západního Německa stálo na válečných nacistech ( viz např Adenauer……. ). Stačí když bývalý vraždící esesák na kanálu History v propagandistickém dílku řekne, že byl mladý a naivní a vše je odpuštěno. Německo je dnes tak čisté, že pod jeho moudré velení je třeba svěřit národní armády evropských zemí, nebo jejich část. Nejlépe a zcela automaticky to však půjde ve zfederalizované Eurounii. Jedna vlast, jedny zákony, jeden lid, jedna armáda. Ale Rusko je na věky prokleté a nesmí se změnit a ani očistit. To je nepřípustné. Celá koncepce by tím byla v hajzlu. Celé to tedy nenápadně směřuje ke glorifikaci Nacistického Německa, ochránce demokratických hodnot, a přenášení viny za zločiny proti lidskosti na všechny 3.říší anektované státy. Závěrem bude už jen mediální finalizace dlouhodobé snahy o vykreslení Ruska jako odvěkého nepřítele demokracie a celého světa. Říši zla a Satanova služebníka kterého je nutno za jakoukoliv cenu konečně zničit za radostného bečení euroovcí těšících se na vlastní porážku ve jménu pravdy a lásky. Protože boys si tu ruce špinit nebudou. Někdo holt musí zůstat akceschopný aby ten následný rozval zpacifikoval. Ty biliony miliard uložené v nerostech na Ruském území za to mocným světa stojí. Tak jako jim za to stály všechny konflikty novodobé historie od Napoleonských válek. Nikdy nešlo o nic jiného než o zisk a moc! V útočné válce nikdy!

senil
Návštěvník
senil

Tohle bude extrémně korupční vláda. Očekávejme další šikanu obyčejných lidí a podnikatelů. Co jiného od babiše taky čekat? Babiš je zloděj, dotační podvodník, trestně stíhaný člověk, bývalý Stbák, co vědomě spolupracoval s Stb, a bude podporovaný komunisty. kam sme to za těch 28 let dospěli. Točíme se v kruhu.
http://www.epshark.cz/clanek/241

Zvědavá matka
Návštěvník
Zvědavá matka

Nemel by se diskriminovat a opomijet opravdovy holocaust Cechu, kdy byly v Lidicich a Lezacich nemeckymi Nacisty prokazatelne brutalne a zversky vyvrazdeni vsichni cesti lide – obyvatele vcetne zen, deti a starych lidi!
To je vyhlazeni – holocaust! , a ne jeden z mnoha pracovnich taboru ve valecne dobe, ktery navic slouzil jako zdroj levne pracovni sily kolaborantske pronacisticke “slechte”…
Tento skutecny holocaust nevinnych Cechu v Lidicich a Lezacich by mel Okamura podtrhnout, a pozadovat takova pietni opatreni, aby se na nej nezapomelo.

tana
Návštěvník
tana

Za války zahynulo v důsledku represí cca 250 000 občanů Protektorátu. V Letech z toho cca 200, cena prasečáku je cca 200 000 000 ´= 1 000 000 / osobu.
to znamená celková suma všech pomníků + petních míst by měla být cca 250 000 000 000 Kč. Vedle toho bledne i Stalin na Letné.

Josef
Návštěvník
Josef

PRACOVNÍ TÁBOR LETY A SCHWARZENBERG
http://www.hnutibos.cz/aktualne/-pracovni-tabor-lety-a-schwarzenberg/

Mé informace o Schwarzenbercích ze Starého Sedla na Orlíku pocházejí z dokumentů, které jsem našel v městských kronikách dané lokality a z rozhovorů s místními zemědělci a lesníky, kteří pracovali pro Schwarzenbergy před, během a po druhé světové válce. V národním archivu v Praze jsem našel dokumenty o firmě se jménem Schwarzenbergovy závody, která byla zapojená do budování tábora v Letech. V mnoha kronikách se také píše, že později pracovali ve Schwarzenbergských lesích židovští vězni, aby zachránili padlé stromy ze sněhové bouře v prosinci 1939. Tyto informace jsou patrné i z rozhovorů, které jsem pořídil s místními zemědělci. Například jde o stránky 256 až 260 v knize Tíživé mlčení, kde je rozhovor s Václavem Veselým. Schwarzenbergovy lesy nebyly pod nucenou správou Němců do druhého týdne prosince roku 1942. Tehdy byli už všichni Židé pracující jako otročtí dělníci pro Schwarzenbergy deportováni do Terezína a Auschwitzu. Po deportacích Židů byli na záchranné práce v lesích a na práci ve Schwarzenbergově kamenolomu, kde se těžil kámen pro stavbu silnice číslo 19, využíváni Romové z Letů. I za nucené správy Schwarzenbergové profitovali z lesů, protože jim německá administrativa určité peníze platila. Po válce Schwarzenbergové využívali na otrockou práci ve svých lesích v letech 1945 až 1948 sudetské Němce. Všechny informace opět pocházejí z kronik a rozhovorů.

A nyní již jen stručně. Na základě těchto skutečností si kladu několik otázek, i když tuším, že na ně budou jednoznačně záporné odpovědi jak z vlády ČR, tak od romských spolků a zejména od pana K. Schwarzenberga. Otázky jsou jednoduché a zní:

1) Neměl by náklady na odkup vepřína v Letech u Písku hradit ten, kdo se nejvíce podílel na tragédii v tomto táboře? Vždyť tam bylo „ukradeno“ mnoho životů občanů tehdejší ČSR (ať už to byli různí malí zlodějíčci dodáni na práci v lesích pana Schwarzenberga protektorátní vládou, či židé a později cikáni). Vždyť současný K. Schwarzenberg se stal dědicem celého panství a nese tady nejen morální, ale i hmotnou odpovědnost za to, co se v Letech u Písku dělo.

2) Kolik korun českých se vybralo na příspěvcích od romské komunity? Vždyť i ostatní národnostní skupiny v ČR, které budovaly památníky svým padlým, se podílely určitou částkou na hrazení nákladů s tím spojených.

Ladislav Petráš
říjen 2017

Zdena Veselka
Návštěvník
Zdena Veselka

Prave nechapu jednu věc. Proc si cesky narod porad na něco stezuje. Mame pravo volit a zvolit si nase zastupce v parlamentni demokracii. Volime porad zlodeje, lhare, demamagogy jenz pro nas nic moc neudelali… a proto tem panum co kazi vodu a piji vino neverim…

Zdena Veselka
Návštěvník
Zdena Veselka

Ti tri zcela nahore na fotce se mi nezdaji…

Drak
Návštěvník
Drak

Pokud nespíš, tak ne. Jinak ale, pokud nebude Babiš připodělaný, tak do toho šlápne právě s nimi. Jeho strach, jak se na to budou dívat na jeho pohovorech s EK a podobnými individui, je zbytečný. Oni se ho totiž začnou bát, jako se bojí Órbána.

Zdena Veselka
Návštěvník
Zdena Veselka

Promin, ale komunisti s miliardarem? no nevim, ale komunisti jsou zcela zbyrecni – jejich vize – utopie.

raspberry
Návštěvník
raspberry

Mapa:
comment image
Historické foto tábora:
comment image

Zdeněk
Návštěvník
Zdeněk

Něco o holokaustu:
Táhni zpátky k Putinovi, přerostlý ruský chuligáne!
http://leva-net.webnode.cz/products/tahni-zpatky-k-putinovi-prerostly-rusky-chuligane/

raspberry
Návštěvník
raspberry

“Schwarzenberg vlastní pozemky v bezprostředním okolí vepřína, včetně Lipešského rybníka (nyní už jsou nemovitosti převedeny na jeho syna Jana).”

Měly by to být například pozemkové parcely: lesní pozemek Babiny 987/1, který z východu a severu obklopuje vepřín AGPI, nebo trvalý travní porost 992/1, který je naproti památníku, jenže tyto pozemky nejsou v digitální katastrální mapě, tzn. při nahlédnutí do katastru nemovitostí na internetu nevidím vlastníka, lze potvrdit jen osobně na Katastrálním úřadu Písek.

Ale (!!!) rybník Lipeš, pozemková parcela 994/2, má zdigitalizované vlastnické právo: Schwarzenberg Jan, č. p. 83, 27024 Sýkořice.
Rybník je těsně u vepřína a tábora.

Tábor a památník jsou pozemková parcela 987/7, ostatní plocha/pohřebiště a 992/3, kulturní a osvětová plocha, obou je vlastník Česká republika, příslušnost hospodařit s majetkem státu Muzeum romské kultury, Bratislavská 246/67, Zábrdovice, 60200 Brno.

Vepřín, tábor, rybník a památník jsou u silnice z Let do Orlíka nad Vltavou.
comment image

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/

Pesimistka
Návštěvník
Pesimistka

Ano a to je právě ten důvod zlikvidování vepřína, neboť pan kníže chce pozemky prodat zahraničnímu vlastníkovi, kterému vepřín vadí. Snaží se o likvidaci vepřína již hodně dlouho, asi od r.1996. Takže o to tu jde. Nějaký památník cikánského holokaustu je mu u zádele.

TOR
Návštěvník
TOR

V Letech je velmi pěkný památník již od roku 1995 (odhaloval p.Havel) za cca 10 milionů korun. Celé je to provokace proti ČR a to za přispění lidovců (milců sudeťáků). Tábor nestál na místě hal výkrmny, malá část zasahuje do louky za oplocením / stačilo posunout plot/.

zločas
Návštěvník
zločas

Účelová debata o Letech nepostihuje utrpení Cikánů a ostatních internovaných,

ale stala se hyenistickou zbraní proti nám Čechům.