A je to venku! Šanghajské národní inženýrské výzkumné centrum pro nanotechnologie si...

A je to venku! Šanghajské národní inženýrské výzkumné centrum pro nanotechnologie si nechalo patentovat rekombinantní vakcínu proti koronaviru na bázi nanotechnologií s využitím oxidu grafenu jako nosiče! Údajná konspirace je znovu potvrzena jako realita a odborná studie z roku 2018 varuje před zdravotními hrozbami, pokud nanočástice grafenu proniknou do potravního řetězce a dostanou se do lidského těla! Číňané si technologii grafenových vakcín na bázi rekombinantních virů patentovali jen v Číně, protože v USA a v Evropě již utajené grafenové patenty vlastní vakcinační lobby!

A je to venku! Šanghajské národní inženýrské výzkumné centrum pro nanotechnologie si nechalo patentovat rekombinantní vakcínu proti koronaviru na bázi nanotechnologií s využitím oxidu grafenu jako nosiče! Údajná konspirace je znovu potvrzena jako realita a odborná studie z roku 2018 varuje před zdravotními hrozbami, pokud nanočástice grafenu proniknou do potravního řetězce a dostanou se do lidského těla! Číňané si technologii grafenových vakcín na bázi rekombinantních virů patentovali jen v Číně, protože v USA a v Evropě již utajené grafenové patenty vlastní vakcinační lobby!

Naše redakce dnes byla upozorněna na zásadní přelom v oblasti využití grafenu a jeho oxidů pro vakcinační použití. Šanghajské národní inženýrské výzkumné centrum pro nanotechnologie si totiž nechalo patentovat rekombinantní vakcínu proti koronaviru na bázi nanotechnologií s využitím oxidu grafenu jako nosiče. Patent byl podán 27. září 2020 a publikován byl 15. ledna 2021. Patentová přihláška [1] je podána s platností na území Číny a vzhledem k tomu, o jak důležitý jde patent, je opravdu zajímavé, že přihláška nebyla podána ani v EU, ani v USA. A pro to existuje jediné vysvětlení.

Šanghajské národní inženýrské výzkumné centrum pro nanotechnologie

V těchto zemích již drží grafenové patenty jiné společnosti, které mají tyto trhy obsazené, takže Čína se svým patentem zůstává pouze v Číně. Co je však důležité, to je zveřejnění tohoto patentu. Mnoho farmaceutických společnost v USA využívá na utajení svých postupů výroby několik různých oddělených patentů, které se podávají samostatně, odděleně, aby nebylo možné zjistit, co z těchto oddělených patentů má dohromady vzniknout. Čínský institut ovšem přímo natvrdo svůj patent nazval jako Rekombinantní vakcína proti koronaviru na bázi nanotechnologií s využitím oxidu grafenu jako nosiče a všechno je tak naprosto jasné a nelze tudíž cemperizovat tyto informace a označovat je za konspirace, protože od tohoto okamžiku je to venku.

Čína si nechala patentovat první grafenovou vakcínu proti koronaviru

V abstraktu patentu se uvádí, že vynález patří do oblasti nanomateriálů a biomedicíny a týká se vakcíny, zejména vývoje rekombinantní nanovakcíny proti koronaviru 2019-nCoV. Vynález rovněž zahrnuje způsob přípravy vakcíny a použití vakcíny při pokusech na zvířatech. Nová koronavirová vakcína obsahuje grafen oxid, karnosin, CpG a RBD nového koronaviru; vazba karnosinu, CpG a RBD neocoronaviru na páteř grafen oxidu; kódující sekvence CpG je uvedena jako SEQ ID NO 1; nová RBD koronaviru se týká nové oblasti vazby na proteinový receptor koronaviru, která může vytvářet specifické protilátky ve vysokém titru zaměřené na RBD v těle myši a poskytuje silnou podporu pro prevenci a léčbu nového koronaviru.

Čína je leaderem v oblasti vývoje grafenových technologií

Podle výzkumu vakcín proti koronavirům, jako je SARS a MERS, je hlavním cílovým bodem stávající vakcíny proti koronavirům protein S koronaviru. Vakcíny musí vyvolat nejen humorální a buněčnou imunitní odpověď, ale také slizniční imunitní odpověď, a pomocí adjuvans vyvolat vyvážené dráhy Th1 a Th2, aby vznikly skutečně účinné vakcíny. V současné době se výzkum více vakcín proti SARS a MERS zaměřuje především na virové vektorové vakcíny a subjednotkové vakcíny.

A velké množství výzkumů ukazuje, že potíž SARS a MERS spočívá v tom, že nelze stimulovat tvorbu dlouhodobé paměti B buněk, dlouhodobé paměťové buňky u vyléčených pacientů se SARS a MERS mohou vydržet pouze 2-3 roky, imunologickou paměť nelze vytvořit a vývoj vakcíny selhává a v současné době vstupuje do fáze klinického výzkumu ve světě pouze 6 potenciálních vakcín proti koronavirům, ale žádná účinná vakcína není schválena k uvedení na trh.

Grafen a rekombinantní virus

Vynález popisuje zcela novou metodu vývoje vakcín založenou na materiálu oxidu grafenu, který slouží jako rámec pro vkládání molekul CpG a rekombinantních proteinů. Na základě této technické platformy je připravena nová nanokorunová vakcína kombinací rekombinantního proteinu oblasti RBD proteinu Spike viru SAR-CoV-2. Připravená nano-nová korunová vakcína má silnější imunogenicitu v pokusech na myších a může vytvářet protilátky ve vysokém titru.

Jednotlivé verze grafenu a jeho oxidů

V jednom aspektu vynález poskytuje koronavirovou vakcínu obsahující oxid grafenu, karnosin, CpG a RBD. V preferovaném provedení vynálezu se vakcína nazývá GO-Car-karnosin-CpG-RBD vakcína. Oxid grafenu (GO) je oxid grafenu a po oxidaci se na oxidu grafenu zvýší funkční skupiny obsahující kyslík, takže oxid grafenu je aktivnější než grafen. Například hydroxylové skupiny a epoxidové skupiny jsou na monolitu oxidu grafenu rozmístěny náhodně, zatímco karboxylové skupiny a karbonylové skupiny jsou zavedeny na okraji monolitu. Běžné komerční produkty oxidu grafenu jsou ve formě prášku, vloček a roztoků a mají hnědožlutou barvu.

Vakcína má za úkol použít grafen jako provokačně úspěšný mechanismus na vytvoření tlumících látek autoimunitní odezvy. Skoro to vypadá jako vakcína, ale je to něco jiného… Deus Ex…

Karnosin, známý pod vědeckým názvem β -alanyl-L-histidin, je krystalická pevná látka složená z dipeptidu sestávajícího ze dvou aminokyselin, β -alaninu a L-histidinu. Karnosin má silnou antioxidační schopnost a dokáže vychytávat reaktivní kyslíkové spektrum (ROS) a alfa-beta nenasycené aldehydy, které vznikají nadměrnou oxidací mastných kyselin v buněčných membránách během oxidačního stresu. Motivy CpG mají účinek aktivace imunitního systému organismu a mohou být použity jako adjuvans. Přednostně je kódovací sekvence CpG uvedena jako SEQ ID NO 1. RBD (spike receptor binding domain), konkrétně koronavirový protein (S protein) Receptor Binding Domain (RBD) v tomto vynálezu.

Vysvětlení velikostí grafitových a grafenových mikro a nanočástic

Vynález zavádí technickou platformu pro přípravu vakcíny z rekombinantních proteinů v nanoformě, která je schopna rychle excitovat lidský imunitní systém a může rychle produkovat velké množství preventivních vakcín po potvrzení infekčních virů. Technická platforma plně využívá vlastnosti, že povrch oxidu grafenu je opatřen COOH, hydroxylovými a dalšími skupinami, a využívá interakce mezi vazbami pi-pi k sestavení screeningového rekombinantního proteinu RBD, molekul CpG a karnosinu dohromady pro přípravu nanorekombinantní proteinové vakcíny založené na oxidu grafenu jako kostře.

Vakcína může stimulovat organismus k tvorbě neutralizační protilátky RBD (neutralizuje tzv. autoimunitní poplach) ve vysokém titru zaměřené na SAR-CoV-2 a vytváří technický základ pro prevenci a léčbu koronavirové infekce a budoucích rozsáhlých epidemií podobného typu. V dalším aspektu poskytuje vynález použití vakcíny GO-Car-carnosine-CpG-RBD, konkrétně použití vakcíny GO-Car-carnosine-CpG-RBD při přípravě léku pro prevenci nového koronaviru.

Tolik citace z patentové přihlášky.

Studie z roku 2018 obsahuje šokující pokus, kterým vědci pomocí grafenu vyvolali v myších plicích regulérní zápal plic, jako kdyby plíce napadl virus. Jenže, místo viru to byl oxid grafenu!

Jenže, to zdaleka není všechno. Již v roce 2018 se objevila vědecká studie [2] s názvem “Posuzování bezpečnosti materiálů na bázi grafenu: Zaměření na lidské zdraví a životní prostředí a ve studii se zmiňují závažná zdravotní rizika. Za citaci stojí především následující úsek, který pojednává o účincích nanočástic oxidu grafenu na plíce myší a jejich respirační systém.

Oxidované deriváty grafenu byly rovněž zkoumány z hlediska jejich potenciálního vlivu na plíce. Myším byly intratracheálně vpraveny listy grafenových oxidů (dále jen GO) v nanoměřítku (příčný rozměr: 10-800 nm, 1-2 vrstvy) a jejich vliv na plíce byl hodnocen v různých časových bodech od 1 dne až po 3 měsíce. Zánět se objevil již 1. den, přičemž v závislosti na dávce došlo k náboru imunitních buněk včetně neutrofilů a ke známkám akutního poškození plic. Vrchol reakce byl pozorován po 2 dnech a do 7. dne se vrátil na úroveň blízkou, ale stále vyšší než kontrolní.

Makrofágy s materiálem se začaly objevovat v plicních řezech 7. den a byly v plicích přítomny ještě 3 měsíce, ačkoli pokles černé barvy plic od 1. dne do 90. dne naznačoval probíhající proces očisty. Plicní účinky plátů GO rozptýlených ve vodě (0,5-2 nm/1 nm) byly porovnány s účinky grafenových nano-plátů (dále jen GNP) rozptýlených ve vodě (1,2-5 nm/1-5 nm) nebo v 2% pluronu F108 ve vodě (1,2-5 nm/1-5 nm). Zvířata vystavená GO vykazovala silný plicní zánět, ale žádné známky fibrózy. Naproti tomu GNPs byly méně zánětlivé, což se dále minimalizovalo, pokud byly GNPs dobře rozptýleny pomocí blokového kopolymeru pluronu.

Autoři naznačili, že k plicní toxicitě grafenu přispívá především jeho oxidace, což je v rozporu s předchozí studií, v níž byly myším i.p. aplikovány koloidně stabilní disperze jednovrstvého GO (<500 nm) bez známek zánětu nebo tvorby granulomů na peritoneálním mezotelu. Myším byly jednorázově intratracheálně podány buď pláty GO (boční rozměr: 2-3 μm, tloušťka: 1-2 nm, poměr C/O: 1,4), nebo pláty rGO (boční rozměr: 1-2 μm, tloušťka: 1-2 nm, poměr C/O: 8,5). 166) Pláty GO vyvolaly silný příliv neutrofilů při 18, 54 a 162 μg/myš, 1 a 3 dny po expozici. To bylo doprovázeno plicní reakcí akutní fáze.

Naproti tomu pláty redukovaných GO (dále jen rGO) vyvolaly výrazně menší influx neutrofilů a ten byl statisticky významně zvýšen pouze při 162 μg/myš. Všechny tři úrovně dávek však vyvolaly statisticky významně zvýšený influx neutrofilů po 90 dnech po expozici. Jako srovnávací částice byly zařazeny nanočástice sazí “Printex 90”, které mají specifický povrch BET podobný studovaným plátům rGO. Zánětlivá reakce na rGO listy byla nižší nebo podobná reakci na saze, zatímco 1. a 3. den byla zánětlivá reakce na GO listy silnější než zánětlivá reakce na saze.

Kromě toho bylo zjištěno poškození DNA v buňkách tekutiny BAL jak u GO, tak u fólií rGO, zatímco v plicní nebo jaterní tkáni nebyla pozorována žádná genotoxicita. To je zajímavé, protože to kontrastuje s předchozími výsledky získanými in vitro pro stejné materiály GO a rGO za použití myší epiteliální buněčné linie plic FE1. Je zřejmé, že buňky plicního epitelu FE1 se velmi liší od buněk BAL (tj. směs imunitně kompetentních buněk) a tento jednoduchý rozdíl by mohl vysvětlit rozpor mezi oběma studiemi. Podobné genotoxické účinky však byly zaznamenány u některých vícestěnných uhlíkových nanotrubiček. Na druhou stranu byla prokázána degradace GBM in vitro a in vivo a nedávná studie neprokázala žádnou genotoxicitu u plicních buněk vystavených degradačním produktům po rozkladu GO.

Co když lidé nekončí v nemocnicích s virem, ale s grafenem v plicích?

Studie grafenových oxidů byla prováděna na myších a překvapivě popisuje proces propuknutí zápalu plic stejně, jako probíhal u lidí minulý rok po údajné nákaze koronavirem. Studie de facto naznačuje, že lidé nemuseli vůbec být nakaženi virem SARS-Cov-2, ale jejich plíce byly napadeny nanočásticemi grafenu. Vyvolání zápalu plic u myší pouhým vložením oxidů grafenu do plic je naprosto děsivým zjištěním, že k tomuto zánětu plic nedojde vlivem viru, ale prostě prudkou autoimunitní reakcí na pláty oxidů grafenu v nanometrickém spektru, tedy o velikosti nanočástic, které se snadno vdechnou i přes roušky nebo respirátor.

Stárnutím se grafen uvolňuje z výrobků a může se dostat do půdy anebo do vzduchu. Člověk grafen potom vdechne, spolkne v jídle, nebo se mu dostane do těla kůží

Před několika týdny volal jeden posluchač do pořadu Alexe Jonese a barvitě mu popsal, jak letadla rozsypávají nad americkými městy z vaků nanočástice grafenu a všechny zemřelé osoby jsou z nemocnic odváženy pryč, prý údajně na patologické rozbory, i když ale každá nemocnice má vlastní patologii, takže převozy zemřelých na jiné patologie nedávají smysl. Podle Alexe Jonese jsou těla odvážena právě proto, aby nemohly proběhnout pitvy v nemocnicích, protože po otevření hrudníku by to patolog okamžitě spatřil: Černé plíce zemřelého člověka, ale v nich by nenašel žádný virus, pouze miliardy nanočástic oxidů grafenu, které roztrhaly svými ostrými hranami plicní buňky, viz. snímky o několik odstavců níže ze zmíněné studie pořízené elektronovým mikroskopem.

Magnetismus je vedlejším potvrzením grafenu v těle, ale vakcíny nemusí být jediný zdroj

Mnoho lidí se diví, proč mají magnetické ruce a paže po očkování. Ano, je to kvůli ferromagnetickým látkám a oxidu grafenu. Ale poslední údaje z USA ukazují, že to ani už nemusí být jenom z vakcín, ale prostě ze vzduchu. Čínský patent do toho ale vnáší světlo, protože vysvětluje, proč současné vakcíny prakticky nefungují, protože ani nemohou.

Ty západní vakcíny totiž bojují s jakýmsi virem, ale skutečné účinné “vakcíny” budou jen ty, které budou na bázi oxidů grafenu vyvolávat dlouhodobou odpověď imunitního systému řízenou cestou, aby imunitní systém přestal vyvolávat na grafen autoimunitní reakci a prostě aby si na přítomnost grafenu tělo zvyklo. Grafenové vakcíny tak budou mít za úkol naučit imunitní systém, aby nereagoval prudce na pláty grafenového oxidu, aby grafen mohl v lidském těle natrvalo zůstat. Člověk se tak stane natrvalo magnetickým, ale to není to hlavní. Natrvalo bude jeho tělo v elektromagnetickém poli, resp. při průchodu polem, vyvolávat unikátní magnetickou hysterézi na magnetografu. Bude to trvalé biologické ID člověka.

Grafen v lidské tkáni, pod elektronovým mikroskopem

A navíc, působením na grafen pomocí elektromagnetických vln a vysokých frekvencí půjde modifikovat chování člověka. Speciálně upravené grafenové pláty lze v nanometrickém spekru vyrobit tak, aby se přichytily právě v mozku. Tam potom oxidy grafenu budou reagovat na elektromagnetické pole a frekvence. Dálkově půjde lidi vypínat a zapínat, tedy jednotlivé neurální dráhy a úseky v neocortexu.

Jedinou chybou, proč to ještě nefunguje všude, je prudká toxicita grafenu a jeho oxidů, na což lidé reagují prudkým zápalem plic a případně smrtí. Jakmile ale vznikne “vakcína“, která naučí imunitní systém neútočit na pláty grafenu v plicích a v jiných orgánech, potom globalisté budou triumfovat. Uchopí moc nad celou planetou a celým obyvatelstvem planety. Budou lidi řídit přes emitory (nejen) 5G sítí jako loutky na dálkové ovládání.

Jsme svědky splynutí člověka a technologie za pomoci tlumících látek jako v Deus Ex?

Ještě jedna zajímavá věc a postřeh. Pokud hrajete PC hry, určitě vám něco říká hra Deus Ex, kde se jedná o pokročilou technickou společnost, kde si lidé vylepšují svá těla umělými orgány a stávají se z nich augmentovaní lidé, tedy vylepšení lidé. Jenže, je to za hrozivou cenu. Na umělé orgány, paže, nohy a další umělé části z kovů a plastů útočí imunitní systém a vyvolává augmentovaným lidem bolest, která je dohání k šílenství a sebevraždám. Aby se tomu zabránilo, největší výrobce augmentovaných orgánů vyrobí drogu, která dočasně potlačuje autoimunitní reakci a lidem se žije dobře. Stávají se však plně závislými na této látce, takže korporace nad těmito lidmi má veškerou moc.

Grafen ve vzorku tkáně z myších plic. Grafen způsobil těžký zápal plic a rozpad plicní buňky

Když se nad tím zamyslíte, že Čína si právě patentovala grafenovou vakcínu, aby lidé neměli bolesti a neumírali kvůli tomu, že jejich autoimunitní systém útočí na oxidy grafenu v těle, tak si najednou uvědomujeme, že hra Deus Ex toto vlastně v předstihu předpověděla.

Lidé mají v těle umělé prvky, na které vzniká autoimunitní reakce, takže někdo musí přijít s grafenovou vakcínou, která na určitý čas autoimunitní reakci organismu na grafen potlačí. A kdo ovládne světové 5G sítě, ten se stane vládcem nad všemi lidmi. Takže, proč v roce 2019 vypukla na povel Donalda Trumpa hysterie proti čínské Huawei? No, přece kvůli tomu, aby tyto sítě na dálková ovládání lidí neovládala Čína, která je ve vývoji grafenových technologií, soudě i podle tohoto posledního patentu,  absolutně nejdále. Najednou to do sebe zapadá, že? A je to příliš sci-fi? Je to přehnané? Na to si odpovězte sami.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
jara
Návštěvník
jara

Moc dobře se ví,co jsou viry. Jejich podstata. Tělo neustále regeneruje a staré vysloužilé buňky rozkládá,aby se mohly vytvořit nové,mladé,výkonné a zdravé buňky. Tělo je rozkládá zpětně na jednotlivé aminokyseliny a až na nejmenší složky základu aminokyseliny : COOH -NH 2. a to denně obrovské množství ! Problém nastává,když se lidé špatně stravují,jedí potraviny plné chemie,dýchají znečistěný vzduch a berou navíc plno léků-chemických prášků. To vše z nedostatečným pohybem doslova Ucpává tělo chemojedy. V takovém těle není možná ůplná regenerace buněk ! STARE BUŇKY SE TU ZCELA NEROZKLADAJI. Vznikají zbytky bílkovin,chuchvalce zbytkových aminokyselin s mnoha přimísenin . V ucpaném těle tyto zbytky nedokáže tělo zcela rozložit a makrofágy na to nestačí. A právě těmto zbytkům v zamořeném těle se říká VIRY ! Je to slovo z latiny a značí JED. Uplná katastrofa přichází,když se ještě přidá STRES,který velmi zpomaluje látkovou výměnu. A co se nyní děje? Vymýšlí nové a nové,,VIRY”,které vpodstatě neexistují,je to PODVOD STOLETI. A využívají se jako jedy v biologické válce,uměle dokonce v laboratořích při současném,neustálém vyvolávání STRESU,STRACHU. Denné i v TV . Tento podvod už musí skončit a taky přestat vymývat mozky studentům těmito nesmysly,nepravdami,lhaním.

Aziza
Návštěvník
Aziza

Dobrá inspirace! To je tedy síla, jak je ta struktura grafenu podobná struktuře ochranných energetických sítí rozestřených nad ekosystémy naší planety, sítí života, které zde pečlivě udržují a posilují ochránci života ze Siria A. Ty sítě dost věrně připomínají včelí plástve. Zasíťovat planetu chemickým sajrajtem jako je grafen? Tak to je hodně zoufalý pokus, kdopak za ním asi stojí a ukrývá se v pozadí? Nejste to náhodou vy, válek a moci chtiví severští Rigeliáni? Jestli jo, tak to jste tedy vedle jak ta jedle. S tím vaším nesmyslným výplodem, s tou vaší ubohou replikou života se nedostanete dál než do osmé dimenze a to je sakra málo. S tímhle vážně nikoho netrumfnete a vůbec už ne strážce života, ti si na vás posvítí rovnou z jednadvacítky! Už byste konečně měli dát zpátečku, tady vážně nepochodíte, tady si akorát tak vylámete všechny zuby! A nepomůžou vám ani pravomocné pomůcky, které jste kdysi ukradli ve Svatém Grálu a s nimiž se tak vehementně snažíte obdařit rádoby nadpozemskou mocí svoje pěšáky nasazené do politiky a lobbistických společností. Ta vaše posedlost chorobnou kontrolou společnosti je už vážně hodně trapná. Pokud to ještě nevíte, tak mám pro vás výtečnou zprávu. Svůj návrat na tuto unikátní planetu života si teď užívají ti, které vy přímo “milujete”: aktéři z revizních středisek Nulté civilizace. Užijte si to!

snm
Návštěvník
snm

Tak mě jako chemika napadlo, jestli ten graphene nebude podléhat degradaci silným oxidačním látkám nebo radikálům, nebo dohromady…, tak potom oxid chloričitý ( ClO2) splňuje obě podmínky… tuším, že se používal při “terapii” pomocí MMS. Vlastně jde jen o to jak ten grafen zničit, nebo nechat zreagovat do inaktivní formy … brzo na to někdo přijde

Naturopat
Návštěvník
Naturopat

Myslím, že ten oxid chloričitý určitě někdo doporučoval, že funguje proti “kovidu”.

Bezejmenný
Návštěvník
Bezejmenný

Doba si žádá zbrusu nového ,,člověka,,.
Bude to vlastně ještě člověk ?
Z mého pohledu ani náhodou!!!!

Roman
Návštěvník
Roman

Zajímavé o těch pitvách. V České republice se na doporučení Německa NEPROVÁDĚLY pitvy osob, zemřelých na covid. Přesněji prováděly se, ale jen velmi minimálně. Na rozdíl od Slovenska, kde se i přes nedoporučení Německa pitvalo hodně.

To, že nepitváme osoby, zemřelé na covid, potvrdil to v rozhovoru pro tištěný Reflex tehdejší ministr zdravotnictví prof. Prymula.

Mluvil o tom v jednom rozhovoru i prof. Žaloudík, který se dále vyjádřil v tom smyslu, že v vzájmu všech by měli lékaři pitvat co nejvíce, aby tak zjistili co nejvíc informací o působení nové nemoci v lidském těle. Že dřív byly pitvy u nových nemocí standardem.

Zde je rozhovor se slovenským patologem Michalem Palkovičem, který o NEdoporučení Německa pitvat také mluví.

Roman
Návštěvník
Roman

Zde odkaz na rozhovor se slovenkým patologem Palkovičem, který jsem zmínil a zapoměl vložit.
https://www.youtube.com/watch?v=EaWZqmQ__jA

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

To je snad naprostá vědecká samozřejmost, pitvat těla, která byla zasazena novým virem, jedem, apod.
Zatlačili zdravý rozum, pustili kovid a každý kdo se drží zdravého rozumu je nazýván nežádoucím. Zvracenost úplná.

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

a proč by jako pitvali, když řídící pekelníci předem moc dobře vědí o co jde a co to způsobuje??

Grahlnter
Návštěvník
Grahlnter

Pak by se zjistilo že to není tak žhavé s tím kovodem jak se zdálo a farmazlocin by byl ten tam😛

soso
Návštěvník
soso

Ja keď toto čítam, tak si uvedomujem, ako rád by som behal po pralese s lukom a šípmi a lovil zajace a srnky, žil v jaskyni a bál sa blesku. Dožil sa šťastných 30 rokov…
Bojím sa nablýskaných nemocníc, bojím sa mobilov, tých antén na domoch a kostoloch, tých satelitov na obežnej dráhe, tých odborníkov, fyzikov, lekárov, nanotechnológov, biotechnológov, ktorí v honbe za objavmi ktoré by mali pomôcť ľudstvu vymýšľajú technológie, ktoré nás zahubia.
Už sa nedá odísť do jaskyne. Už sa nedá odísť od civilizácie a chovať ovce a včely. Musíte mať hygienické povolenie, veterinárne povolenie, povolenie vlastníka pozemku (ak si ho nemôžete kúpiť)… Ako ľudstvo konáme nevratné činy k našej záhube. Smutné je, že to nerobí ľudstvo, ale len tí “najlepší” z nich… elita, vyvolení, samozvaní Bohovia… Čakám, kedy zničia sami seba.
Lebo hrať sa na Boha a NEBYŤ ním je podľa mňa sakramentsky nebezpečné.

Arthur Frein ZARDOZ
Návštěvník
Arthur Frein ZARDOZ

Nebojte se.
Globalistům se podaří nějaké části obyvatelstva planety toho stavu dosáhnout.
Jen to bude nějakou chvíli trvat, a potom bude aktuální povídka “Žába v kotlíku”, která je ke stažení na netu.

Bezejmenný
Návštěvník
Bezejmenný

Stačí si pustit bednu a je ti zle hned ,všude nemocnice, soudní síně ,policajti v akci a na slovenský Jojce ,která je dostupná i v .B.und M. protektorátu jsou v černých náhubcích i komentátoři.
Hnus fialovej , telku vyhodit z okna je základ pro zdravý vývoj člověka.

Robot Emil
Návštěvník
Robot Emil

Vyhodit z okna, ale nejdřív sešrotovat kladivem, aby ji nějaká ovce nemohla ještě použít.

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

a nebo být ještě moudřejší a sledovat tam jen dokumenty na zoomu, na dvojce, jen humor na nova dva a na prima comedy, jen kvalitní věci z totáče, vyhýbat se všemu novému americkému, všem detektivkám kde není základem humor, naprost všem zprávám, hororům, krvákům a reklamám..prostě neustále přepínat jako ve válce..

Pravda Boží Zvítězí
Návštěvník
Pravda Boží Zvítězí

To by znamenalo aby rodiče stále kontrolovali co jejich ratolesti dělají.
U tv to samé takže být stále ve střehu. Jak to celé udělat?
Dříve se bydlelo děti+rodiče+prarodiče pokupě a život byl asi snažší a o důchodce bylo postaráno, a ne že byli odloženi jako dnes.

Grahlnter
Návštěvník
Grahlnter

Hrani na boha nikdy nepřineslo nic dobrého bůh je jen jeden a jeho imitace jen přinese boží hněv!

mrkva
Návštěvník
mrkva

Výborný prof. Peter Staněk. To je on, co jim radil, ale ten to myslí dobře. Má to 3 díly, stojí za poslechnutí. https://www.youtube.com/watch?v=qjD7h2E2Vkg

nel
Návštěvník
nel

Je třeba domyslet, jaký mechanismus používají antiparazitika, aby pomohly vypnout grafen. Mechanismus působení

Původně se věřilo, že ivermektin působí inhibici nervových impulsů u hlístic a hmyzu pouze uvolňováním γ-aminomáselné kyseliny, která se následně váže na její receptor komplexu chloridového kanálu postsynaptických neuronálních membrán. To způsobuje zvýšený průnik chloridových iontů, které silně polarizují tyto neuronální membrány, čímž snižují přenos nervových vzruchů. Novější teorie popisuje vztah mezi ivermektinem a glutamát-chloridovými kanály. Ivermektiny se váží na glutamát-chloridové kanály na postsynaptických membránách v nervových a svalových buňkách a způsobují nadměrný přísun chloridových iontů, jež má za následek paralýzu a následnou smrt parazita. Tyto glutamát-chloridové receptory jsou pouze u hmyzu a hlístic. Ivermektiny proto působí selektivně jen na tyto dvě skupiny organismů.[1] Zdroj. Wikipedie
Zdroj Mudr. Jan Machač: První mechanismus účinku je ten, že Ivermectin znemožní pevné navázání spike proteinu SARS-Cov2 s ACE 2 receptorem a tím mu znemožní, čí ztíží vstup do buňky. (Tělo tak bojuje od začátku s menším počtem napadených buněk – LOW VIRAL LOAD)

Druhý mechanismus spočívá v obsazení transportního proteinu importin B1 alfa (IMP B1alfa), což zabrání vstupu viru do jádra buňky, kde by jinak okamžitě po vstupu oslabil, či zcela znemožnil produkci Interferonů I a III. (to jsou poslové, které napadená buňka vysílá, aby varovali všechny okolní buňky a ty se na napadení připravily). SARS-Cov2 po dosažení jádra (řídícího centra buňky) dokáže produkci interferonů zastavit a oslabí tak naší imunitní reakci. V tom mu Ivermectin obsazením IMP B1 alfa účinně brání.
(vir se nedostal do jádra buňky a nemohl vypnout imunitní reakci organizmu která vede k jeho elimininaci skrze interferony, CD8, CD4 buňky – efektivní nezánětlivé odstranění viru)

Třetí mechanismus spočívá v blokování (RdRp) SARS-Cov-2 RNA Dependent RNA polymerázy, která je zodpovědná za replikaci genomu viru. Bez ní se sice množí schránka viru, spike protein atd. Ale každý nový vir potřebuje i novou řídící jednotku RNA viru (mozek). Ta se však nevytvoří, protože Ivemectin velmi efektivně navázáním na RdRp tento proces zastaví. Je to mechanismus účinnku i Remdesiviru (vir se namnožil jakožto sterilní mrzák který se nemůže množit dále, protože nemá uvnitř své schránky své RNA).

Čtvrtý extrémně důležitý mechanismus účinku není zaměřen na replikaci viru v organismu, ale na zastavení přehnané zánětlivé reakce organismu a to zablokováním (NF-kB) jaderného transkripčního faktoru kappa B (nuklear faktor kappa B). Neregulovaná zánětlivá reakce je to, co vede k poškození tkání a orgánů. Není-li včas regulována, je v mnoha případech fatální. Ivermectin blokuje vstup jaderného faktoru kappa B do jádra buňky a tím zastaví produkci či nadprodukci zánětlivých cytokininů (IL-6, IL-1beta, IL-18, TNF-alfa). Proto pomáhají NAC, kyselina Alfa-lipoová, GSH, resveratrol a další protože také mimo jiné míří na regulaci NF-KB. Zde by mohl mít i svoje místo Kolchicin.
(Množení viru, poškozené buňky a zmnožené imunitní buňky to vše vede k enormnímu tlaku na spuštění genově řízené zánětlivé reakce. NF-kappa B je spouštěčem kaskády zánětlivých cytokininů vedoucích k cytokininové a následně k bradykininové bouři. Ivermectin blokuje NF-kappaB).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354220302011

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

proč o tom psát, když ivermectin byl globálně satanisty zakázán a nejde sehnat? prý jde sehnat ještě více účinné taktéž antiparazitikum jménem Bromexin v lékárnách..tak se po něm zkusím pohlédnout..jinak prý zabírá vitamín D, MMS, kurkuma, pupalkový extrakt, vitamín C a aspirin..

Pravda Boží Zvítězí
Návštěvník
Pravda Boží Zvítězí

Bromhexin je antiparazitikum? Jako dítěti mi to dávali na rýmu a kašel.

Ebola
Návštěvník
Ebola

Zkušený psychiatr varuje, že lidé donucení k očkování budou páchat vraždy a atentáty na viníky, politiky a zdravotníky!!! Dobrovolně bez manipulace a nátlaku se nenaočkovalo ani 20% lidí !!!
https://cz24.news/skuseny-psychiater-varuje-ze-ludia-donuteni-k-ockovaniu-budu-pachat-vrazdy-a-atentaty-na-vinnikov-politikov-a-zdravotnikov/

Dáša
Návštěvník
Dáša

To by nebyl ten správný výsledek “vakcinace”, který si vrahové představovali.

Lightsaber
Návštěvník
Lightsaber

Logicky, pečujes o své zdraví a někdo ti ho přijde zku*vit a to definitivně? Hlava důle je samozřejmost, je to pokus o vraždu a vražda z dlouhodobého hlediska.

Mikiel
Návštěvník
Mikiel

oni ale počítají s tím, že než dojednou tyto následky, tak že do té doby stihnou ještě zcela zotročit lidstvo zrušením hotovostí, očipováním, nahnánmím lidí do vyhlazovacích koncentračních táborů pro tzv. “nakažené”…ale všichni ti Prymulové by se vážně už měli začít obávat..zřejmě se domnívají, že už si nahrabali dost a že před tím utečou do té doby do nějakého ostrovního ráje…

konzerva
Návštěvník
konzerva