Americká CDC uveřejnila dokument s plánem spuštění koncentračních táborů v USA na...

Americká CDC uveřejnila dokument s plánem spuštění koncentračních táborů v USA na rozdělování rodin, internaci a izolaci ohrožených a jinak definovaných skupin obyvatelstva! Úřady budou moci zřizovat “dočasné” internační kempy v budovách veřejné infrastruktury, ale i v soukromých domech a rezidenčních čtvrtích! Státy budou moci budovat i nové specializované koncentrační kempy, kde budou izolovány “odstíněné osoby” všeho druhu, mentálně postižení, lidé s cukrovkou, důchodci nad 60 let! Amerika oprášila nacistické koncentráky ze 30. let minulého století a bude do nich zavírat každého, kdo bude nepohodlný režimu!

Americká CDC uveřejnila dokument s plánem spuštění koncentračních táborů v USA na rozdělování rodin, internaci a izolaci ohrožených a jinak definovaných skupin obyvatelstva! Úřady budou moci zřizovat “dočasné” internační kempy v budovách veřejné infrastruktury, ale i v soukromých domech a rezidenčních čtvrtích! Státy budou moci budovat i nové specializované koncentrační kempy, kde budou izolovány “odstíněné osoby” všeho druhu, mentálně postižení, lidé s cukrovkou, důchodci nad 60 let! Amerika oprášila nacistické koncentráky ze 30. let minulého století a bude do nich zavírat každého, kdo bude nepohodlný režimu!

Americkou alternativou doslova otřásá v posledních hodinách dokument, který objevili novináři na oficiálním webu amerického Centra pro kontrolu nakažlivých nemocí (CDC). Dokument [1] se jmenuje “Interim Operational Considerations for Implementing the Shielding Approach to Prevent COVID-19 Infections in Humanitarian Settings“, čili v překladu Prozatímní operační úvahy o zavádění přístupu stínění k prevenci infekcí COVID-19 v humanitárních zařízeních. Toto podivné a maskující označení je ve skutečnosti názvem pro program zavádění koncentračních táborů pro odmítače očkování na území USA, pod rouškou izolace potenciálně a teoreticky nakažlivých a tím pádem “zranitelných” osob, které nemohou, anebo nechtějí se dát očkovat.

Organizace CDC bude kromě zdraví dohlížet i na odstínění nepohodlných skupin obyvatelstva

Alex Jones měl včera k tomuto skandálu speciální pořad a je to nejdůležitější dokument prokazující zavádění nacismu na území USA, přesně podle vzoru III. Říše ve 30. letech minulého století. Nově se však už nepoužívá slovo “koncentrační tábor” a ani podobná označení, protože nově se to nazývá “odstíněním obyvatelstva” ve smyslu odstínit většinovou populaci od expozice a kontaktu s odmítači vakcín a se všemi ostatními, kteří odmítnou jehlu. Americký dokument přitom čerpá inspiraci z Velké Británie z London School of Hygiene and Tropical Medicine, konkrétně z dokumentu zde.

Koncentrační tábory na odstínění nepohodlných skupin obyvatelstva

Nacisté v USA však nejsou esesáky v černých uniformách. Jsou to globalisté, kterým ovšem imponují a vyhovují metody nacistů ze 30. let, přičemž koncentrační tábory na izolování nemocných, deviantních, zaostalých, postižených a… politicky nežádoucích osob byly nástrojem úchopu moci nacistů v Německu ve 30. letech. Abyste rozuměli, koncentrační tábory v Německu původně nevznikly kvůli Židům, to je brutální omyl. Vznikly na základě salámové metody, že do nich byli nejprve umisťováni delikventi s drobnými trestnými činy.

Celkem 3 typy odstínění lidí

Později k nim přibyli lidé s postiženími na těle a na duchu, lidé s Downovým syndromem, mentálně postižené osoby a teprve po vypuknutí II. sv. války se staly koncentrační tábory hlavními shromaždišti Židů. A doslova vás přelije studený pot, když najednou v roce 2021 čtete dokument, který toto pod rouškou péče o lidi před virem zamýšlí zavést v USA. Dokument pochází z července 2020, ale teprve před několika dny byl aktualizován a zviditelněn na webu CDC. Přinášíme plný český překlad a dobře se držte, protože tohle je vzor, který už je dnes realizován ve Velké Británii a v Austrálii.

Prozatímní operační úvahy o zavádění přístupu stínění k prevenci infekcí COVID-19 v humanitárních zařízeních

Tento dokument předkládá úvahy z pohledu amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) o uplatňování přístupu stínění v humanitárním prostředí, jak je uvedeno v pokynech zaměřených na tábory, vysídlené obyvatelstvo a prostředí s nízkými zdroji. Tento přístup nebyl nikdy zdokumentován a vyvolal otázky a obavy mezi humanitárními partnery, kteří podporují činnosti reakce v těchto prostředích. Účelem tohoto dokumentu je upozornit na potenciální problémy při zavádění přístupu stínění z pohledu CDC a nasměrovat úvahy o zavádění při nedostatku empirických údajů. Úvahy vycházejí ze současných známých důkazů o přenosu a závažnosti koronavirového onemocnění 2019 (COVID-19) a může být nutné je revidovat, jakmile bude k dispozici více informací. Pravidelně kontrolujte aktualizace na webových stránkách CDC.

Co je to přístup (od)stínění?

Cílem stínícího přístupu je snížit počet případů závažného onemocnění virem COVID-19 omezením kontaktu mezi osobami s vyšším rizikem vzniku závažného onemocnění (“vysoké riziko”) a běžnou populací (“nízké riziko”). Vysoce rizikoví jedinci by byli dočasně přemístěni do bezpečných nebo “zelených zón” zřízených na úrovni domácností, sousedství, tábora/sektoru nebo komunity v závislosti na kontextu a prostředí. Měli by minimální kontakt s rodinnými příslušníky a ostatními obyvateli s nízkým rizikem.

Současné poznatky naznačují, že starší dospělí a lidé jakéhokoli věku, kteří mají závažné základní zdravotní potíže, jsou vystaveni vyššímu riziku závažného onemocnění způsobeného COVID-19. Ve většině humanitárních zařízení tvoří starší skupiny obyvatelstva malé procento z celkové populace. Z tohoto důvodu se v rámci přístupu “stínění” navrhuje fyzicky oddělit vysoce rizikové osoby od běžné populace, aby se upřednostnilo využití omezených dostupných zdrojů a zabránilo se zavádění dlouhodobých opatření k omezení šíření nákazy mezi běžnou populací.

Teoreticky může stínění splnit svůj cíl, kterým je ochrana vysoce rizikové populace před onemocněním a úmrtím. Zavedení tohoto přístupu však vyžaduje přísné dodržování protokolu. Neúmyslné zavlečení viru do zelené zóny může mít za následek rychlý přenos mezi nejzranitelnějšími skupinami obyvatel, které se přístup snaží chránit.

Shrnutí přístupu stínění popsaného Favasem je uvedeno v tabulce níže v textu. Úplné informace naleznete v Pokynech pro prevenci infekcí COVID-19 mezi vysoce rizikovými osobami v prostředí s nízkými zdroji, v prostředí vysídlených osob a v táborech a táborům podobných zařízeních.

Úroveň domácnosti (HH):

Místnost/prostor určený pro vysoce rizikové osoby, které jsou fyzicky izolovány od ostatních členů HH.

Členové HH s nízkým rizikem by neměli vstupovat do zelené zóny. Pokud je vstup nezbytný, měli by jej provádět pouze zdraví jedinci po umytí rukou a použití pokrývek obličeje. Interakce by měla probíhat v bezpečné vzdálenosti (přibližně 2 metry). Minimální pohyb vysoce rizikových osob mimo zelenou zónu. Nízkorizikoví členové HH nadále dodržují sociální odstup a hygienické postupy mimo dům.

Úroveň sousedství:

Vymezený úkryt/skupina úkrytů (max. 5-10 domácností) v rámci malého tábora nebo oblasti, kde jsou seskupeni členové s vysokým rizikem. Sousedé si “vyměňují” domácnosti, aby se v nich mohli ubytovat vysoce rizikoví jedinci.

Stejné jako výše

Úroveň tábora/sektoru:

V rámci tábora/sektoru (max. 50 vysoce rizikových osob v jedné zelené zóně) je skupina úkrytů, jako jsou školy, komunitní budovy, kde jsou vysoce rizikové osoby fyzicky izolovány společně.

Jeden vstupní bod slouží k výměně potravin, zásob atd. Pro setkávání obyvatel a návštěvníků slouží jedna zóna, kde mohou komunikovat, přičemž se praktikuje fyzický odstup (2 metry). Do zelené zóny ani mimo ni není povolen žádný pohyb.

Provozní aspekty

Přístup stínění vyžaduje několik předpokladů pro efektivní implementaci. Několik z nich je řešeno, včetně přístupu ke zdravotní péči a zajištění potravin. Existuje však několik předpokladů, které vyžadují další úvahy. Tabulka 2 uvádí předpoklady nebo návrhy, jak jsou uvedeny v dokumentu s pokyny pro stínění a CDC vedle těchto předpokladů uvádí další otázky a úvahy.

Tabulka 2: Navrhované předpoklady podle dokumentů o stínění a provozní úvahy CDC pro implementaci

Každá zelená zóna má vyhrazenou latrínu/koupelnu pro rizikové osoby.

Přístup stínění nedoporučuje výstavbu žádného nového zařízení pro zřízení zelených zón; nicméně jen málokteré prostředí bude mít stávající přístřešky nebo společná zařízení s vyhrazenými latrínami/koupelnami pro vysoce rizikové osoby. V těchto prostředích se většina latrín používaných domácnostmi nachází mimo domov a často je sdílí více domácností.

Pokud jsou vyhrazená zařízení k dispozici, zajistěte bezpečnostní opatření, jako je řádné osvětlení, infrastruktura pro mytí rukou/hygienu, údržba a dezinfekce latrín. Zajistěte, aby zařízení mohla pojmout rizikové osoby se zdravotním postižením, děti a oddělené pohlaví na úrovni sousedství/tábora.

Aby se minimalizoval vnější kontakt, měly by být v každé zelené zóně přítomny zdatné osoby s vysokým rizikem, které jsou schopny pečovat o obyvatele se zdravotním postižením nebo méně pohyblivé. V opačném případě určete pro tyto úkoly osoby s nízkým rizikem, nejlépe takové, které se zotavily z potvrzeného onemocnění COVID-19 a u nichž se předpokládá, že jsou imunní.

To může být obtížné udržet, zejména pokud jsou pečovatelé rovněž vysoce rizikoví. Vzhledem k tomu, že pečujícími osobami mohou být často rodinní příslušníci, zajistěte, aby tato strategie byla společensky nebo kulturně přijatelná. V současné době nevíme, zda předchozí infekce propůjčuje imunitu.

Zelená zóna a obytné prostory pro rizikové obyvatele by měly být v souladu s minimálními humanitárními standardy (SPHERE).

Přístup stínění vyžaduje přísné dodržování opatření pro prevenci a kontrolu infekcí (IPC). Vyžadují nepřetržitou dostupnost mýdla, vody, hygienických/čisticích prostředků, roušek nebo látkových pokrývek obličeje atd. pro všechny osoby v zelených zónách. Je tedy nutné zajistit, aby byly dodržovány a případně doplněny minimální normy v oblasti veřejného zdraví, aby se snížilo riziko vzniku dalších ohnisek mimo COVID-19. Dosažení a udržení minimálních standardů SPHERE6 je v těchto podmínkách pro běžnou populaci obtížné. Uživatelé by měli vzít v úvahu, že poskytování služeb a zásobování vysoce rizikovým osobám by mohlo být na úkor obyvatel s nízkým rizikem, což by je vystavilo zvýšenému riziku dalších ohnisek.

Sledovat a vyhodnocovat provádění stínění.

Pro každý typ zelené zóny bude třeba vypracovat monitorovací protokoly.
Pro monitorování každé zelené zóny je třeba určit specializované pracovníky. Monitorování zahrnuje jak dodržování protokolů, tak případné nepříznivé účinky nebo výsledky v důsledku izolace a stigmatizace. Může být nezbytné přidělit někoho v rámci zelené zóny, pokud je to možné, aby se minimalizoval pohyb v/ze zelené zóny.

Muži a ženy a osoby s tuberkulózou (TBC), závažnými imunodeficity nebo demencí by měli být izolováni odděleně.

K dosažení této úrovně oddělení by bylo zapotřebí více zelených zón, přičemž každá z nich by vyžadovala další vstupy/zdroje. Další úvahy zahrnují problémy spojené s umístěním různých etnik, sociokulturních skupin nebo náboženství v rámci jednoho prostředí.

Přijetí a zapojení komunity do návrhu a realizace

I při zapojení komunity může existovat riziko stigmatizace. Izolace/odloučení od rodinných příslušníků, ztráta svobody a osobních kontaktů mohou vyžadovat další struktury/systémy psychosociální podpory. Viz oddíl o dalších úvahách níže.

Vysoce rizikové nezletilé osoby by měl do izolace doprovázet jeden pečovatel, který bude rovněž považován za obyvatele zelené zóny, pokud jde o pohyb a kontakty s osobami mimo zelenou zónu.

Ochranná opatření mají pro realizaci zásadní význam. Zajistěte vhodnou, přiměřenou a přijatelnou péči o další nezletilé osoby nebo osoby se zdravotním postižením či duševním onemocněním, které zůstávají v HH, pokud jsou odděleny od svého hlavního pečovatele.

Úkryty v zelené zóně by měly být vždy udržovány v čistotě. Obyvatelé by měli mít k dispozici potřebné čisticí prostředky a materiály k úklidu svých obytných prostor.

Vysoce ohrožené osoby budou zodpovědné za úklid a údržbu svých obytných prostor a zařízení. To nemusí být proveditelné pro osoby se zdravotním postižením nebo sníženou pohyblivostí. Udržování hygienických podmínek ve společných zařízeních je obtížné v podmínkách mimo ohniska nákazy. v důsledku toho může být nutné poskytnout další podporu lidských zdrojů.

Zelené zóny by měly být z hlediska plochy přístřeší na obyvatele prostornější než okolní tábor/sektor, a to i za cenu většího shlukování osob s nízkým rizikem.

Zajistěte, aby zaměření na vysoce ohrožené osoby neznehodnotilo zmírňující opatření u osob s nízkým rizikem (fyzické vzdálení na trzích nebo v místech zásobování vodou, pokud je to možné, atd.) Rozdíly v prostoru na základě rizikového statusu mohou zvýšit potenciální riziko expozice mezi ostatními obyvateli s nízkým rizikem a mohou být nepřijatelné nebo neproveditelné vzhledem k prostorovým omezením a přelidněnosti v mnoha prostředích.

Další úvahy

Přístup stínění popisuje obecnou “logistiku” implementace – kdo, co, kde, jak. Při realizaci těchto strategií se však mohou vyskytnout další logistické problémy v důsledku nedostupných komodit, dopravních omezení, omezené personální kapacity a dostupnosti pro uspokojení zvýšených potřeb. Tento přístup neřeší potenciální emocionální, sociální/kulturní a psychologický dopad na odloučené osoby ani na domácnosti s odloučenými členy. Další úvahy o řešení těchto problémů jsou uvedeny níže.

Charakteristiky a demografické údaje obyvatelstva

Zohlednění: Počet potřebných zelených zón může být vyšší, než se předpokládalo, protože vychází z celkového počtu vysoce rizikových osob, kategorií onemocnění a sociodemografických údajů v dané oblasti, a nikoli pouze z podílu starší populace.

Vysvětlení: Starší osoby představují v mnoha táborech v humanitárním prostředí malé procento populace (přibližně 3-5 %4,5), avšak v některých humanitárních prostředích může více než čtvrtina populace spadat do kategorií vysokého rizika na základě základních zdravotních stavů, které mohou zvyšovat riziko závažného onemocnění COVID-19, mezi něž patří chronické onemocnění ledvin, obezita, závažné srdeční onemocnění, srpkovitá choroba a diabetes 2. typu. V mnoha táborech a osadách navíc žije více národností, což může vyžadovat dodatečné oddělení, například v uprchlickém táboře Kakuma v Keni jsou ubytováni uprchlíci z 19 zemí.

Úvahy o časové ose

Zohlednění: Plánujte delší dobu realizace, nejméně 6 měsíců.

Vysvětlení: Přístup stínění navrhuje, aby byly zelené zóny zachovány, dokud nenastane jedna z následujících okolností: (i) bude vytvořena dostatečná hospitalizační kapacita; (ii) budou široce dostupné účinné vakcíny nebo terapeutické možnosti; nebo (iii) epidemie COVID-19 postihující populaci ustoupí.

Vzhledem k omezeným zdrojům a zdravotnické péči, které má obyvatelstvo v humanitárním prostředí k dispozici před vypuknutím pandemie, je nepravděpodobné, že by během rozsáhlého přenosu bylo možné dosáhnout dostatečné hospitalizační kapacity (lůžka, osobní ochranné prostředky, ventilátory a personál). Národní kapacity v mnoha zemích, kde se tato prostředí nacházejí (např. v Čadu, Myanmaru a Sýrii), jsou omezené. Zdroje mohou být během vrcholu přenosu rychle přetíženy a nemusí být dostupné pro nouzově postižené obyvatelstvo.

Zkoušky vakcíny probíhají, ale bez přesného časového harmonogramu. Dosažení fáze potlačení, kdy epidemie ustupuje, může trvat několik měsíců a případy se mohou znovu objevit ve druhé nebo dokonce třetí vlně. Stádní imunita (vyčerpání vnímavých osob) pro COVID-19 nebyla doposud prokázána. Není také jasné, zda se u nakažené osoby vyvine imunita, a není známa ani doba trvání potenciální imunity. Proto jsou rozhodující pohotovostní plány, které počítají s možným prodloužením operační doby.

Další logistická hlediska

Zohlednění: Plán na určení dalších zdrojů a nástin mechanismů zásobovacího řetězce pro podporu zelených zón.

Vysvětlení: Realizace a provoz zelených zón vyžaduje silnou koordinaci mezi několika sektory, což může vyžadovat značné dodatečné zdroje: zásoby a personál pro údržbu těchto prostor – přístřešky, IPC, voda, sanitace a hygiena (WASH), nepotravinové zboží (postele, ložní prádlo, nádobí/náčiní, nádoby na vodu), psychosociální podpora, pozorovatelé/dozorci, ošetřovatelé/obsluha, komunikace o rizicích a zapojení komunity, bezpečnost atd. Vzhledem k celosvětovému snížení nedostatku komodit , omezení pohybu, uzavření hranic a omezení nákladní dopravy a letů je důležité nastínit, jaké další zdroje budou potřeba a jak budou pořízeny.

Ochrana

Zohlednění: Zajistit bezpečné a ochranné prostředí pro všechny osoby, včetně nezletilých a osob, které vyžadují další péči, ať už se nacházejí v zelené zóně, nebo zůstávají v domácnosti poté, co se hlavní pečovatel nebo poskytovatel příjmu přestěhoval do zelené zóny.

Vysvětlení: Rozdělování rodin a narušování a rozkládání vícegeneračních domácností může mít dlouhodobé negativní důsledky. Strategie odstínění musí zohledňovat sociokulturní genderové normy, aby bylo možné adekvátně posoudit a řešit rizika pro jednotlivce, zejména ženy a dívky. Restriktivní genderové normy mohou být izolačními strategiemi, jako je stínění, ještě zhoršeny. Na úrovni domácností vyvolává izolace jednotlivců a omezování jejich interakce, doplněná o sociální a ekonomické narušení, obavy z možného zvýšeného rizika partnerského násilí. Domácnosti, které se účastní výměny domácností nebo sektorového sdružování, jsou obzvláště ohroženy genderově podmíněným násilím, obtěžováním, zneužíváním a vykořisťováním, protože zbývající členové domácnosti nemusí být těmi, kdo rozhodují, ani nemusí být zodpovědní za potřeby domácnosti.

Sociální/kulturní/náboženské praktiky

Zohlednění: Plánujte možné narušení sociálních sítí.

Vysvětlení: Komunitní oslavy (náboženské svátky), smuteční obřady (pohřby) a další přechodové rituály jsou základními kameny mnoha společností. Proaktivní plánování předem, včetně silného zapojení komunity a komunikace o rizicích, je nutné pro lepší pochopení problémů a obav z omezení účasti jednotlivců na komunitních praktikách z důvodu jejich odstínění. Pokud se tak nestane, může to vést k mezilidskému i komunitnímu násilí.

Duševní zdraví

Zajistěte, aby byly k dispozici struktury pro duševní zdraví a psychosociální podporu*, které budou řešit zvýšený stres a úzkost.

Vysvětlení: Dodatečný stres a obavy jsou běžné během každé epidemie a v případě COVID-19 mohou být výraznější kvůli novosti onemocnění a zvýšenému strachu z nákazy, zvýšeným povinnostem v oblasti péče o děti v důsledku uzavření škol a ztrátě zdrojů obživy. Kromě rizika stigmatizace a pocitu izolace tak může mít tento ochranný přístup významný psychologický dopad a může vést ke značnému citovému strádání, zhoršit stávající duševní onemocnění nebo přispět k úzkosti, depresi, bezmoci, smutku, zneužívání návykových látek nebo myšlenkám na sebevraždu u těch, kteří jsou odděleni nebo byli opuštěni. Odloučené osoby se souběžným závažným duševním onemocněním by neměly být ponechávány samy sobě. Musí jim být přidělen pečovatel, aby se zabránilo dalším rizikům ochrany, jako je zanedbávání a zneužívání.

Shrnutí

Přístup stínění je ambiciózní počin, který se může ukázat jako účinný v prevenci infekce COVID-19 u vysoce rizikových skupin obyvatel, pokud bude dobře zvládnutý. Přestože předpoklad vychází ze strategií zmírňování nákazy používaných ve Velké Británii, neexistují empirické důkazy, zda tento přístup zvýší, sníží nebo nebude mít žádný vliv na nemocnost a úmrtnost během epidemie COVID-19 v různých humanitárních prostředích. Tento dokument upozorňuje na a) rizika a problémy spojené s realizací tohoto přístupu, b) potřebu dalších zdrojů v oblastech s omezenou nebo sníženou kapacitou, c) neurčitý časový plán a d) možné krátkodobé a dlouhodobé nepříznivé důsledky.

Veřejné zdraví se nezaměřuje pouze na vymýcení nemocí, ale zabývá se celým spektrem zdraví a blahobytu. Obyvatelstvo vysídlené v důsledku přírodních katastrof nebo válek a konfliktů je již tak křehké a zažívá zvýšené psychické, fyzické a/nebo emocionální trauma. Přestože přístup stínění nemá být nátlakový, může se v humanitárním prostředí jevit jako nucený nebo může být špatně chápán. Stejně jako u mnoha jiných komunitních intervencí, jejichž cílem je snížit nemocnost a úmrtnost COVID-19, jsou dodržování předpisů a změna chování hlavními kroky omezujícími rychlost a mohou být řízeny sociálními a emocionálními faktory. Tyto změny jsou v rozvinutých a stabilních prostředích obtížné, proto mohou být obzvláště náročné v humanitárním prostředí, které přináší vlastní soubor mnohostranných problémů, jež je třeba vzít v úvahu.

Stínění na úrovni domácností se zdá být nejreálnější a nejdůstojnější, protože umožňuje co nejméně narušit strukturu rodiny a životní styl, což jsou klíčové prvky pro zachování shody. Je však nejnáchylnější k zavlečení viru kvůli nutnému pohybu nebo interakci mimo zelenou zónu, menšímu dohledu a často velké velikosti domácností. Může být méně proveditelná v prostředí, kde jsou rodinné úkryty malé a nemají více oddělení. V humanitárních prostředích může stínění na úrovni malých vesnic, sektorů/bloků nebo táborů umožnit větší dodržování navrhovaného protokolu, avšak na úkor dlouhodobých sociálních dopadů vyvolaných odloučením od přátel a rodiny, pocity izolace a stigmatizace. A co je nejdůležitější, náhodné zavlečení viru do zelené zóny může vést k rychlému přenosu a zvýšené nemocnosti a úmrtnosti, jak bylo pozorováno v zařízeních asistenční péče v USA.

Přístup založený na odstínění má zmírnit stres zdravotnického systému a obejít negativní ekonomické důsledky dlouhodobých izolačních opatření a uzavírek tím, že ochrání ty nejzranitelnější. Zavedení tohoto přístupu bude vyžadovat pečlivé plánování, další zdroje, přísné dodržování pravidel a silnou koordinaci mezi více sektory, což vyžaduje, aby agentury zvážily potenciální dopady mezi populací, která kolektivně zažila fyzické a psychické trauma, což ji činí zranitelnější vůči nepříznivým psychosociálním důsledkům. Kromě toho bude v humanitárním prostředí zapotřebí pečlivě zvážit potenciální přínos oproti sociálním a finančním nákladům na realizaci.

*Konkrétní pokyny pro psychosociální podporu v průběhu COVID-19 jako specifické tematické oblasti přesahují rámec tohoto dokumentu.

Amerika se transformuje do neomarxistické diktatury, která používá nacistické metody pro získání kontroly nad odporem v obyvatelstvu

Jak sami vidíte v dokumentu, tohle už není konspirace, to je americká realita v roce 2021. Pod rouškou ochrany před virem budou rozdělovány rodiny, nepohodlní, postižení a politicky angažovaní lidé nesouhlasící s očkováním budou umisťování do internačních táborů, kde budou tzv. odstíněni a izolováni od ostatní očkované populace. Ano, tento plán je nyní oficiálně na webu CDC a globalisté už nic nemusí skrývat. V této věci je jasné, že Donald Trump musel být odstraněn i za cenu zfalšování voleb, protože toto, co probíhá v USA, je prací nadnárodních elit, které jdou přes mrtvoly a jsou schopny zmanipulovat i americké volby. Velké úkoly si žádají velké činy a také velké oběti, to je krédo globalistů.

Kdo se nepodrobí permanentnímu Total Control, skončí jako “odstíněná” osoba v koncentračním kempu

Amerika sice naoko prochází procesem socializace a indukce neomarxismu, ale metody jsou ryze nacistické, ryze inspirované III. Říší, Norimberskými zákony a úchopu nacistů moci nad Německem, když se zbavili politické opozice vybudováním koncentračních táborů pod rouškou obecního blaha. I tehdy v Německu nacifikace probíhala salámovou metodou a koncentráky původně byly pro nepřizpůsobivé, pro odmítače práce, pro lidi odsouzené pro potulku.

Teprve později a postupně se ukázal pravý účel zřízení těchto táborů. Nacisté se snažili o totéž, co dnes globalisté, tedy o zavedení apartheidu ve společnosti, kde obyvatelstvo bude rozděleno na dva tábory, na ty poslušné, a na nepřátele režimu. A podívejte se znovu na dokument, v roce 2021 se země svobody, symbol demokracie, najednou transformuje do podoby nacistické diktatury, která ale paradoxně nemá s nacismem a nacionalismem nic společného, pouze využívá metody síly nacistů ze 30. let.

Nejen o tomto dokumentu budeme hovořit dnes od 19:30 hodin na Svobodném vysílači CS. Probereme všechna aktuální témata z domova i ze světa. Všichni jste srdečně zváni k poslechu.

Záznam pořadu na Odysee

Vytvořte si na Odysee účet, nastavte si češtinu v profilu a dejte Follow k odebírání záznamového kanálu zde. Tím vám neujdou už žádné novinky a nově nahrané pořady Pana VK a Vítka. Odběr si můžete dát i na našem redakčním záložním kanálu na BitChute zde. Mobilní aplikaci pro iPhone stáhnete zde a pro Android zde.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
Mirek
Návštěvník
Mirek

Výborný pořad.

Dixi
Návštěvník
Dixi

No, zni to dost dramaticky , ale autor clanku zapomina na jednu vec . Americane maji svou Konstituci , Bill of rights a Bibli !!! Takze muze CDC zkouset, co chce , ale jak se rika… Pozor na posledni kapku…aby pohar nepretekl… Uz nyni je situace ve spolecnosti napjata k prasknuti a staci jen malickost aby se veci zvrhly… Nezapomente, ze mezi lidmi je vic zbrani, nez ma cela armada.. Takze az se amici fakt “nas..r.ou”…budete to vedet…: o)))

Uno Universus
Návštěvník
Uno Universus

https://www.youtube.com/watch?v=JkwKg1TPZNM

Od prvniho pohledu je to jak scena, kde se nataci film. Je to scam, iluze. Porad jedni a ti sami herci. Chlapi, a pouze chlapi, mladi, priblizne stejneho veku. V jejich filmech prave nikdy nehraji zeny.

entr0p1st
Návštěvník
entr0p1st

Přijde mi to tady jako statečný nový svět na farmě zvířat v roce 1984

PaVo
Návštěvník
PaVo

Slabá metafora pro mne, protože já jsem praktik, a bez konkrétních slov pro mne nemá tvůj příspěvek žádnou jinou “hodnotu” než provokování. Rozepiš se, ne? Tajemné kecy jsou vždy manipulací. |Souhlasíš?

karpi
Návštěvník
karpi

Aldous Huxley: Překrásný nový svět
George Orwell: Farma Zvířat
George Orwell: 1984
Všechno knihy. Veskrze popisující současný stav, nebo stav, ke kterému rychle směřujeme

PaVo
Návštěvník
PaVo

Dík, karpi, za objasnění.

entr0p1st
Návštěvník
entr0p1st

I já děkuji za objasnění a zároveň jsem tím radši když vidím, že nejsem sám kdo to četl a vidí tu podobu, kam se to tady řítí

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

“Rozzuřený otec dvou dětí s monitorem na kotníku se po pozitivním testu na koronavirus odmítl nechat odvézt do hotelové karantény, protože se obává, že bude poslán zpět do VĚZENÍ za porušení podmínky.”
https://www.dailymail.co.uk/news/article-9894609/Dad-refuses-Covid-quarantine-breach-parole.html

“Jeden z policistů tvrdil, že o přívěsku na kotníku neměl tušení, ale jedna z policistek mimo obrazovku uvedla, že zdravotní příkaz pro Covid “má přednost” před přívěskem na kotníku.”

..CHLÁPEK, OTEC DVOU DĚTÍ, V DOMÁCÍM VĚZENÍ S NÁRAMKEM, NEMOHL VYCHÁZET Z DOMU, PAK PŘIJDOU KOVID-FAŠISTI S DONUCENÍM, ŽE MÁ JÍT DO KARANTÉNY V HOTELOVÉM POKOJI, PAK MU ŘEKNOU ŽE OCHRANA DRUHÝCH MÁ PŘEDNOST “PŘED VŠÍM OSTATNÍM”, PROTOŽE MĚL POZITIVNÍ TEST, ABY OCHRÁNILI I JEHO RODINU..? WTF——–

PaVo
Návštěvník
PaVo

kotasi, já jsem tady za vyvrhela jenom proto, že ctím zákon akce a reakce. Genocidnííí válku máme a já budu vraždit, každého, kdo se mne násilně dotkne nejen kvůli fuckcíně, ale i kvůli testu! Když to samé udělá každý jiný, vyhrajeme. Když to udělají jen jednotlivci, zahynou, a já s tím, bohužel musím počítat,, protože lidi nejsou schopni pobrat ten zvrat ve svých právech a existenčních možnostech ze dne na den, a to je jejich porážkou, neochota si přiznat, že místo dovolené musí, jít bojovat, aby přežili!

Opravdu mne moc mrzí a trápí, že se lidi raději nechají zabít, než aby bojovali za svou záchranu!

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Dovolená až po vybití prasivych psů, dovolená v novém světě.

Spytihněv2
Návštěvník
Spytihněv2

Tak už budou očkovat i zvířata , berou to hopem. Takže tahle planeta bude obývaná tak leda roboty na bázi křemíku. Vše živé musí pryč?

Historik
Návštěvník
Historik

Někdo vedl 30ti letou válku, někdo stoletou. A nikdy v nich nikdo nevyhrál. A ani v sedmileté. Teď je nádherný příklad, v 20ti leté, snaze udělat z masy lidí ještě větší blbce, než jsme doufali.

Juan Matus
Návštěvník
Juan Matus

Mýlíte se drahý historiku. Tato světová válka započala koncem července 1914. Tedy měsíc po sedmi kulích v Sarajevu. 20 let po jejím ukončení Versailleskou smlouvou se ta samá válka rozhořela znovu. Pak boje utichly, nastoupila tzv studená válka, zdokonalovaly se technologie k přípravě závěreční fáze pořád té samé světové války a její horká fáze zrovna rozžehla sirku ve skladišti střelného prachu. Žreci z dob egypta stále řídí tento pochmurný svět a jednotlivé oběti této války jsou pod jejich rozlišovací schopností. Mají znalosti a technologie, které by mám připadaly jako magie, kouzla a zázraky. Nebo technologie mimozemšťanů. Mentální rozvoj lidstva se vymkl kontrole. Exploze inteligence se rozběhla děsivou rychlostí a dlouhodobě uřídit několik miliard velmi inteligentních bytostí nelze. Jak správně predikovali, svět by skončil v šílené anarchii a vzájemným vyvražděním a zániku celé civilizace. Atlantida byla dostatečným varováním. Takže je mi to moc líto, ale jakýkoliv odpor je marný. Neporovnatelná inteligence 22 žreců tvořících globálního prediktora má vše promyšleno na 100 tahů dopředu a má neomezené zdroje planety k uskutečnění toho, co se má stát a stane se.

s0lari
Návštěvník
s0lari

Prediktor bez korektora nefunguje. Algoritmus musí byť neustále korigovaný na základe spätnej väzby. Nedá sa vedieť všetko dopredu, či je to 22 či 222 žrecov. Každý človek má potenciál stať sa mocnejším ako oni, ale musí to byť Človek. Prečo? Sú to falošní žreci. Oni nie sú človekovia. Boja sa lebo v tomto období sa prebúdza veľa človekov. Začal sa nový vek človekov, ktorý sa bude vyznačovať ukončením 22 hierofantov. A nato už nebude existovať korektor…

Pravda Boží Zvítězí
Návštěvník
Pravda Boží Zvítězí

Příručka pro lekaře.
Grafen a jeho výhody ve zdravotnictví.

https://graphene.azurewebsites.net/Graphene-Healthcare-Minimag-2020/index.html

Uďo
Návštěvník
Uďo

to je jako azbest 🙂
víte co je to azbest?
A-Z Best. (od á do zet to nejlepší)
🙂
no a dneska kvůlima tomu bourají zánovní baráky…

s0lari
Návštěvník
s0lari

Azbest je to isté ako minerálna vlna, akurát miešaná s cementom. Nebezpečný je len vtedy keď sa láme a drolí na ostré mikročiastočky ktoré robia v pľúcach asi to čo spike-protein alebo grafén, alebo sklená vata, či minerálna vlna. Masívne nahrádzanie azbestu v izoláciách a krytinách vôbec nie je aktom ochrany zdravia, ale ide, ako vždy, v prvom rade o byznys..

Michal
Návštěvník
Michal

I přes všechnu obezřetnost čtenářů AE varuji, že i vakcíny proti tetanu mají pravděpodobně paramagnetické vlastností. Magnetka drží, a při přikládaní k ramenu cítím že ji to jemně přitahuje.

Kalislav Mirousek
Návštěvník
Kalislav Mirousek

K ramenu? Tetanovku jsem vždy dostal do zadku, spíš výše, abych mohl vůbec sedět. Je to sice jednou za 10 let, ale pamatuji si to. Ta poslední, před 8 lety, byla celkem v pohodě. Pamatuji si ale i na tu, před 18 lety. To byla hrůza! Horká, červená hrča, velikosti mandarinky, postupně mizející, během šesti týdnů. Tenkrát se říkalo, že to byla prý prošlá vakcína.
Ještě mám 2 roky do dalšího očkování, ale už teď se mám chuť na to vysrat. Poslouchal jsem na SVCS pořad s MUDr. Elekovou a vakcíny na Tetan nejsou povinné, protože se nejedná o nakažlivou nemoc. Povidala, že Tetan se neobjevil minimálně 15 let. Dnes, se dá vyléčit. S koňema alias s koňským hnojem, do styku nepřijdu, tak co. No, ještě mám 2 roky čas. Uvidíme…

Andrej
Návštěvník
Andrej

Ja som ju dostal myslím naposledy na vojne. Dobrých 30 rokov. A nejaké problémy si nepamätám, teda okrem toho že ma štípala riť. 😂. Asi pred desiatimi rokmi po havárie sa má chirurg opýtal či dáme tetanovku. Keď som povedal že nie, v pohode. Zlaté časy…

s0lari
Návštěvník
s0lari

No, tak to bol chirurg s malým CH, lebo dávať tetanovku po havárii je asi také účinné ako oživovať kostlivca :).

Hebrejne Níchazar
Návštěvník
Hebrejne Níchazar

Mnozí z vás se bojí nadcházejících časů nedostatku, rozdělení v rodině a vypuštění ničivého ďábla ze řetězu na svět, za všechna ta příkoří vůči pravé Lásce od počátku, za miliardy zavražděných lidí, za stovky miliard zavražděných zvířat ročně, a to navíc jako potrava pro lidi = plodožravce raw vegan / vegetarián bez poklesků…. Hněv Jeho za to bude nezměrný….

Jste to, co jíte. Svým stvořením, zvyky i zálibou v lásce se podobáte nejvíce opici Bonobo, což je raw vegetarián bez poklesků.

Jste to co jíte proto není divu, že většina lidí jsou agresivní, zmučená prasata. Také jsou mnozí hmyz (barviva) a potracené plody (z ochucovadel firmy Senomyx!) Jste hlavně kanibalové!

Takže nejen tím se lidé v naprosté většině odvrátili od Své Přirozenosti a proto někteří z vás se přeměnili na cepy, jenž by si chtěly samy vymlátit a pozřít úrodu, jenž jim nenáleží, a mnozí se změnili na zmlácené, nezasazené zrno života lidského, či dokonce někteří (většina) na vymlácené prázdné slupky obilí.

A tak vám bylo Prozřetelností nejen skrze mne dáno poznání, že jediný způsob jak se zachránit před reakcí hněvu Jeho Přirozenosti, je se plně a z největší části vrátit k nejdokonalejší stravě pro člověka = ke stravě Bohů = k Práně.

Jenže mnozí z vás se bojí, že po přechodu na Pránu zahynete. Né, nezahynete, jestliže dodržíte to, co je do vás bytostně vloženo a stvořeno, a tím je: Velká pokora a střídmost.

Proto nechtějte hned jako agresivní, zmučená prasata, či nenažranci = děvy ďábla, se ihned vrhnout na Pránu a zhltat jí co nejvíce, děravýma rukama ji shrabovat pod sebe do velkých koryt a krmit se jí 24 hodin denně neustále. Chamtivá, sobecká, necitelná prasata nejsou lidé, schopni žít na Bohem určené stravě. Spíše projde velbloud uchem jehly, než (naprostá) většina lidí = hnusní, zlí, sobečtí chamtivci.

Každý kdo se o to takto pokusí, jistě zahyne. Ale kdo se o to pokusí s Velkou pokorou a střídmostí, jistě nezahyne a po mnoha letech dosáhne úspěchu (viz celosvětově slavná Dr. Barbara Moore, napříč USA 3000 mil zašla pěšky, bez jídla a za 46 dní).

Říká: ‘Je mnohem více na slunci a ve vzduchu, než můžeme vidět pouhým okem nebo vědeckými přístroji. Tajemství je najít způsob, jak absorbovat tuto extra – kosmickou radiaci – a změnit ji na potravu.'”

http://www.breatharian.eu/breath/anglie/barbara/lekarka.php

Na Pránu se rychle přechází jen Božím zásahem na jednotlivce, jako vzácná přímá odpověď Jeho na volání a nebo přirozeně automaticky od početí: NEZNIČENÍM mnoha metabolických enzymů (proto nestrávíte dobře syrové jídlo a máte, přechováváte a přenášíte v sobě žumpu), tedy NEOČKOVÁNÍM (viz přednášky Anity Petekové) a když už vás naočkovali (hned po narození, aby si hloupí nevšimli vašeho velkého úpadku), tedy když už z vás vyrobili tu chodící a běhací žumpu, tak přechod na Pránu vám pak trvá (alespoň) deset let. Proto jste měli začít už dávno. Snad Jej obměkčíte svou nevědomostí a snahou a tak vás před spravedlností Jeho zachrání alespoň velká hloupost v podobě jakýchkoliv očkování a upřímná snaha o obrácení se!

Každý z lidí, kdo vložil do svých úst tkáň a krev svých bližních, či jídlo z ohně, je vinen. Již jste zapomněli na Prométhea? Ztratili jste schopnost myslet a chápat smysl hodnotných příběhů. I pan VK podvědomě tuší, že jen ryzí hlad vás všechny dokáže znovu naučit myslet a to výborně, nejlépe a nejrychleji. Tedy již to někteří z vás chápou? Jakým způsobem byl Prométheus spoután ke skále a jak mu denně sup vyžral játra a střeva, která mu zase dorostla, aby zas (ten, nebo vy) hlupák s hrncem na vaření = bez enzymů = cihel Prány, měl znovu vyžraná játra a střeva mrchožravci a takto stále dokola? A to “jen” proto, že dal lidem “dar” ohně, neboť jim bylo smutno, neboť byli bez pravé Lásky. Kdo byl bez pravé Lásky, zda lidé nebo ‘oni’ a kdo jsou ‘oni’ , to vám pro ochranu pravé Lásky zde neprozradím, dozvíte se to a pojmete to ihned, jakmile​ z dostatečné = největší části přejdete na Pránu.

Alelůja!

comment image

comment image

Anonym
Návštěvník
Anonym

Ty už v jedeš v práně? Tak to bych chtěl vidět. Ona to bude lednička plná žrádla ale to určitě není pro tebe.

karpi
Návštěvník
karpi

Supr příspěvek.
Lidi jsou ….. no jak píšete.

https://153news.net/watch_video.php?v=7ND4SXHHNKBY
Násilné očkování dívenky v Číně.

Kalislav Mirousek
Návštěvník
Kalislav Mirousek

Alelůja! Slabý, slabý. Já bych se nebál, zajít ještě dál. Měli bychom žrát hovna, protože ty miliardy much, se přeci nemohou mýlit!!! Z čeho je živ hmyz, pomineme-li krvežíznivce? H?
Takže proč jíst hmyz, jak to plánuji globalčiky, když se můžeme vrátit ke zdroji všeho. Budem žrát hlínu a hovna. Konečně přetrhneme, ten řetězec, kdy jsme od nepaměti, coby všichni živí tvorové odsouzeni k tomu, abychom se požírali navzájem, ve snaze se najíst a přežít! I býložravci pojídají rostliny, které se brání trny, výškou, jedy…
Právě rostliny, se vymykají, protože žijí že zdroje. A to je hlína, obohacená těmi hovny, chcete-li, odumřelými rostlinami a hovny živočichů, kteří se jimi krmí. A Slunce, alias fotosyntéza. Takže ke zdroji! Nažerme se hlíny a opalovat se! Jen tak, budete bez chyby!
No, Bůh nám vyloženě nezakázal jíst maso. Ale taky nám to vyloženě nedovolil, právě kvůli tomu zabíjení, které ale někdy není nutné, viz. Nehody zvířat atd. A už i Ježíš rybařil. Stav je takový, že to bez hříchu toleruje.
Jinak, Nichazar, pobavil jste. Na příspěvek jak noha, odpověď, jak druhá noha. Doufejme, že jsme zdejší obecenstvo patričně pobavili a dočkejme výsledku. Mimochodem, co takhle Mahátma Ghándí?
Vy jste teda týpek….🧐

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Tím tlačením přesvědčujes druhé nebo sebe? Pac pravda nemusí být tlačena, ale nepravda ano, ta musí být neustále obhajovana, stokrát omylana a tlačena. Ani když nebudete jist organickou potravu, duše jest živá sama ze sebe. Ne z Prany, Zajímavé že Vás Bůh nevysává, ale vy by jste ho chtěli žrát a vysavat a říkat tomu duchovní úroveň či rovnou strava Bohů. To je prostě celé špatně, ale víra ve lži je silná. Jako fanatismus. Zatím co Buddha klidně sežere kuře, když to nejde jinak. Prostě nevysvětlis, tam kde není poznání je víra a z drtivé většiny víra ve lži.

Nemrcastu
Návštěvník
Nemrcastu

Vždy se najdekokot anebo i dva.

Dixi
Návštěvník
Dixi

Jezkovy voci…co to hulite tam u vas….: o)))))