Analýza autenticity Bible ve vztahu k současnému světovému řádu

Analýza autenticity Bible ve vztahu k současnému světovému řádu

Analýza autenticity Bible ve vztahu k současnému světovému řádu

Než si odpovíte na tuto otázku, dovolím si nejprve předložit důvody, které mne k sepsání této úvahy vedou. V posledních dnech jsem na Svobodném vysílači vyslechl několik diskuzí o Bibli jako takové a také o jejím obsahu. Rád bych tedy určité názory objasnil, aby třeba čtenáři tohoto internetového media  i posluchači zmíněného rádia nebyli vystaveni ještě většímu zmatku. Cílem je co nejobjektivněji se zamyslet nad názory obou stran. Věřím totiž, že je čtenář dostatečně inteligentní, aby si udělal vlastní názor.

Ve svém životě jsem měl možnost hovořit o bibli se stovkami lidí různých náboženských vyznání, ale i s nevěřícími, a to velmi rozličného vzdělání a původu. Byli mezi nimi i osoby, které četli biblické svitky v původních jazycích. Sám se studiu této knihy věnuji 25 let. Abych předešel nějakému nedorozumění hned na počátku, nejsem zastáncem žádné náboženské organizace či hnutí. Píši jen a jen za sebe, a to na základě vlastního poznání. Jsem si také vědom toho, že mé poznání je částečné, proto budu uvádět pokud možno jen a jen fakta.

Co je to bible?

Název pochází z řeckého slova biblos, které překládáme jako malé knížky. Bible je tedy, jak ji známe dnes, malou knihovnou o 66 knihách. Některé bible obsahují ještě tak zvané apokryfní knihy, které nejsou součástí biblického kánonu. Co je to kánon? Je to ustálený seznam knih (svitků), který vznikal dlouhou dobu. Doporučuji si přečíst Wikipedii [1], která předkládá dostatek informací o tomto tématu. 39 svitků je součástí tzv. Starého zákona, lépe by bylo je označovat jako hebrejsko-aramejská písma, protože byly těmito jazyky poprvé napsány. 27 pak patří do tzv. Nového zákona, neboli řeckých písem. Jedno evangelium bylo napsáno pravděpodobně hebrejsky a až poté přeloženo do řečtiny. Vznik Matoušova evangelia se datuje do roku 41 našeho letopočtu. Toto evangelium bylo určeno zprvu židům, kteří přijali Ježíšovo učení.

jewish-and-christian-relationship.jpg
Křesťanství a judaismus jsou úzce spjatá náboženství

Velká část hebrejsko-aramejských svitků popisuje židovskou historii, proto jsou tyto svitky umístěny na začátek bible a to chronologicky. Prostřední část tvoří svitky, které se používaly k vyjádření chvály Boha, tzv. Žalmy, před nimi je zařazena kniha Job, která odhaluje v prvních dvou kapitolách, kdo řídí svět a odhaluje také spornou otázku ohledně víry člověka, jeho pohnutek v Boha. Také popisuje na základě rozmluvy Joba s utěšiteli určitá lidská dogmata, která se objevují znova a znova v myšlení lidí, kteří soudí ty, jenž postihlo nějaké utrpení. Kniha Job také obsahuje několik dnes již ověřených vědeckých faktů, které nebyly dlouho objeveny.

Za Žalmy je zařazena kniha Přísloví, jenž je plná platných pravidel, která se stala součástí i dnešních známých přísloví. Za tímto svitkem nalezneme knihu Kazatel, která popisuje Šalamounova odhalení, jeho moudrost, která mu byla propůjčena shora. Před prorockými svitky je zařazena ještě píseň písní, kterou také napsal Šalamoun. Řecká písma se seřazují podle tohoto schématu. První čtyři knihy se zabývají Ježíšovým životem, jeho skutky, promluvami, jsou označovány jako evangelia, což v překladu znamená dobrá zpráva. Následují Skutky apoštolů, jenž jsou popisem historických událostí, které se událi při šíření křesťanství v římské říši od roku 33 asi do roku 61 našeho letopočtu.

Poté jsou zařazeny dopisy apoštola Pavla raným sborům a následují Jakubův, Petrovy, Janovy a Judův dopis sborům. Poslední knihou je Janovo Zjevení. Zmínil jsem se o apokryfních svitcích. Apokryfní znamená utajený. V dnešní době bylo objeveno několik takových to svitků. Díky tomu vzniklo vážné podezření, že se představitelé tzv. rané církve snažili určité skutečnosti zatajit. O této problematice budu hovořit později.

Jak byla Bible psána?

Tady se dostáváme k prvnímu střetu mezi diskutujícími. Jedna strana tvrdí, že označovaní pisatelé nemohli tyto svitky napsat, protože již v dané době nežili. Jako jeden z argumentů se používá u hebrejských písem pět knih Mojžíšových. Z archeologie i bible víme, že Mojžíš žil v letech 1530 až 1410 před naším letopočtem. Bible obsahuje vlastní způsob chronologie, ta je však shodná stále více s historickou chronologii archeologie, protože dnešní vykopávky stále více upřesňují datování, a proto mnoho dříve uznávaných dat již neplatí. Musíme mít na mysli, že archeologie co by vědní obor je stále ještě velmi mladá, a dnešní podobu, postupy, má teprve asi 150 až 200 let. Zajímavou přednášku profesora Dr. W. Veitha najdete ve videu.

Období zahrnuté v Mojžíšových knihách začíná stvořením a končí rokem 1410 před naším letopočtem. Poslední kniha popisuje i samotné Mojžíšovo úmrtí. Tvrdit, že mrtvý Mojžíš tuto událost zapsal osobně, by byla asi velká hloupost, ale to přece ještě neznamená, že autorem těchto knih, krom jeho závěru není samotný Mojžíš. Pokud by jste o této otázce hovořili s rabínem, tak ten by vám odpověděl, že závěrečnou část psal Jozue.

Co o této otázce hovoří archeologie? Vyšší kritika bible, která pochází ze středověku a stále se na ni odkazují různí komentátoři, těm bych doporučil přečíst si knihu německého právníka a archeologa  Wernera Kellera „ A bible má přece pravdu“, která poprvé vyšla v padesátých letech minulého století. Ačkoli se tento autor hlásí k ateismu, a jak i v knize uvádí, napsal ji pro svou babičku, musel uznat to co dal do názvu své knihy. Mnoho času se věnuje právě tomu, zda měli Hebrejci vlastní písmo, když opustili Egypt. Archeologie potvrdila, že ano.

Kdo je to žrec?

V poslední době se stalo velmi oblíbené užívat slovo “žrec”. Kdo to byli či jsou tito lidé. Žrec je označení člověka, který má schopnost nahlížet do budoucnosti. Je to staroslovanské (védské) pojmenování a přeložit by se dalo také jako jasnozřivý. Protože začalo velmi silně prosakovat do podvědomí lidí, že historie slovanů sahá hluboko do minulosti a archeologie odhaluje, že patříme k nejstarším kulturním skupinám světa, byli právě žreci velmi významnými osobami slovanské (védské) společnosti [2].

Darem jasnozřivosti v dnešní době jsou obdařeni například někteří stařešinové, šamani a u nás je takto znám třeba Petr Chobot. Tito lidé díky svým vizím předkládají určitý vhled do budoucnosti. I samotná bible popisuje ve starověku proroky označením jasnozřivec. To nalezneme v 1. knize Samuelově v deváté kapitole devátém verši. Rozdíl mezi prorokem, který zapisuje co nacházíme v bibli a jasnozřivcem, který svůj dar objevuje od narození je v tom, že cituje ve svých výrocích stvořitele.

Vyjadřuje se tedy sama bible nějak k biblickému zápisu? Celé písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k urovnávání věcí k ukázňování ve spravedlnosti. (2. dopis Timoteovi 3. kapitola verš 16) Další výroky naleznete např.: 2. dopisu Petra první kapitole 21 verši, Joel 1. kapitola první verš, Amos první kapitola třetí verš. Mnoho komentátorů argumentuje tím, že je dnes biblický záznam pozměněn. Vzhledem ke stáří a nemožnosti si přečíst originál se může zdát, že je to jistota. Argumentují často určitými rozpory, popřípadě se na zaznamenané události dívají z dnešní perspektivy.

Když jsem četl bibli poprvé, tak jsem byl doslova zhnusen, jak jsou popsány určité události postupu Izraelitů na území Palestiny. Byl jsem totiž nepolíben znalostmi kultury tehdejších Filištínů, a Kananejců. Kladl jsem si stejné otázky, jak o nich hovořil například už zmiňovaný Petr Chobot. Kde je ten Bůh Lásky, o kterém učil Ježíš? Vyhlazování celých národů mi připadalo jako genocida. Vyzdvižení jednoho etnika nad druhým, jako něco nemorálního. Dnes, když čtu tyto pasáže, tak plně rozumím postupu, který stvořitel zvolil.
Aby i začínající čtenář pochopil pohnutky Boha bible, proč tak to postupoval, doporučil bych mu pořádně několikrát za sebou si přečíst rozhovor Abrahama s Bohem skrze anděla, když se dozvěděl o tom, že má být zničena Sodoma a Gomora. Kdyby byl takový despota, tak by byl Lot mrtvý i z ostatními městy. První kniha Mojžíšova (Genesis) 18. kapitola 20 až 33 verš.

Jerusalem-800x285.jpg
Jeruzalém – Centrum křesťanství a judaismu, kolébka dnešní západní civilizace

Archeologie odhalila, jak zvrácená byla tamní společnost. Vždyť se zamysleme nad tím, jak jsme rozhořčeni z kroků, které pro nás připravil tzv. Globální prediktor, co je jeho cílem. Mít moc, tak se postaráme o jeho likvidaci. A kdybychom to učinili, tak za tisíc let by se pak bez znalosti všech příčin mohlo zdát, že nespravedliví jsme byli my a ne on. Abych se vrátil k autenticitě dnešního záznamu bible, tady bych volil logiku rozumu. Pokud je bible výplodem lidské, nebo cizozemské manipulace, bude dnes plna nepřesností, aby byla poplatná době. Pokud je to dopis Boha určený lidem, postará se Bůh o to, aby jeho myšlenky byly předány tak, jak je nechal zapsat.

Bohužel jsem nikdy neplánoval, že napíši podobné pojednání, proto mi budete muset věřit, že to co teď uvedu je fakt, protože si již nepamatuji, kde jsem tyto informace čerpal. Je všeobecně známo, že se bible opisovala. Díky tomu můžeme nalézt opisy svitků ve velkém množství a některé jsou staré více jak 2200 let. Byla provedena porovnávací studie, která odhalila jen asi 12 rozdílů mezi dnešními překlady z poloviny minulého století s opisy, které byly vytvořeny do desátého století našeho letopočtu. Z lingvistického pohledu byly tyto rozdíly nepodstatné a dnes jsou i tyto nedostatky odstraněny.

Dokonce byl snad nalezen nějaký opis části Matoušova evangelia, jehož stáří je odhadováno na počátek druhé poloviny prvního století, to je doba tak krátká od jeho vzniku, že je to skoro stejné, jako bychom měli v ruce originál. Pro mne dnes není důležité, jestli je někde v textu špatně čárka, pro mne je důležitější rozumět celému kontextu. Náboženské organizace jsou přesvědčeny, že jejich pojetí a interpretace jsou jediné správné. Zasekávají se na naukových dogmatech a úplně zapomínají na křesťanskou svobodu a odpovědnost, každého člověka sama za sebe. Místo rady vyžadují poslušnost, z poslušnosti udělají fanatizmus. Tento fanatizmus způsobuje zmatek a ten pak vytváří obraz bible, jako knihy plné rozporů.

Apokryfy, mají nějakou důležitost pro dnešní dobu?

Apokryfní znamená utajený, skrytý. To, že se objevili v tak velkém rozsahu může svědčit, jak v prospěch tak neprospěch dnešního biblického kánonu. Četl jsem mnoho těchto textů a mohu potvrdit, že mne obohatili o informace, které na určité stránky bible vrhají jasnější světlo. Myslím si také, že některé byly sepsány proto, aby právě v dnešní době vyvolali zmatek, protože Globálnímu prediktorovi dobře poslouží právě proto, aby byla bible znevěrohodněna. Přesto nikomu nebudu říkat, aby si je nepřečetl. Vždyť máme svobodnou vůli pátrat a vyhodnocovat. Mám pro vás jednu otázku, kterou si při čtení těchto textů můžete položit. Je cítit v těchto informacích, že pisatel oslavuje Boha způsobem, jakým on dokázal své božství? Doporučuji shlédnout toto video, které potvrzuje odhalení Rona Wyatta, jak Izraelité překročili Rudé moře. Najdete ho i v češtině.

Co se tedy z bible dozvíte?

Plno historických událostí, které již mladá archeologie potvrdila. Dočtete se o budoucích věcech, které mají brzy nastat. Dozvíte se, proč lidstvo muselo podstoupit tak náročnou historii. Dostanete vodítka k tomu, jak hledat Boha JHVH, a že není Bohem jediného národa, Židů. Jejich výjimečnost v dějinách skončila v roce 36 našeho letopočtu ve chvíli, kdy do nově vzniklých sborů byli přijati první neizraelité. Že Židé nikdy neměli být namyšleným spolkem, pro ovládnutí světa, ale že se této zvrácené cesty ujali pro svou pýchu. Proto taky dnes mohou bít svými hlavami o jediný artefakt z minulosti, o zeď nářků. Dozvíte se, jak se správně přiblížit k Bohu, aby on se mohl ještě blíže přiblížit k vám. Budete díky poznání vyzbrojeni pro každé dobré dílo. Váš zájem o hmotné statky se nastaví do vyváženého stavu. Poznáte, co znamená Láska Agape, která je založena na zásadách. Je toho mnohem více, co se  můžeme dozvědět, ale to jestli je tato cesta pro vás, musíte rozhodnout sami.

Igor Zemánek, 08. 11. 2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
jana123
Návštěvník
jana123

zakladom je desatoro a tie su v priamom rozpore so starym zakonom, BOH je jednoznacny ano je vzdy ano a nie je vzdy nie. ak je desatoro NEZABIJES, nebude prikazovat boh zabijat zeny a deti porazenych nepriatelov, NEPOKRADNES – nebudes brat urok lebo urok je kradez, ches naspat to co nikdy nebolo tvoje , NEZOSMILNIS- NEPOZIADAS ZENU BLIZNEHO SVOJHO- je v protireceni so starym zakonom ze s otrokynami nesmilnia a znasilnit je hriech len v pripade zidovky. STARY ZAKON JE RASISTICKY ROVNAKO AKO KORAN. pisomnosti a starych zvitkov povodnych krestanov bolo ovela viac. Inocent ,,vybral,, tie spravne styri evanjelia,, a tie ostatne nepohodlne likvidovali nicili palili vcitane nepohodlnych krestanov . to ze bo l vyhlaseny za sveteho /ODMENA?/bol asi dosledok. PAN JEZIS povedal ze prisiel naplnit zakon a nie zrusit, lebo zakon bol dany DESATOROM ale nebol zidmi a farizejmi naplneny, zakon LASKY bol tymto zakonom o ktorom hovoril a nie o tom starom zakone napisanom farizejmi .ak autor argumentuje: pokud je to dopis boha, buh se postara….tak pokial boh chcel znicit narod nehodny,preco kazal izraelitom vrazdit, preco ho neznicil ako sodomu a gomoru, preco ospevuju v bibli zenu do ktorej stanu prisiel kral na uteku a ona mu spiacemu zatlkla kol do hlavy /k akej zene pride muz na uteku ?ku ktorej ma taku doveru ze u nej zaspi? ak nie k milenke? stary zakon je plny podobnych prikladov, ked zidia vyuzivaju zeny a podvrhuju ich vladcom aby cez ne ziskali informacie ci moc /ester, jericho, svoju manzelku vydavaju za sestru…/PAN JEZIS KRISTUS to je bozi zakon pravy zakon lasky. to ostatne je falosne.

jasikofyl
Návštěvník
jasikofyl

Dobrý den, nezlobte se, ale když nezvládáte shodu podmět – přísudek, nepouštějte se do rozboru Bible.

mono
Návštěvník
mono

Jdu ven blejt Zemanku….

Bea
Návštěvník
Bea

Neverím tomu, že ľudia v dnešnej dobe môžu brať vážne sračky ako sú biblia, korán, talmud a podobné nezmysli, ktoré nemajú väčšiu vypovedaciu hodnotu ako princ bajaja, alebo čert a Káča. A už vôbec nechápem, ako môže niekto so zdravým rozumom konať šialené zlo a následne tvrdiť, že tak koná preto lebo mu to káže kniha!!!!!

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

A bible něco takového hlásá? Rád bych věděl kde. Asi vám to někdo řekl, nebo jste si někde takový názor přečetla.

Peter
Návštěvník
Peter

Biblia je vodítkom kresťanov ikvizítorov, kresťanov násilne šíriacich “evanielium” medzi domorodými obyvateľmi Afriky, Ameriky, Ázie, je tioho celkom dosť čo spája násilie a kresťanstvo ergo bibliu pán Zemánek.

Universalis
Návštěvník
Universalis

Já zas nevěřím tomu, že lidé v dnešní době tráví většinu života v zaměstnáních honbou za mamonem, materialismem či americkým snem a prvotní části života ničemu nedobrým studiem škatulkující již děti do řad jako bezduchá tupá hovádka, taká, jaká si někteří přítomní dokáží brát do úst, že jimi jsou jen a jen ti vzdělávající se v nauce biblické..
A nevěřím, že ve chvílích volnočasových dokáží sedět u televize, popíjet alkohol v míře ne zrovna malé, brát drogy, zaměstnávat výrobny prezervativů promiskuitním životem, věnovat se obžerství, respektive do toho se ještě cpát chemií, masově pro svou obživu hubit zvířata a stejně takž devastovat a trávit planetu, nejen jedy, ale i oxidy, modlit se k modlám televizních, sportovních i jiných bulvárních hvězd, drhnout si morálku sprostou mluvou jakožto pomlouvačnou či rockovou a jinou hudbou značící degradaci lidské slušnosti, někteří zahrávajíc si s pojmy jako je satanismus či alespoň dělajíc si z toho absurdní legraci, věnujíc se spiritualitě, tedy té v níž mnozí astrálně chtějí cestovat a druzí s mrtvými komunikovat, telepatii ovládat a telekinezi zvládat a přitom oči zavírat před světem jenž je okolo nás.. v tom je palčivý problém vynášet rozsudky ač sám je kdosi otrokem..
Panu Zemánkovi všechna čest..

opus
Návštěvník
opus

“Dokonce byl snad nalezen nějaký opis části Matoušova evangelia, jehož stáří je odhadováno na počátek druhé poloviny prvního století, to je doba tak krátká od jeho vzniku, že je to skoro stejné, jako bychom měli v ruce originál.”

A přesto se najdou v diskusi lidé, kteří tvrdí, že je to nepřepisovanější kniha na světě?

Takové nesmysly mohou tvrdit jen lidé, kteří Bibli nikdy nečetli a nic o této knize neví.

antiNWO
Návštěvník
antiNWO

Ja by som poprosil autora o odpoved na par otazok. Ak novy zakon pojednava hlavne o Jezisovi a zakladom krestanskej cirkvy je vierouka Jezisa Krista preco v Biblii je zmieneny iba zlomok jeho zivota? Nemyslim si, ze drviva vacsina jeho zivota bola nezaujimava a preto nestoji za zmienku. Kam sa stratila vacsina zivota Jezisa Krista a co pocas nej konal a kde bol?
Urcite nemam nastudovanu Bibliu a vsetky jej knihy tak ako vy. Z toho co viem vsetko ma svoj “protiklad”. Jing Jang, chlap- zena, dobro- zlo, svetlo- tma. Moj laicky nazor je ten, ze kym stary zakon je Satanove ucenie, novy zakon je Bozie ucenie. Nikdy sa nestotoznim, ze Boh si vyvolil urcity narod (moj Boh nie je rasista) a tak isto by moj Boh nikdy odomna neziadal aby som na dokaz mojej oddanosti obetoval svojho syna (moj Boh netuzi po krvy a dokazom mojej odanosti urcite nema byt vrazda). V starom zakone je obrovske mnozstvo az zarazajucich veci nad krorymi stoji hlava. Ak clovek cita stary zakon so zresetovanou hlavou, teda bez zatazenia tym co nam prostredie vtlklo do hlavy zisti, ze v starom zakone je vela zla. Moj Boh je pravda, laska, sloboda. Kto cital novy zakon tak vie, ze najvacsi “antisemita” bol Jezis. V novom zakone su az zarazajuco tvrde vyroky Jezisa voci zidom. Zaujimava cast je aj ta kde Jezis vravi, ze zidia sa odvratili od “povodneho” Boha a prijali ineho Boha. Kazdy si odpovie akeho. Je zaujimave, ze zidia nenavidia novy zakon, zato stary zakon je pre nich svaty.
V priebehu existencii papezstva ako hlavy pozemskej cirkvy boli papezmi zeny, smilnici (Borziovci), mnohi papezi mali deti, boli obdobia ked sme mali naraz aj troch papezov, boli obdobia ked sme nemali ziadneho, znacna cast papezov sa nedozila prirodzenej smrti teda boli zavrazdeni niekym z blizkeho okolia. Dochadzalo k mnohym stiepeniam krestanskej cirkvy prave kvoli prepisovaniu Biblie a kvoli jej svojskemu vykladu. Biblia sluzila pocas celej existencie ako zdroj manipulacie sluziacej katolickej cirkvy ktora konala jedny z najvacsich zverstiev v dejinach ludstva. Predavanie odpustkov, hon na carodejnice teda upalovanie, zdieranie ludi a oberanie ich o majetok. Kde beriete vedomie, ze pre ludi ktorym nic nebolo svate by si prave zdroj svojej moci teda Bibliu neupravovali podla svojich potrieb?
Moj prispevok je mieneny ako oponentura a urcite nechcem autora nejak napadat alebo nieco podobne. Len mam na niektore veci iny nazor a rad by som spoznal nazor aj ineho.

Igor Zemánek
Návštěvník
Igor Zemánek

¨Děkuji za námět k dalšímu článku,ale bude to chvíli trvat. Jste přemýšlivý člověk, a to že se mnou nesouhlasíte, je úhel vaše poznání. Ještě jednou děkuji

antiNWO
Návštěvník
antiNWO

Dakujem za Vasu reakciu a cakam na Vas clanok. Osobne si myslim, ze Biblia alebo teda novy zakon a ucenie Jezisa je kniha knih. Bola napisana tak nadcasovo a jej tvorcovia boli tak vynimocni ludia, ze ratali s tym, ze na ich diele bude pachane zlo. Preto ju stvorili tak, ze ani mnohe manipulacie nedokazali zmenit jej podstatu a to hlavne co nam mala priniest. Jezis bol daleko najvynimocnejsi clovek aky kedy chodil po tejto planete. Mnohi kazali a ucili, ale on jediny dokazal vratit zivot mrtvemu a to dokaze len syn Bozi. Prajem pekny den.

ankara
Návštěvník
ankara

Článek má v názvu slovo analýza, ale na to je příliš krátký a přijde mi i zmatený. Možná jsem jej nepochopil. Nicméně zdroje, ke kterým jsem se dostal, vyvozují odlišné závěry. Zmíním třeba knihy Burtona L. Macka, který se z pozice křesťana velice kriticky zabývá původností jednotlivých textu Nového Zákona (Myth of Innocence, literární kritika Markova evangelia; Who wrote the New Testament, The Lost Gospel – The Book of Q and Christian origins) a pro kontrast s údajně čím dál více potvrzovanou chronologií starozákonného období díky archeologii je výborný zdroj kniha pánů Israela Finkelsteina a Neila Ashera Silbermana, The Bible Unearthed. Čtenář této práce bude překvapen, že současná archeologie, pokud není jejím cílem důmyslná “synchronizace” nálezů s legendami a mýty, poukazuje spíše na neexistenci jakékoliv stopy čehokoliv starozákonního v době před 1.tisíciletím př.n.l.

Artur
Návštěvník
Artur

Pane Zemánku, článek je bezesporu velice zajímavý a pro mě osobně i přínosný, ale hlídejte si lépe shodu přísudku s podmětem, viz.:
Četl jsem mnoho těchto textů a mohu potvrdit, že mne obohatili; Byli mezi nimi i osoby, které četli

Jaris
Návštěvník
Jaris

Tento clanek se mi moc libil. Jednoduche a srozumitelne pro laiky. Bible je skutecne poselstvi od Boha. Zalezi na lidech, zda ji prijmou nebo ne. Volba je svobodna a v tom je jeji krasa. Kdysi si Bible lide vazili, dnes ji opovrhuji.

Zatím budu ve stínu
Návštěvník
Zatím budu ve stínu

Nejméně 4 hrubé chyby v krátkém textu, o malých nemluvě, vzbuzují pochybnosti o fundovanosti autora.minimálně z hlediska mluvnického.

Lenka
Návštěvník
Lenka

Dělat hrubky v rodném jazyce není zrovna ukázkové. Je však zajímavé, že není nikde (nemyslím tento web) slyšet a vidět protesty proti hrubkám v textech s absencí myšlenek, vulgárních, oplzlých apod. Spisovná čeština se vytratila už i ze zpravodajství veřejnoprávní televize. Vy, kritikové hrubek druhých, jste si jisti, že vy je v žádném svém textu nemáte? Děláte, jako kdyby vy jste byli vzdělaní po všech stránkách. To nestačí korektně pisatele jednou upozornit, dělá vám dobře dokola rýpat? Možná p. Zemánek neovládá zcela pravopis, narozdíl od většiny z vás však věnuje svůj čas, aby vám sdělil své poznatky a názory. Vím, že skutečnosti o kterých píše, jsou mnohem závažnější než několik hrubek. Přestaňte si hrát na odborníky českého pravopisu a zamyslete se spíše nad obsahem článků. Kdo ví, kolik hrubek by v textu nadělal jinak průměrný student Einstein.
Pokud se však nepřenesete přes pár hrubek, tak nečtěte a napište nám článek vy. Obohaťte nás něčím přínosným, pokud umíte něco jiného, než kritizovat. Těšíme se.