Ach, ta “nenasytná” církev! Jakou roli v tom hraje MV?

Ach, ta “nenasytná” církev! Jakou roli v tom hraje MV?

Ach, ta “nenasytná” církev! Jakou roli v tom hraje MV?

   Portál Novinky.cz informoval o příjezdu první skupiny první skupina krajanů z Ukrajiny, kteří se kvůli obavám z bezpečnostní situace v zemi rozhodli přestěhovat do Česka a získali tu povolení k trvalému pobytu. To lze považovat za velmi pozitivní zprávu, protože za poslední rok se vedla řada jednání o záměru přestěhování se krajanů z Ukrajiny, ale víc se vedly řeči, než reálné činy.

     Nicméně, první přistěhovalecká “vlaštovka” již dorazila a lze jen doufat, že naši krajané najdou v Česku skutečně to, co jim na Ukrajině, zvláště v poslední době, nedostávalo: klid a bezpečí. Jak dále Novinky.cz sdělují, přibyvší krajané zamířili do jihočeské Červené nad Vltavou, kde v hotelu Vltava mohou bezplatně zůstat půl roku s možností prodloužení pobytu až na rok. Podle sdělení ředitele odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra Tomáše Haišmana, tam mají garantovaný pobyt na šest měsíců v plném komfortu, to znamená ubytování, stravu včetně dalších doprovodných programů jako integrační jazykové kurzy atd. Základní asistenci bude poskytovat Česká katolická charita, se kterou má MV smlouvu a je jí placena. Zde nebude od věci se poněkud blíže seznámit se subjektem České katolické charity, která má údajně zabezpečovat asistenci přistěhovalých krajanů z Ukrajiny.

[FOTO] Do Česka dorazila první skupina běženců z Ukrajiny

     Česká katolická charita poskytuje specifickou službu, kterou stát poskytuje starším řeholním sestrám a kněžím. Služba se poskytuje na základě řešení závazku státu ke zmírnění následku křivd na řeholnicích a kněžích, které vznikly násilným přestěhováním sester a řeholníků v padesátých letech a zákazem přijímat nové mladší sestry a bratry do řádů. Domovy jsou od r. 2007 registrovány jako poskytovatelé sociálních služeb církevním osobám.

     Poskytují komplexní služby (ubytování, stravování, rehabilitační péči, pomoc s hygienou) řeholnicím a duchovním. Řeholnice jsou zvyklé žít v komunitě. Díky těmto domovům mohou zůstávat ve svých komunitách a přitom mají trvalou péči odpovídající jejich zdravotnímu stavu. Důležitým prvkem v péči je umožnění realizace duchovního poslání obyvatel domovů. Kněží, i když se vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni zcela o sebe postarat, jsou zvyklí na pravidelný život svátostí. V domovech je jim umožněno sloužit denně mši svatou. Proto je ve všech našich domovech velmi důležitá kaple, aby obyvatelé mohli i nadále žít plnohodnotným životem, což je pro ně ve stáří podstatná forma realizace jejich životního poslání.

     Z uvedeného vyplývá, že v jejich činnosti není uvedena žádná činnost a to ani asistenční, ani jiné specifické služby, které by tento církevní subjekt v Červené nad Vltavou opravňoval k provozování výše zmíněné asistence přistěhovalým krajanům. Jak je tedy možné, že Ministerstvo vnitra uzavřelo s tímto subjektem smlouvu na “placené” služby, která nejsou předmětem jejich činnosti? Možné vysvětlení, neřku-li podezření je, že může jít o svým způsobem jistou formu korupce, neboť sama skutečnost, že jde o služby MV placené, je podezřelá. Pokud by šlo o služby neplacené, pak by smlouva MV s ČKCh byla relativně na místě, i když je otázka, nakolik je poskytování služeb, které nejsou obsahem jejich činnosti, je zákonné nebo ne.

     Nabízí se tedy otázka, zda subjekt, který je dotován státem by měl, pokud má k tomu oprávnění, může realizovat služby, za které si ještě nechá platit? Kde je nějaká morálka, resp. kde končí “potřeba církve” vydělávat na všem přesto, že se církevní představitelé dušují, že v rámci restitucí budou přijaté náhrady (v miliardách korun) realizovat do charitativní činnosti? V uvedeném případě by mohla ideálně prezentovat své “dobře myšlené činy”, místo toho zřejmě nejen nezákonně podniká, ale ještě bezostyšně hrabe a hrabe, stále nemá dost. Služby ČKCh necírkevním subjektům si nechávají zaplatit! To je skutečně nehoráznost.

     Na druhé straně není jasné, jak je možné, že ministerstvo vnitra je schopno akceptovat takové služby a bez uzardění sepsat smlouvu na placené služby. Jak již výše zmíněno, zavání to něčím nekalým a asi by nebylo od věci prověřit, jak se věci mají. Není totiž velký problém, aby si z jistě dobře zaplacených služeb České katolické charitě nějaký dobrák na MV nechal vyplácet nějaké to “všimné”! Zdá se to být zas až tak nepravděpodobné? Zkušenosti posledních let dokazují, že řada lidí jsou schopni všeho. Jedna taková smlouva možná úplně zapadne v rámci stovek smluv jiných, ale protože jde

  • o služby, poskytované církevním subjektem, notabene dotovaným státem
  • o subjekt, který by měl v rámci církevní charity poskytovat dobročinnou a bezplatnou činnost si nechává za své služby platit,

… je netypické až podezřelé, že MV takovou smlouvu realizovalo, když odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra měl vědět, nebo si měl prověřit, jakou činnost subjekt ČKCH fakticky poskytuje a proto nebude od věci, aby se touto skutečností někdo z příslušných míst zabýval, protože je drzost, když subjekt dotovaný státem vydělává na službách, které poskytuje mimo svou oficiální činnost (zřejmě nezákonně).

Jiří B a ť a ,  5. března 2015

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
vlastenec
Návštěvník
vlastenec

Autor je lhář, viz http://www.charita.cz/cinnost-v-cr/‘- stejně tak je prolhaný celý tento web.

Pravda o Rusku
Návštěvník
Pravda o Rusku

Sláva Rudé armádě, osvoboditelce Prahy která v 17. září 1939, po dohodě s Německem přepadla z týlu zákeřně Polsko, které v té době krvácelo ve válce s Němci. Hrdiná Rudá armáda měla v invazi 1,5 milionu vojáků, 6 tisíc tanků, 1 800 letadel. Sovětské ztáty byli oproti německým malé , okolo tisice. Rudá armáda zajala kolen 400 tisíc Poláků, některé pak dodatečně zavraždili v Katyni. Invaze byla Sověty vysvětlena že šlo o osvobození a ochranu Ukrajinců a Bělorusů žijícím v Polsku. (!!!) A´t tedy žije Rudá armáda, která na straně Němců začala druhou světovou válku !! Že pak byl CCCP přepaden Němci, byla odplata za věrolomnost bolševiků a Stalina. Ať žije Rudá armáda, osvoboditelka…

Marco
Návštěvník
Marco

Od sebevraždy Josefa Goebbelse,
hlavního propagandisty a mluvčího zločinného německého nacismu, uplynu cca 69 let. Přesto jeho dílo dosud žije a působí přesně tak, jak je připravil a zamýšlel. Katyňský případ se zdál být po mnoho desetiletí jasným. Celý svět, kromě polské exilové vlády v Londýně, se shodl, že šlo o jasnou, Goebbelsem připravenou provokaci z roku 1943. Zpráva Sovětské komise pro vyšetřování zločinů německých nacistů na sovětském teritoriu, vedené prezidentem Akademie lékařských věd Burděnkem, celou záležitost plně objasnila. Likvidaci Poláků v Katyni provedly německé bezpečnostní síly tak, aby mohly z tohoto zvěrstva obvinit NKVD Do nástupu Gorbačova k moci, kdy v SSSR ještě žili svědci katyňského zločinu, se nikdo neodvážil výsledky vyšetřování napadnout. Pak došlo ke změně. Nová polská vláda i ruští antikomunisté dosáhli toho, že všechna sovětská vyšetřování byla odmítnuta a nahrazena tvrzeními připravenými Goebbelsem. Po 14 letech vyšetřování, 21. září 2004, vynesla Hlavní vojenská prokuratura Ruska nový rozsudek. Z postřílení polských občanů byli obviněni členové Politbyra ÚV VKS(b), vedení NKVD a zaměstnanci, kteří popravy prováděli. Při návštěvě polského prezidenta A. Kwašniewského v roce 2004 se Putin znovu omluvil a slíbil předat Polsku všechny materiály z vyšetřování. Zdálo by se, že tím záležitost skončila. Naopak.
Oživování Katyně slouží polské vládě především k zakrytí dějinné pravdy, že to byla Rudá armáda, která zachránila polský národ před likvidací. Rozhodujícím argumentem by se měla stát nová exhumace pozůstatků všech osob a jejich podrobná prohlídka. Hlavní vojenská prokuratura se tímto problémem nezabývala, protože si byla dobře vědoma, že závěry Burděnkovy komise nemůže otřást. Zabývala se pouze shromažďováním různých dokumentů, bez zkoumání jejich věrohodnosti. Možnou falzifikaci dokumentů neřešila. Konečný verdikt vojenské prokuratury není podložen žádnými důkazy a vyjadřuje názor vlastních antisovětských a antiruských kruhů.
Prakticky od počátku až do ústupu v srpnu 1943 byl velitelem pluku plk. Friedrich Ahrens, který před Norimberským tribunálem vypověděl, že přestože žil dlouhou dobu v zámku ,nikdy si nevšiml masových hrobů a byl na ně upozorněn německým patologem Buhtzem, pozdějším předsedou komise mezinárodního Červeného kříže, až počátkem zimy 1943. Přitom z masových hrobů, přikrytých pouze tenkou vrstvou zeminy, pokud by tam byly už od jara 1940, by musel vycházet nesmírný zápach. Tribunál se však takovými detaily nezabýval.
Goebbels nechal sestavit počátkem roku 1943 mezinárodní komisi patologů, kteří pocházeli z 12 států, německých satelitů. Jediným neutrálním byl dr. Naville ze Ženevy. Předsedou byl už uvedený Němec dr. Buhtz. Protektorát Čechy a Morava představoval patolog prof. MUDr. František Hájek. Není třeba pochybovat, že se účasti v komisi nemohl vyhnout, jinak mu hrozil trest smrti. Zkoumání mrtvol probíhalo 29. – 30. dubna 1943. Závěrečný protokol, ve kterém se uvádí, že osoby byly povražděny na jaře 1940, byl zpracován dr. Buhtzem a všichni patologové byli nuceni potvrdit ho svým podpisem. Hned po osvobození v roce 1945 napsal prof. Hájek knihu Důkazy katyňské , v níž vysvětlil, jak byl se svými kolegy donucen k podpisu protokolu na neznámém vojenském letišti a co by hrozilo, pokud by odmítl podepsat. Zdůraznil, že mrtvoly ležely v zemi nejdéle rok a půl. Přestože šlo o velmi vlhký terén, uniformy, boty, noviny i tabák, který měly mrtvoly u sebe, byly v dobrém stavu. V žádném případě nemohly být pod zemí tři roky, jak uváděli Němci.
Vyvraždění polských důstojníků v Katyni věnoval Goebbels nesmírnou pozornost. Žurnalistům v okupovaných zemích vydal 40 stránek pokynů. Pouze jednou připomíná Stalina. Většinou se snažil přenést odpovědnost na sovětské důstojníky a politické pracovníky židovského původu, kteří se měli přímo podílet na vyvražďování Poláků.Důvod byl jediný. Hitler připravoval na rok 1943 vyvraždění tří milionů polských Židů a za horšící se vojenskopolitic ké situace nepotřeboval v Polsku odpor proti svému postupu. Oprávněnost jeho postupu se potvrdila. Když vypuklo 19. dubna 1943 povstání Židů ve Waršavském ghettu, nepohnula polská Armija Krajowa ani prstem ve prospěch svých spoluobčanů, natolik byla zpracována německou propagandou.
Se zvyšujícím se časovým odstupem od popsaných událostí, a zejména od zrady Gorbačova a jeho následovníků, přibývá pokusů o diskreditaci období socialismu. Není to složité. Svědkové jsou mrtví, archivy ve vlastnictví Američanů a Němců nepřístupné. Masmédia vlastní nadnárodní monopoly. Rozvrátit tak mocný stát, jakým byl SSSR, bylo možné jen vnitřní zradou. Proto je třeba připomenout si slova Goebbelse, že učiní z Katyně kolosální skandál, který bude po desetiletí vytvářet Sovětům mnoho nepříjemností. A to tehdy nemohl počítat s tím, že se na jeho stranu postaví zrádci Ruska….

Čtenářka
Návštěvník
Čtenářka

Za prvé, nerozumím, proč jste napsal(a) příspěvek, který s tématem článku nesouvisí. Myslím, že je zde dost článků, kam by se hodil více.
Za druhé, o věcné podstatě Vašeho příspěvku s Vámi polemizovat nebudu. To zvládnou jiní lépe (jak už zde minimálně jeden předvedl).
Za třetí, odkud jste, že je úroveň Vaší češtiny tak nízká?
– …ztráty byli… (ztráty jsou rodu ženského a na konci slova být patří “y”)
– … že šlo o ochranu Ukrajinců a Bělorusů žijícím v Polsku (šlo o ochranu koho, čeho – 2. pád – Ukrajinců a Bělorusů žijícíCH v Polsku)

A to vážně nejsem člověk s výbornou češtinou. 🙁
– no a čárky ve větách píše špatně kde kdo, tak to ani nebudu rozebírat.

Palo
Návštěvník
Palo

Hodně zajímavá analýza. Zasloužila by si zvláštní článek!

Dneska tomu už věřím. Potom co předvádí ČT je jasné, že špinění Rusů jsou jen “dějiny psané vítězi” a “válečná propaganda”.

Vložení komentáře pod špatný článek se mi už také stalo.

Paní “Čtenářka” patří mezi lidi, kteří preferují Formu před Obsahem. Takoví lidé jsou snadnými obětmi “profesionálně zabalené” propagandy.

Tím nechci říct že tomu věřím na 100%, jen se to hodnocení Katyně přehouplo se přes 50%.

Se současným hodnocením Stalina to je podobné jako s Kadáfim, Asadem, Ahmadinejahem, Chavezem, … Všechno jsou to osobnosti, které pro svůj národ něco udělali.

A hlavně preferovali “sociálno” před “materiálnem”, což se současná (J)elita nerada vidí.

Jak ukazuje například 11. září 2001 nebo “Operace Gladio”, masové vraždy nevinných jsou doménou (asociální) pravice milující svoje majetky.

tralala
Návštěvník
tralala

Marco nepisal komentar ku clanku, ale ku inemu komentaru od “Pravda o Rusku”.
Neviem ci je pravsa co pise ale vobec by som sa tomu nedivil. Taketo klamstva o ZSSR su masovo oficialne uznavane. Najznamejsim klamarom je svetovo uznavany basnik Solzenicyn, podla ktoreho ZSSR popravilo tretinu svojej populacie. Ja som za ZSSR nezil, ale ti ludia co vtedy zili o ziadnom zabijani nevedeli, maximalne o vazneni.

Chcel by som sa spytat tych starsich ludi co zili za ZSSR, ci je pravda, ze Cesko-Slovenska vlada zavrazdila tretinu svojich obcanov?

Mne osobne to pripada, ze to odporuje fyzikalnym zakonom. Povedzme ze klasicka rodina ma dceru, syna, matku, otca, babku, dedka = spolu 6 ludi. Vychadza to tak, ze kazdej rodine v priemere zabili 2 jej clenov. Co ja viem, tak nikto si na nic take nepamata. Dalej to odporuje logike. Ak by to bola pravda, tak sme na tom este horsie nez Afrika.

A taketo sracky su vo svete oficialne povazovane za pravdu.

Miroslav
Návštěvník
Miroslav

Milá čtenářko, o problematice, kterou se zabývá Marco nevíte zhola nic. Mám dojem
že ani nechápete o čem je řeč. Patříte mezi lidi, kteří staví formu nad obsah. Stavíte
na tom, že i když se v podstatě o ničem konkretním nevyjadřujete, protože o tom
nic nevíte. Zakládáte si na tom,že ten svůj blábol jste napsala podle učebnice
české gramatiky. Vy jste typická učitelka, zvyklá poučovat děti a svůj názor ” přes
který ve škole nejede vlak “. Tak si tyto manýry nechejte pro žáčky.

ascharad
Návštěvník
ascharad

Jste nemocná, paní, běžte k lékaři.