Analýza kompletního procesu destrukce českého školství. Určeno především učitelům a profesorům zodpovědným...

Analýza kompletního procesu destrukce českého školství. Určeno především učitelům a profesorům zodpovědným za výchovu našich dětí!

Analýza kompletního procesu destrukce českého školství. Určeno především učitelům a profesorům zodpovědným za výchovu našich dětí!

Navazuji zde na článek publikovaný na Aeronetu pod názvem „Co předcházelo imigračnímu Armagedonu?“, kde se jeden z diskutujících pozastavoval nad tím, jak je možné, že se i u nás v ČR nachází tolik jednotlivců (skupin), kteří přijímají rozhodnutí, která jsou nejen v rozporu s našimi zájmy, ale jsou v rozporu i s veškerým zdravým rozumem. Na to mohu odpovědět pouze tak, že pokud v původním článku jmenovaní penězokazci mají k dispozici tiskárnu peněz, tak mohou kdykoli kohokoli uplácet a verbovat.

JanAmosKomensky-1.jpg
Jan Ámos Komenský se musí v hrobě obracet, co se dnes děje v českých školách na všech úrovních…

V článku jsem se pokusil dát do souvislostí veškeré nejpodstatnější stavební kameny té jejich hry. Vše ostatní, co se děje nelogického v naší Evropské civilizaci, jsou jen dalšími kamínky celkové mozaiky jejich hybridní války za ovládnutí celého světa, která trvá minimálně již 300 let. Článek o kterém píši naleznete v trochu uhlazenější podobě, doplněný několika důležitými odkazy i zde.

Část z toho, jak falešnou hru a jak dlouho s námi západní oligarchie hraje, dobře popisuje například toto video, ve kterém ale například nejsou zveřejněna fakta o genocidě Číňanů před, za a po opiových válkách. Celkový počet obětí Čínského lidu byl přitom srovnatelný s oběťmi 1. i 2. světové války! Za vším tehdy opět stála chamtivost několika obchodních klanů, které své zájmy povýšily na zájmy vlastních států.

Na Aeronetu jsem 15.7.2015 publikoval článek na podobné téma zde. Následně jsem sklidil velkou kritiku zejména od těch co v Islámu vidí veskrze prohnilé náboženství (škoda, že významná část diskuse pod článkem již chybí). Nemohu souhlasit s panem Konvičkou. Jeho přesvědčení o původu všeho současného zla kolem nás, je stejné, jako když Hitlerova propaganda přesvědčila Němce, že za veškerá příkoří německého lidu mohou absolutně všichni Židé bez rozdílu. Ano je pravdou, že za vším tehdejším i současným zlem stáli i židovští gauneři (možná více než-li méně), ale to nemůže být důvod házet tento vzdělaný národ jako celek do jednoho pytle. Nicméně přečtěte si něco o tom, jak ale někteří jedinci tohoto národa poštvali celou světovou židovskou obec proti Německu již v době zvolení Hitlera kancléřem: Jak Židé vyhlásili Německu svatou válku.

Je však pravdou, že téze o všežidovském zlu, které byly položeny v Hitlerem již publikovaném Mein Kampfu, jim k tomu daly patřičnou záminku. Pravou příčinou byla přirozeně snaha, zbavit se nepříjemného obchodního konkurenta, který zcela vyřadil z finančních machinací nad Německou ekonomikou, pouze úzkou skupinu finančních oligarchů. Za tragédii Německa po 1. světové válce mohla pouze úzká skupina oligarcho-zločinců složená ne jenom z Židů. Například britská královská koruna, která uzavřela při a po napoleonskýc válkách s Rothschildy pevný mocenský svazek, v tom hrála rovněž obrovskou úlohu.

Podstatné je jít ke kořenu veškerého zla a ne se zoufale, v souladu s plány loutkovodičů, soustředit na jiné zoufalce, kteří byli ke svým činům stejnými loutkovodiči dohnáni (Výše uvedeným však rozhodně nechci nikterak zpochybňovat nutnost striktního zastavení současné imigrační tsunami.). Toto dokud nepochopí valná většina Evropanů, nebude možno ty, kteří mají peníze penězokazců jako jediný zdroj příjmů na své hypotéky, nahradit osobami se selským rozumem a svědomím. Mluvím o redaktorech, grantových profesorech, koupených politicích, ale i naivních hlupácích, kterým zejména grantoví profesoři vymyli v mládí mozek. Zde pohleďte, jaké diplomové práce plodí naše budoucí intelektuální elita. Nebo zde si jednu konkrétní můžete přímo prostudovat diplomku a článek s diskusí nad výše uvedenou diplomovou prací naleznete zde.

04-pride-15.jpg
Vtloukání nesmyslů do hlav školní mládeže, nejen o vědomostech, ale i o hodnotách, mají na starosti v ČR, kromě neziskovek, také cizí ambasády. Zde Andrew Schapiro, velvyslanec USA v pražském průvodu Gay Pride.

Je třeba kouknout i do naší české minulosti a zrevidovat nám již nejméně 3-4 generace vtloukané nesmysly o v Čechách žijících zlých Němcích, kdy ve významné řadě případů šlo o české starousedlíky, kteří ale postupem historických vlivů, zcela přirozeně v určitém období přešli na Němčinu, jako svůj hlavní dorozumívací prostředek. Nakonec současné genetické průzkumy jasně dokazují, že jsme, na rozdíl od našich sousedů, původem Keltové, kteří nejspíše kdysi z Keltštiny, střídavě přecházeli buď na Germánštinu, nebo na Slovanštinu. Tomuto rovněž odpovídá naše současná genetická výbava, kdy většina Čechů je 1/3 Kelt, 1/3 Germán a 1/3 Slovan. Rovněž jsou v nás částečně i geny židovské. Podstatné je, že jsme naší bójskou domovinu „Bohemii“ za ta tisíciletí, jako původní obyvatelstvo vždy, byť od Bílé hory s již omezenou pravomocí, uhájili. I za Hitlera jsme byli deklarovaný samostatný stát Čechy a Morava, byť pod správou protektora. Nikdy jsme nebyli dobytým územím zcela bez vlastní samosprávy, jako se stalo například Polsku a Slovensku.

U bojovných Keltů potom hledejme i původ našeho panovnického rodu, hlásícího se až k Přemyslu Oráči. Zde lze pak nalézt odpověď jak je možné, že Keltské geny máme v celé Evropě již pouze my Češi. Tlaky jak ze Slovanského východu, tak i Germánského západu musely být tehdy obrovské. To že mluvíme aktuálně Česky a ne Německy se s největší pravděpodobností klíčově rozhodlo v Boleslavi, když Boleslav zabil svého bratra Václava v šarvátce. Hlavním kamenem sváru mezi bratry bylo zůstaneme křesťanskou zemí, která bude vůči katolickému Římu více méně autonomní, vycházejíc z tradice velkomoravské, která byla díky Cyrilu a Metodějovi založena tak, aby byla kompatibilní jak s pravoslavou Byzancí, tak i katolickým Římem, nebo zda-li se přikloníme ke katolickému Římu zcela. Tehdy bylo nejspíše rozhodnuto o spíše pro byzantské Slovanštině, nežli pro katolické Germánštině, jako nám vlastním jazyku. Legenda o svatém Václavovi byla vytvořena katolíky až později, kdy jsme se s konečnou platností plně integrovali do mocenských struktur svatého stolce v Římě.

Pokud chce někdo porozumět tomu jak unikátním státním útvarem, nezávislým od Říma i Byzance, Velká Morava byla, kdy přemyslovské, tedy keltské Čechy byly v té době její plnohodnotnou součástí, poslechněte přednášku pana profesora Piťhy na toto téma.

Není bez zajímavosti, že k zásadnímu oslabení našeho národního majestátu v rámci střední Evropy, přispěli předci rodu Schwarzenbergů, kteří s nelibostí nesli založení královského města Českých Budějovic v blízkosti jejich Českého Krumlova, kdy na to vypálili královský klášter ve Zlaté Koruně. Vše skončilo na Moravském poli smrtí tehdy nejvýznamnějšího středoevropského panovníka Přemysla Otakara II. s následnou ztrátou veškerých rakouských držav. Tento panovník zakládal hrady nejenom v rakouských Korutanech, ale i baltský Královec, později pruský Kőnigsberg, v současnosti ruský Kaliningrad. Nejen v souvislosti s tímto posuďte poslední úlet z řad TOP09 o navrácení Šumavy Schwarzenbergům. Masaryk se musí obracet v hrobě.

Pro lepší pochopení a zevrubné seznámení se s historickým vývojem Evropy za posledních 1000 let, všem doporučuji shlédnout tuto multimediální mapu. V levém horním okraji naleznete drobným písmem datum aktuálně promítané politické situace.

Zde považuji za nutné ještě doplnit, že těm „zlým“ Habsburkům byla po husitských válkách česká koruna předána sněmem českých šlechticů zcela dobrovolně, a to za podmínky poskytnutí záruk ponechání v husitských válkách vydobytých na Římu nezávislých náboženských svobod. Takto došlo k tomu, že jsme se jako České království znovu integrovali do státního útvaru, který svým územním rozsahem odpovídal kdysi rozvrácené Velké Moravě. Pod Habsburskou korunou také Čechy a Morava nebývale prosperovali, vzpomeňme například na rudolfínskou Prahu, která v té době byla hlavním městem císařství.

K rozvratu došlo až tehdy, kdy habsburský dvůr na nátlak Říma spolu s lobbingem španělské větve tohoto panovnického rodu došel na počátku třicetileté války k závěru, že je třeba Čechy a Moravany násilně obrátit zpět k Římu. Vše nakonec skončilo na Bílé hoře, kdy české stavy proti španělským zlatem z Nového světa zafinancované habsburské armádě neměly šanci. Následně byla významná část původně nábožensky nezávislé české šlechty nahrazena katolickou, která mluvila spíše Německy. Zde jsou kořeny tzv. „čecháčství“, švejkování, vyhrazování se proti všem co mluvili Německy a neochoty uznávat jakoukoli svrchovanou autoritu. Když se v baroku již vše jakž takž uklidnilo a postupně celý náš národ začal přecházet na Němčinu jako hlavní dorozumívací jazyk, začali povzbuzeni rozvratem Francie jitřit staré rány obrozenci.

Čeština je v současnosti znovu stabilizována a ano je to jazyk velice kvalitní, libozvučný a nám rozhodně původnější nežli Němčina. Dorozumívací jazyk však není to nejpodstatnější o co v našem národě běží (zdali jsem Böhme nebo Češi). Podstatné je zachování naší kultury, vzdělanosti a možnosti hospodařit na svém území nezávisle a svobodně. To, čemu k nám zejména Havel umožnil vstoupit, je největší hrozbou jaké jsme kdy jako národ čelili.

Na téma rozeštvávání po generace spolu v míru žijících obyvatel navzájem, jakož předehry následujícího ozbrojeného konfliktu jsem psal již 4.6.2015 zde v souvislosti s teprve začínající utečeneckou krizí.

Od té doby se sice názory na uprchlíky u velké části našich vrcholných představitelů významně změnily, ale pouze někteří se odvažují zřetelně jmenovat pravou příčinu toho všeho. Je navíc velice alarmující názor pana Konvičky, který má velké zásluhy na tom, že se česká veřejnost ve své většině vzpamatovala a propagandu vítačů uprchlíků odmítla. Pan Konvička na dotaz redaktora parlamentních listů: „Mluvíme-li o příčinách imigrace, komu přikládáte největší vinu? Jsou to USA se svojí agresivní politikou, jak poslední dobou často slýcháme? Nebo kdo způsobil tuto vlnu?“ prohlásit tuto neuvěřitelnou odpověď: „To je přece úplně jinak. Nemyslím si, že USA konají agresivní politiku, nikoho si nepřipojují, neobsazují, oni přece vyvážejí demokracii a svrhávají diktátory.“ Viz. rozhovor z 12.10.2015.

c-users-krzyzankovavl-desktop-plone-foto-inkluze-foto.jpg
Školní inkluze je proces, který nadřazuje etnický průnik ve školním vzdělávání nad průnikem vědomostním. Propaganda má pomoci zlomit odpor škol, učitelů a veřejnosti. Výsledným procesem je snižování laťky vzdělání v celé společnosti a na všech úrovních škol.

Přemýšlivý člověk si potom musí položit otázku, neplní-li pan Konvička, pevně věřím, že nevědomky, pouze úlohu užitečného blbce ve hře někoho jiného. Dalším záhadným vykladačem příčin všeho zla je jakýsi performista Kohout, který sice na jednu stranu velmi správně poukazuje na pravé viníky zla z řad západní oligarchie, ale zcela paradoxně požaduje, abychom následky tohoto nesli my všichni prostí občané. Jeho požadavky jsou o to víc nesmyslné, vezmeme-li v potaz, že Česká koruna, ale ani Rakousko – Uhersko v minulosti prakticky žádné kolonie nevykořisťovaly. Nejsou v pozadí těchto jimi prosazovaných názorů nějací podobní těm, co rozeštvávali Jugoslávii, kdy jedna skupina agentů intenzivně varovala jednu stranu před ozbrojenými útoky oponentů a jiná v tom samém čase oponující protistranu před ozbrojenými útoky těch prvních? Přečtěte si prosím co o tom všem vypovídá bývalý důstojník CIA.

Soustřeďme se na pravé viníky hrozící katastrofy a na ty, kteří jsou schopni napáchat na našem národě největší škody. Nejen na svobodných diskusích již existuje obrovská kritika havloidy uzurpovaných médií. Největší škody jsou však schopni napáchat vzdělavatelé a vychovatelé našich potomků. Tito jsou ale zatím opomíjeni, nebo zmiňováni pouze okrajově. Položme si otázku, proč po roce 1989 právě učitelé byli až ti úplně poslední, kterým tehdy Havlem řízený stát přiznal nějaké zvýšení platu? Nebylo to zase na základě nějakých „upřímně“ míněných rad našich nových zámořských „přátel“?

Nebyl pravý důvod rad typu „Učitelství je poslání, ne zaměstnání. Nyní musíme saturovat tady a jinde, však oni pedagogové ještě nějaký ten rok s tou almužnou vydrží.“ pouze způsob, jak všechny schopné ze školství vyštvat a na uvolněná místa pak dosadit ty správné multi-kulti vymývače za k tomu štědře rozdávané granty? Na univerzitě, která je domovskou i panu Konvičkovi bude za několik dnů volit akademický senát, po dvou předchozích neúspěších, již na potřetí rektora pro následující období. Jeden z hlavních kandidátů je dosavadní rektor. Tohoto hlava nehlava protlačují ty nejzkompromitovanější figury naší politické scény, jako je například Bursík. Proč asi?

Ptáte se kdo je Bursíkův favorit? Právě ten, kdo prohlásil, že vůči imigrantům musíme být rozhodně otevření. Ten kdo prosadil za nemalé univerzitní finanční prostředky zbudování v prostorách školy lavičky VH (Velkého Humanitního bombometčíka). Ten co sdílí nenávist proti všemu ruskému, jako jeho touto nemocí postižený kolega, nechvalně známý Putna.

full_d89861_09.JPG
Schwarzenberský kanál na Šumavě na plavení dřeva. Bude se Schwarzenbergovi vracet celá Šumava?

Akademický senát, jakož i ostatní pedagogové by se měli velmi zodpovědně seznámit se všemi souvislostmi, kam, proč a pod čí taktovkou se celá Evropa řítí. Že vše směřuje k devastujícímu a v blízké budoucnosti již naprosto neřešitelnému chaosu. Že jsme nad to vytrvale poštváváni proti Rusku a do války s ním, v naprosto nám Evropanům cizím zájmu, místo toho, abychom s ním jakož přirozeným sousedem obchodovali, jako rovný s rovným.

Druhý stupeň základních škol je v troskách. Zcela mimo logiku přemnožené osmileté gymply v pátých třídách vytáhnou ze základních škol všechny alespoň trochu schopné děti. Nyní se k tomu ještě chystá zrušení zvláštních škol pro nedostatečné a jejich násilné včlenění mezi normálně chápající děti. Jak obtížnou látku budou asi moci učitelé druhého stupně učit, když všichni talentovaní tam již nyní chybí a navíc jim do tříd přibudou ti co mají v 6. třídě problém přečíst jeden odstavec. Co se v těch integrovaných třídách naučí ti nedostateční, když učitelův výklad pro ně bude „španělsky“, místo toho aby výuka odpovídala plně jejich nižšímu intelektu. O učňovském školství škoda mluvit. Výrobní firmy již nyní hledají do technických oborů své zaměstnance i ve vzdáleném Mongolsku! Naši profesoři však na vědecké úrovni řeší témata jako (vše viz odkazy výše na témata diplomových prací našeho současného vysokého školství):

 • Sexuální a vylučovací slovní zásoba a kontexty jejího užívání v romštině
 • Gay pornografie jako afirmace a jako parodie. Genderové aspekty gay pornografie
 • Figura kyborga v diskurzu kyberfeminismu
 • Duhová rodina živoucího světla a lásky
 • Výuka tématu homosexualita a prevence homofobie na druhém stupni základní školy
 • Vývoj změny vztahu k vlastnímu tělu u transsexuálů
 • Romský revenant – mulo jako dogma
 • Homosexualita u Romů
 • Neúplný feminismus: stopy ekofeminismu v díle a myšlení Milana Machovce, Hany Librové, Luby Lacinové a Mirka Vodrážky
 • Ženy v Asociaci protifašistických skupin aneb “Nejde jen o to, aby i holky mohly mlátit nácky”
 • Genderová analýza filmu Sněhurka a lovec
 • Panenství jako sociálně a kulturně podmíněný fenomén
 • Menstruace tajná a tajená

Myslím si, že zde se zase v hrobě musí otáčet Komenský. Mají snad špičky našeho školství v zájmu vychovat generaci pomatenců jako se povedlo na Ukrajině, kdy v době mejdanu pubescenti se svými pedagogy nadšeně skákali a při tom křičeli „Kdo neskáče to je Rus, zabít Rusa, zabít Rusa ….“! Tam je krátce na to navlíkli do uniforem, aby toto své nadšení předvedli v praxi.

U nás se zatím intenzivně pracuje na rozdělení dětské populace již v jedenácti letech na budoucí většinově hloupé nevzdělance a menšinu se vzděláním sice dostatečným, ale v oborech ve valné míře naprosto scestných, k normálnímu fungování společnosti neužitečných, ne-li přímo rozvratných. Páni profesoři by se měli zamyslet zejména nad tím, že pokud budou nadále takto pokračovat, tak že je budoucnost semele stejně jako všechny nás ostatní a že jim pak současné požitky z grantíků a seminářů v daleké cizině, kam řada z nich vyjíždí, nebudou nic platné. Zejména by se páni profesoři ze všech českých vysokých škol měli velice dobře zamyslet nad tím, koho si zvolí za své vrcholné představitele.

Václav Kytička

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Forever
Návštěvník
Forever

Ten odkaz: Židé vyhlásili Německu svatou válku
Ten článek je zcela neobjektivní. Oni tam velebí vraha Hitlera na tom webu, dělají z něho mírotvůrce. A pomíjejí přitom fakt, že Hitler byl sám financován židovskými bankéři. Vždyť strýček Híťa byl nástrojem Vatikánu a USA-chazaro mafie k uskutečnění dalších kroků k NWO.
A ze stalinského SSSR a stalinismu zase dělají zločinecký útvar. NO COMMENT.

A co se týče islámu:
Pro ty, co snad stále ještě věří na umírněný islám:
Musím vás zklamat, ale islám je netolerantní vražedná totalitní ideologie. Mohamed sám vyvražďoval nemuslimy jako klaté. A ty řeči o lásce v Koránu pocházejí z doby, kdy bylo muslimské hnutí slabé. 🙂
Jakmile ale bylo muslimské hnutí silné, tak začínají nemuslimy vraždit.
Islám byl jen nástrojem Vatikánu na zničení skutečných prvotních křesťanů, Židů a všech těch, co se odmítli podřídit papežské církvi.
Doporučuji vám jedno, studovat. Čtěte níže:
http://www.ragauian.cz/pravda-o-islamu-zakladni-principy-islamu-jsou-neslucitelne-s-nasi-spolecnosti-islam-se-nachazi-v-podobne-fazi-jako-krestanstvi-ve-stredoveku-kazdy-muslim-je-proto-potencionalni-terorista/

http://www.ragauian.cz/pravda-o-islamu-egyptsky-knez-zakaria-botros-varuje-muslimove-predstiraji-ze-jsou-hodni-az-poznate-pravdu-bude-uz-pozde-islam-chce-ovladnout-cely-svet-je-to-jeho-program-jste-dalsi-na-rade/

http://www.ragauian.cz/jsou-dobri-a-zli-muslimove-je-islam-dobrym-nebo-spatnym-nabozenstvim-originalni-pohled-ktery-poodkryva-zakulisi-vztahu-v-islamem-formovane-spolecnosti/

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-katolicka-cirkev-zabila-krista-znicila-krestanstvi-a-stvorila-islam/

http://www.ragauian.cz/vznik-islamu-a-tajne-dejiny-krestanstvi-aneb-jak-vznikl-islam-doopravdy-kdo-stvoril-koran-a-proc-papezsky-vatikan-kamaradi-s-muslimy/

Mimochodem, co znamená vlastně slova islám. Muslimové často tvrdí, že “islám znamená mír”. Slovo islám pochází ze stejného arabského kořene (slm), jako slovo “salaam”, mír. Je to ovšem typické pokrytectví a překrucování: „Islám přesně řečeno ve skutečnosti znamená podřízení se vůli Aláha“ — a to prostřednictvím jeho božského a věčného zákona, šaríi.
Islám znamená pokoření, podřízení. To je totalitní způsob. Stručně shrnuto: islám je neslučitelný se svobodou. Islám je totalitní politický systém, co skrývá své politické zájmy za fasádu víry. Islám staví na politických zájmech. Kdyby nebylo papežské církve a islámu, tak by nebyl temný středověk. A to o něčem svědčí. Islám není víra, ale totalitní ideologie.

nepoučitelná
Návštěvník
nepoučitelná

jako učitelka s pohledem na školství naprosto souhlasím, kvalita silně klesá, stala jsem se nezaměstnanou, když jsem odmítla dělat na škole ( v sociálně vyloučené lokalitě – rozumějte 95% romů ) knihovnický kroužek. 🙂

styx
Návštěvník
styx

neuveritelne hladkanie si svojho ceskeho ega.

zombie
Návštěvník
zombie

S článkem nemíním polemizovat,ale co se týče historické části mám plno výhrad-já už jsem to tu několikrát psal,podle časopisu vydávaného látky znalých osob Svět na dlani-měsíčník zabývající se nejnovějšími objevy z vědy i techniky,tak snad asi ví,o čem píší(měl jsem ho schovaný,bohužel už ho nemám,ale je to číslo z minulého roku,takže přichází v ůvahu 12 čísel,a to už není takový problém dohledat),přední čeští historikové tvrdili,že podle nejnovějších výzkumů nemají češi s kelty absolutně nic společného,dokonce snad žádný keltský kmen bójů ani neexistoval a jestli ano,zcela určitě to nebylo na našem ůzemí,ale max. v poddunají-tzn. dnešní Rakousko,možná Slovensko,to měření DNA tito historici prováděli nejspíše také,tak by mě zajímalo,odkud vzal,že češi jsou z 1/3 keltové??A to jak autor píše “že Keltské geny máme v celé Evropě již pouze my Češi”,tak tomuto nesmyslu snad nemůže věřit ani sám autor!!!Co by tedy měli být třeba francouzi(keltský kmen galů),Belgičané(keltští belgové),švýcaři(alespoň určitá část keltští helveti)britové a snad ti nejpravější kelti ze všech-irové???No ono už i v tom časopise ti historikové psali,že být keltem je než prokazatelná skutečnost pouze zbožným přáním mnoha čechů,ale naprosto nepodložené,spíše utopické-protože těch pár hrobů a keltských šperků tady po nich nezbylo vůbec nic a to málo je pravděpodobně od kupců,co sem přišli za obchodem z cizích krajin

albatros
Návštěvník
albatros

Je to přesně jak píšeš. Podle genetického výzkumu společnosti Genomac, který si může každý vygooglit, Češi neviděli Kelty ani z rychlíku, ale jsou to z více než 50% opravdu Slovani. Kelti tudy pravděpodobně jen “proběhli”, když měli za zadkem Germány, kteří je hnali přes půl Evropy, kdoví odkud.
Naopak je překvapující jak málo švédské a německé krve tu je, což je v rozporu se zažitým mýtem o českých švédech apod.
Dalším překvapením je velké množství románské dna cca 25%, což bych si tipl na napoleonská vojska a o nich naopak narozdíl od švédů historie mlčí.

Takže fakta díky genetickému výzkumu jsou jasná.

Václav Kytička
Návštěvník
Václav Kytička

Například článek:

Keltský původ obyvatel České kotliny
Svědectví mutace způsobující cystickou fibrózu

http://bacrie.cestovatel.cz/clanek/keltsky-puvod-obyvatel-ceske-kotliny/

U článku je uvedeno:

“Veškeré texty a obrázky na této stránce vytvořil kolektiv autorů Centra pro diagnostiku a léčbu cystické fibrosy – Ústavu biologie a lékařské genetiky a 2. dětské kliniky, 2. lékařské fakulty University Karlovy a FN Motol:
Doc. MUDr. Milan Macek, CSc.
Doc. MUDr. Věra Vávrová, DrSc.
MUDr. Milan Macek ml.
MUDr. Alice Krebsová”

Samozřejmě můžeme tyto informace zpochybnit jako pavědu, případně falzifikaci. Nebude tedy od věci pokud se na toto téma někdo z kolegů autorů zaměří, blíže jej nastuduje a následně čtenáře se svými poznatky seznámí.

Můj článek je zejména o rozeštvávání obyvatel navzájem, devastaci školství a zároveň se pokouší vyložit čtenáři, co by měl považovat za podstatnou hodnotu našeho bytí a co je problémem zástupný. Právě zástupné problémy jsou často démonizovány určitými nebezpečně naivními snaživci, co nejsou schopni své kroky domýšlet do všech důsledků, nebo jsou démonizovány záměrně se zlým úmyslem, uplatněním známého “Rozděl a panuj”.

Pro jistotu přesněji “Rozeštvi lidi navzájem a pak jim panuj”. To aby to někdo nechápal, jako že jde o nějakou dělbu práce ve smyslu: “Rozdej lidu svému s patřičným rozmyslem jednotlivé úkoly a moudře jim potom panuj”. Tak takto to rčení není.

albatros
Návštěvník
albatros

Pane Kytička, nic ve zlém, nechci na vás útočit nebo tak něco, ale s těmi Kelty to je opravdu spíše jen módní trend, který vznikl v 90-tý letech jako hloupá “rebélie” proti všemu z východu, tj. i slovanství. Doporučuju vygooglit Genomac – původ Čechů a tam máte přesné procentuální zastoupení obyvatelstva z hlediska původu.
Další, jazyk. Jazyk je klíčová součást každého národa a opravdu není jedno jestli mluvíte tak nebo tak. Právě jazyk je ten základní kámen každé kultury a pomocí jazyka si národ drží svoji identitu a svoje dějiny. Ne nadarmo každý kolonizátor postupně ničí domácí jazyk a nahrazuje ho svým. Viz. Němci tady a Maďaři na Slovensku.
To sou takové moje základní výtky. Ohledně katastrofální situace kolem českého školního Brainwashingu se nemá smysl ani dohadovat. Zblbnout mladé je to nejsnažší. Viz. Hitler Jugend, Pionýři a dnešní přemluv Bábu dědka aktivisti.

Václav Kytička
Návštěvník
Václav Kytička

S tou genetikou OK, zdroje o tom že jsme Kelti jsou ne zcela přesvědčivé. Jedni tvrdí to a jiní ono. Je to asi jako s tím globálním oteplování versus ochlazováním. Dvě skupiny vědců se zarputile přou. Klaus zastupuje ochlazovače, respektive ty co tvrdí že vše ovlivňuje zejména aktivita slunce a lidská činnost že je marginální, meinstream hájí oteplovače, co tvrdí, že za vše může průmysl a prdění krav.

Poslechněte prof. P. Staňka: http://leva-net.webnode.cz/products/prof-peter-stanek-svet-za-oponou/

S tím jazykem Váš názor až tak nesdílím. Jsem přesvědčen, že bychom se stále cítili jako Češi (Böhmen patrioti), byť by jsme se hlásili ke Germánům. Rakušák je také Rakušák, ačkoli původně Slovan. O to víc to platí o Švýcarech, kteří mluví 4 jazyky a nikdo z nich se necítí Francouz, Němec nebo Ital.

Kdyby Hitler nesjednotil všechny Německy mluvící země (kromě Švýcarska – ti mají trochu jinou gramatiku i slovník) pod jím nařízenou a zavedenou Hochdeutsch, tak by dodnes Bavorák mluvil a psal jinak než Sas, Tyrolák, Braniborák a podobně.

Rozdíly mezi nyní již pouze nespisovnými dialekty Němců jsou přitom v některých případech stejné jako mezi Chorvatštinou, Polštinou a Češtinou. Sjednotit Slovany pod jednotnou Ruštinu se podařilo pouze SSSR Stalinovi, metodami podobnými jako Hitler. Pohleďme ale na současnou Ukrajinu, kdy původně jde vlastně o jazykový mišmaš Kyjevských Rusů, Poláků a Litevců – viz multimediální mapa ve článku.

Zejména ti Rakušáci (Osterajchři) jsou příkladem zachování národa pod jiným nežli “původním” jazykem. Österaich je zkomolenina původního názvu jejich země Ostřiky. Tedy jsou národem země ostrých kopců, co kdysi patřili do Velké Moravy (Štýrsko, Korutany, Panonie – ta je nyní na východě Maďarsko, na západě rakouský Burgerland). Toto jsou jazykové výzkumy z Vídně. Netýká se přirozeně Salzburských a Tyroláků, tam se mluvilo již za Hanibala germánsky.

zombie
Návštěvník
zombie

Já bych k tomu podotkl,že v tom časopise to vyznělo asi nějak tak,jak to psal Albatros a jak jsem psal,vyšlo to minulý rok,zřejmě právě jako reakce na to,že se češi neprávem považují za potomky keltů-ovšem já jsem v té době nežil,tak nevím,ale prostě mi to připadá přitažené za vlasy-a asi nejen mě-v tom výčtu keltů jsem zapoměl ještě na jedny-na Welšany

albatros
Návštěvník
albatros

No s těma Rakušákama je to tak, že oni právě díky jazyku mají k Němcům vstřícný postoj a anšlus proběhl celkem bez problémů.
Jazyk je přímé napojení na kulturu a můžete rozumět myšlenkám svých předků a tím našem dějinám. Tady je jeden příklad za všechny proč je jazyk tak důležitý.
https://www.youtube.com/watch?v=vMasu1oGR3s

Jinak váš názor respektuji a dál už to není třeba vířit 😉

Avari
Návštěvník
Avari

S Konvičkou jsem se bavil osobně a došla řeč na to, kdo je jaké etnikum. Z něho vylezlo, že je částečně Chazar. Působí hodně sebevědomě. Jeho úkol je spíše sbírat užitečné idioty. Dle mého má podobnou roli i Zeman.

kruton
Návštěvník
kruton

A vy mate aku rolu?

mmm
Návštěvník
mmm

25% dna románského původu je vysvětlitelné příchodem Valachů (rumunů) na moravu.

albatros
Návštěvník
albatros

S těmi Valachy můžeš mít pravdu. To by mohlo být ono.

zombie
Návštěvník
zombie

několikrát jsem četl,že na Moravě je i hodně potomků francouzů z dob napoleonských válek

Avari
Návštěvník
Avari

Mám se vecpat krutonovi do baráku a infiltrovat rodinu. Jak se říká, komu není rady… Však už vám předhazují druhého Havla. Počítám, že v té době to bylo obdobné, když někdo začal upozorňovat, že to s ním nebude asi pravé ořechové.

albatros
Návštěvník
albatros

To o Konvičkovi je na alternativě všeobecně známo. Otázka je na kolik hraje Konvička svoji hru a na kolik se opravdu bojí islámu. Máte pravdu, že je nutno se mít na pozoru. Můj názor je ten, že mu nevěřím.