A je to tady! Ministerstvo obrany ČR nařídilo vybraným skupinám svých zaměstnanců...

A je to tady! Ministerstvo obrany ČR nařídilo vybraným skupinám svých zaměstnanců povinné očkování proti Covid-19 a v rozkazu jsou uvedeni i studenti Univerzity obrany, které nařízení doslova vyděsilo! Studenti se nyní obrací na Aeronet s žádostí o pomoc a právní radu, odmítnutím očkování de facto riskují vyhazov z univerzity! Očkování se nemusí účastnit jen ti, kteří přinesou potvrzení o dlouhodobé kontraindikaci potvrzené odborným lékařem! Ministerstvo se ve zdůvodnění odvolává na důrazné doporučení NATO, aby se všichni vojáci pro zahraniční mise nechali očkovat. Jenže, co s tím mají společného studenti Univerzity obrany?

A je to tady! Ministerstvo obrany ČR nařídilo vybraným skupinám svých zaměstnanců povinné očkování proti Covid-19 a v rozkazu jsou uvedeni i studenti Univerzity obrany, které nařízení doslova vyděsilo! Studenti se nyní obrací na Aeronet s žádostí o pomoc a právní radu, odmítnutím očkování de facto riskují vyhazov z univerzity! Očkování se nemusí účastnit jen ti, kteří přinesou potvrzení o dlouhodobé kontraindikaci potvrzené odborným lékařem! Ministerstvo se ve zdůvodnění odvolává na důrazné doporučení NATO, aby se všichni vojáci pro zahraniční mise nechali očkovat. Jenže, co s tím mají společného studenti Univerzity obrany?

Tak dlouho se v médiích mluvilo a opakovalo, že očkování budou v České republice vždy a pouze dobrovolná, až se nakonec Ministerstvo obrany rozhodlo, že vybraným skupinám svých zaměstnanců a dokonce i studentů toto očkování nařídí rozkazem. Dostali jsme do redakce šokující dokument od jednoho a z pochopitelných důvodů nejmenovaného studenta Univerzity obrany, kterému přišel rozkaz v podobě ministerského nařízení rovnou do emailu.

Ministr obrany Lubomír Metnar (Hnutí ANO)

V něm se dozvěděl, že MO ČR se rozhodlo nařídit vojákům AČR, kteří se účastní zahraničních misí, povinné očkování proti Covid-19. Dále se musí povinně očkovat všichni ti vojáci AČR, kteří byli rozkazem přiděleni k plnění úkolů spojených s bojem proti nemoci Covid-19, tedy tím se myslí vojáci, kteří pomáhají v nemocnicích, na klinikách, pomáhají v očkovacích centrech atd. A to není všechno. Ministerstvo nařídilo povinné očkování všem lékařům, sestrám a veškerému dalšímu personálu ve vojenských nemocnicích. Stejně tak se musí povinně naočkovat personál Letecké záchranné služby v Líně. A poslední skupinou, která má povinnost se naočkovat, jsou studenti Univerzity obrany.

Ministerstvo obrany nařídilo povinné očkování vybraným skupinám vojáků a rovněž studentům Univerzity obrany

Předali jsme dokument našemu právníkovi a ten okamžitě shledal hlavní slabinu celého nařízení o povinné vakcinaci, které se neopírá o žádný paragraf, žádný zákon, ale vychází čistě z pracovně-právní roviny v případě zaměstnanců a z roviny studijní v případě studentů Univerzity obrany, což jsou nejčastěji právě zaměstnanci AČR, kteří mají již existující pracovně-právní vztah a jejich studium na Univerzitě obrany je spojeno s jejich kvalifikačním postupem a vzděláváním v rámci armády.

Nejde tak o povinné očkování, ale v konečném důsledku “jen” o kompulzivní vakcinaci. V odůvodnění nařízení MO ČR o povinném očkování není uveden žádný zákonný mantinel, předpis nebo položka, která by umožňovala velení AČR a MO ČR vyžadovat po zaměstnancích očkování proti jejich vůli, v dokumentu se MO ČR odvolává na obecné proklamace ochrany zdraví a dokonce i na důrazné doporučení NATO, aby vojáci určení do misí byli očkováni.

MO ČR se v nařízení opírá o Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb a využívá se k tomu ustanovení autority tzv. zdravotního dozoru, který může nařídit skupinám obyvatel očkování ve veřejném zájmu ochrany zdraví. Zásadní bod je v tom, že v případě Covid-19 probíhá očkování experimentálními vakcínami, které mají v EU pouze schválenou časovou výjimku a osoba tak může očkování odmítnout s odvoláním na Norimberský kodex, což je mezinárodní dokument a soubor zásad medicínské etiky.

Ten zakazuje vynucování a nedobrovolné experimenty na lidech ve všech formách a podobách, tedy i experimenty v podobě vakcín a očkování. A jelikož vakcíny proti Covid-19 nemají dosud ukončené klinické studie, tak to znamená, že spadají do skupiny experimentálních vakcín, k jejichž aplikaci nesmí být nikdo nucen a nemůže být ani nikým nařízeno, aby se někdo takovými vakcínami nechal očkovat.

K očkování vás nikdo nemůže nutit ze zákona s hrozbou trestního postihu, ale může vás donutit k očkování kompulzivně, tedy hrozbou jiných než trestních důsledků

Znovu je ale potřeba zde upozornit na kompulzivní a mandatorní rámec očkování jako takového. Příkaz k očkování studentů Univerzity obrany, kteří již mají existující pracovně-právní vztah s MO ČR, lze z hlediska práva chápat jako kompulzivní podmínku pro zaměstnanecký poměr a pro výkon práce na dané pozici. Nikdo vás nemůže nutit k očkování proti vaší vůli, ale při odmítnutí očkování může usoudit, že už nesplňujete zaměstnavatelovy představy a především podmínky pro pokračování vašeho zaměstnání.

Download the PDF file .

Jak upozorňuje náš právník, za povinné a nucené očkování by šlo považovat jen takové očkování, u kterého by odmítnutí hrozilo trestní stíhání a sankce ze strany státu v trestně-právní rovině, nikoliv ale v rovině pracovně-právní. Vy totiž z hlediska práva máte možnost očkování odmítnout, ale zaměstnavatel má právo potom s vámi rozvázat pracovní poměr, pakliže podmínka očkování je uvedena v pracovní smlouvě, anebo v nějakém existujícím zákoně, což je v ČR právě zmíněný Zákon o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. Tento zákon dává zaměstnavatelům v podstatě právo požadovat po zaměstnancích očkování z titulu ochrany veřejného zdraví, za což se dá schovat cokoliv, dokonce i ten Covid-19.

Očkování vakcínami s neukončenými klinickými zkouškami lze považovat za testování na lidech v rozporu s Norimberským kodexem

Problém tohoto českého zákona je v tom, že jeho paragrafy jsou de facto v rozporu s Chartou lidských práv OSN, dále s Listinou základních práv a svobod, a v případě vakcín proti koronaviru i v rozporu s Norimberským kodexem. Podle našeho právníka v reakci na dotaz čtenáře je potřeba k pozici zmíněného studenta Univerzity obrany uvést, že pokud studium probíhá na základě existující pracovní smlouvy s MO ČR, potom vyhnout se očkování znamená riskovat sankce a dokonce až rozvázání pracovní poměru.

Taková je bohužel realita v ČR, upozorňuje právník. Student samozřejmě může vznést proti nařízení námitku, a to právě s ohledem na porušení Charty, Listiny a Norimberského kodexu, ale rozhodnutí by nakonec stejně musel vynést soud. A české soudy rozhodují ve prospěch vakcinační lobby, to už jsme viděli v několika posledních rozsudcích Nejvyššího správního soudu.

Rektorát Univerzity obrany v Brně

Nařízení MO ČR vůbec neuvažuje a nezmiňuje možnost dálkového studia pro studenty Univerzity obrany, kteří se odmítnou očkovat, z čehož je možné dovozovat, že něco takového AČR ani neuvažuje, že by přicházelo v úvahu, takže student musí zvážit, jestli pokračovat ve studiu a tím pádem i v zaměstnaneckém vztahu s MO ČR a AČR. Nařízení obrany však vysílá děsivý signál všem ostatním ministerstvům a rovněž státním úřadům, kde zatím nikdo si nedovolil svým zaměstnancům očkování nařizovat výnosem, to je totiž opravdu na hraně s Listinou i Chartou.

Ovšem znovu je třeba upozornit, že armáda to může zdůvodnit nejjednodušším argumentem, který existuje, že neočkovaní lidé by způsobili snížení bojové připravenosti AČR k plnění bojových a obranných úkolů. Ministerstvo obrany je specifické v tom, že může spojit očkování zaměstnanců a bezpečnost státu, což je spojení, které by mohl vyvrátit jedině český soud, a jak víte, to se velmi pravděpodobně jen tak nestane. Taková je hrozivá realita.

Zájmy většiny začínají převyšovat ochrany práv a svobod jedince. To je konec demokracie!

Po vypuknutí covidové hysterie došlo od minulého roku k obrovskému propadu ochrany lidských a občanských práv. Právní vědomí dostalo přímý zásah, a to nejen u jednotlivých zaměstnavatelů, ale především u soudů, které začaly upřednostňovat veřejný zájem, jakkoliv bizarně nejasný a neprůkazný, nad právy a ochranou svobod jedince. Tento posun je zřetelný ve všech patrech občanské společnosti, kdy i celkem vzdělaní lidé obhajují myšlenky povinného očkování, zákazu pohybu neočkovaných a další fašizační postoje a postupy, které si v ničem nezadají s metodami v koncentračních táborech.

Covidový pas ke vstupu kamkoliv a k cestování kamkoliv. A po 6 až 12 měsících na přeočkování, jinak pas propadne…

Zájem většiny nadřazený nad ochranu lidských a občanských práv jedince je počátkem konce demokracie a ohlašuje nástup vakcinační totality a diktatury. Lidé vystavení podobným nařízením se tak musí rozhodnout, jestli odmítnou očkování a odejdou ze zaměstnání, anebo jestli budou riskovat pravidelná a opakující se očkování, která čekají celou západní populaci. Protože i na to se zapomíná, že očkování nebude jednorázovou záležitostí. Bude se pravidelně opakovat a bude úzce propojené na očkovací elektronické pasy, evidenci populace a sledování pohybu obyvatelstva.

-VK-

Šéfredaktor AE News

Print Friendly, PDF & Email
od nových od starých od palců
Upozornit na
PaVo
Návštěvník
PaVo

Jacques Attali byl poradcem François Mitterranda, tedy bývalého prezidenta Francie, a v roce 1981 napsal:

„V budoucnu půjde o to najít způsob, jak zredukovat populaci. Začneme těmi starými. Jakmile člověk dosáhne věku 60 – 65 let, žije déle než produkuje a to stojí společnost moc. Poté budeme pokračovat těmi slabými a nepotřebnými, kteří společnosti nic nepřinášejí, protože jich neustále přibývá a pak především těmi hloupými.

.

Eutanázie se zaměřuje na tyto skupiny, eutanázie se každopádně musí stát nezbytným instrumentem našich budoucích společností. Samozřejmě nebudeme schopni zabíjet lidi a organizovat tábory. Zbavíme se jich tak, že je necháme, aby si mysleli, že je to pro jejich nejvyšší dobro. Příliš velká, a z velké části nepotřebná populace je něco, co je hospodářsky příliš drahé. Také společensky je pro lidský stroj lepší, když bude náhle zastaven, než kdyby stále více a více degeneroval.

.

Nebudeme schopni zvládat miliony testů inteligence milionů lidí, jen si to představte. Něco způsobíme, pandemii, která bude cílená na určité lidi, opravdovou hospodářskou krizi, nebo ne, nějaký virus, který bude napadat staré nebo starší, to nehraje roli. Slabí nebo vystrašení podlehnou. Hloupí tomu uvěří a budou prosit, aby byli ošetřeni. Postaráme se o to, abychom měli naplánovanou péči. Péči, která bude řešením. Takže výběr idiotů se vyřeší sám, sami půjdou na porážku.“

Vidíte, že opravdu nemá smysl sledovat v televizi ty debilní výmysly, když cíl je dán a zveřejněn 40 let nazpět.

Za mne pořád to samé: člověk se musí zbavit pánů nad sebou a ne se pořád hrabat v tom, koho volit. NEVOLIT NIKOHO a starat se o sebe. Největší senzací je obyčejný život. Nejsem autorem výroku, ale plně uznávám.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Proč je tak obrovský tlak na urychlené očkování lidi, přestože nemocných chřipkou značně ubývá?

Co nejdříve odstartovat Great reset, nejlépe už od příštího roku. A s co nejméně lidmi, jen s těmi, kteří přežijí očkování. Také je nutno spěchat, aby lidé, až uvidí ve velkém poškození či smrt ostatních, měl již také smrtící svinstvo již v sobě.

Včera jsem přesně o tomto mluvil s jednou sestřičkou před očkovacím centrem. Ona chce počkat, co ta vakcína udělá s lidmi, a já ji na to říkal, že právě proto, aby lidé nemohli čekat, vyrukovalo se nařízeními, s povinným očkováním u různých skupin lidí. Ona si stála za tím, že je očkování dobrovolné a dokonce řekla, že o možností přenosu spike proteinů na neočkované nic neví. Tak jsem ji odkázal na internet a upozornil, že když očkuje první dávku u lidí, že ještě tak ohrožena není, ale při druhé dávce, kdy se vrátí po 21 dnech osoba, má sama to riziko velké, stačí převzít od takového člověka občanku a nemít rukavice.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Debilita politiků narůstá : Trump se dožaduje pozornosti za každou cenu, pozér jeden. Jo, a kdysi psal Mńačko knihu Jak chutná moc s odpovědí, že moc. Já říkám, že je to droga. Klaus u nás se taky cpe zpátky k moci pomocí keců.

Former President Donald Trump addressed a crowd Saturday night in south Florida, telling folks that vaccinations for the COVID-19 pandemic should be called “Trumpcine” instead of the regular vaccination monikers.

V sobotu večer na jihu Floridy Trump oslovil shromáždení lidí, že vakcína proti Covid 19 by měla nést název Trumpcine!

Byl to on, kdo se angažoval v urychlení schválení vakcíny smrti a ještě se tím chlubí. Je to od něj hnus hnusů, jen zneužívá víry lidí v něj, lidi, pro které byl modlou, jdou za něj na smrt a on sbírá body u vrchnosti, které dluží stejně jako babiš těm svým.

https://www.newsweek.com/donald-trump-says-covid-19-vaccine-should-called-trumpcine-1582676

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

One hour of Covid shots detected by stud finders, metal detectors and magnets
http://82.221.129.208/.un3.html

PaVo
Návštěvník
PaVo

Tak lidičky: kdo mne tady trochu čte, určitě mu neuniklo, že já jsem patron, který věří jenom tomu, co si ověří,a odpoledne jsem strávil objížděním : očkovací centrum, pohřební služby.

V televizi hlásají úbytek nemocných, pohřební služby prudký nárust mrtvých, dokonce mi paní řekla, že to nechápe, jak je to možné, že oproti loňskému roku mají za dubeno o 100 %víc nebožtíků. A i tento měsíc nárust pokračuje. Informace v médiíích o tom samozřejmě žádné.
Očkovací centrum jede jak o závod, fronta tam sice nebyla, ale za necelou půlhodinu, kterou jsem tam strávil kecáním se sestřičkami, přišlo asi 10 lidí.
Sestry ani jedna očkovaná, a co se týká lidí, řekli mi, že stále se objednávají a podepisují souhlas. Že nedělají vůbec žádnou aktivitu lidem vakcín nabízet. A lidi, co přiházeli, s těmi nešlo vůbec mluvit. Vážné a nasrané až ksichty. Věk 50 a výše.

Kalislav Mirousek
Návštěvník
Kalislav Mirousek

Klobouk dolů, pane. Už aby to kurwa celé prasklo! Nahrává nám Léto, kdy se lidi o tomto budou informovat navzájem. Jináčí cesty není a nebude. Jste akční muž. Kéž by bylo alespoň 4 miliony podobných tady…

Dejna
Návštěvník
Dejna

I pokud to zveřejní, což se asi nestane, tak už živě vidím, co píše mainstream:

…Jde o důsledky zanedbání lékařské péče z důvodu přetížení kapacit zdravotnictví těžkými případy kovidu, proto je důležité proočkovat co největší množství obyvatel. Pokud se nenaočkujete, ohrožujete babičku, dědečka, psa i papouška, neboť díky kovidu nebudou lékaři moci babičku, dědečka, psa i papouška včas ošetřit ….”

A dokolečka dokola. Cokoliv, čím půjde vydírat a zastrašovat prostější lid , se použije jako útok na neočkované.
Souvislost s vakcínami nikdo nepřizná.

PaVo
Návštěvník
PaVo

Dejno, oni to mají vymakané tak, že v momentě, kdy praskne vysoká úmrtnost, vyrukují s novou smrtící virozou ( vždyť další smrtící vir ta zrůda Gates už avizovala na podzim!) a výsledkem bude, že ještě více si lidé poletí pro smrticí injekci, netušíce, že v ní je ta smrt.

To je ten celý fígl, že lidi jdou pro vakcínu ze strachu před virem, který je může zabít a ve skutečnosti si jdou pro smrtící injekci. Proto nebude třeba žádné nové viry vypouštět, bohatě postačí fáma.

Zmaten
Návštěvník
Zmaten

To je začátek, těch mrtvol bude přibejvat a přibejvat. Oni vše svedou na nové mutace. Však realita bude taková, že vakcína zredukuje lidskou populaci.

slopka
Návštěvník
slopka

Kde jsou ty mrazáky?

luadu
Návštěvník
luadu

Bezpečnostní list látky SM-102 pro ty, co jsou-budou moderní s ModernaTX, Inc. mRNA-1273 https://www.caymanchem.com/msdss/33474m.pdf Zlatý magnety, haha

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

pecka 🙁 😀

Dejna
Návštěvník
Dejna

No, teď pročítám informovaný souhlas.

https://www.naturalnews.com/files/DPH-Pre-Vaccination-Screening-Form.pdf

Doby se fakt mění: člověk může být nachcípaný, kadit jak o závod, brát antibiotika. Je to jedno, hlavně, že to do něj píchnou.

To se dorpd… fakt už všichni zbláznili.

Přestávám to chápat, kde jsou všechny dosavadní lékařské zásady? Když človek bere antibiotika, tak je zdravý? Nebo tomu špatně rozumím

Do not withhold vaccination if a person is taking antibiotics.

PaVo
Návštěvník
PaVo

z toho informovného souhlasu:

“Neither the provisioningmass vaccination center nor any of the
Released Parties shall, at any time or to any extent whatsoever, be liable, responsibleor any way accountable for any
loss, injury, death or damage suffered or sustained by any person at any time inconnection with or as a result of this
vaccine program or the administration of the vaccines described above. ..”

Nikdo, ani ti, co vám to píchnou za nic neodpovídají, ani do budoucna za jakoukoliv škodu, výslovně včetně SMRTI!

Navíc dáváte souhlas s prakticky volným nakládáním s vašimi zdravotními údaji, proto ty registrace, ani nebudete tušit, kdo všechno si o vás vše přečte.

Informovaný souhlas není nic jiného než podpis rozsudku smrti.

maxvolume
Návštěvník
maxvolume

Neměl jsem špejli v nose a ani vakcínu.A tak to zůzstane vy zmrdi!

Kalislav Mirousek
Návštěvník
Kalislav Mirousek

Ani já ne. Už jsme dva…

maxvolume
Návštěvník
maxvolume

paráda musíme vydržet.

Značkař
Návštěvník
Značkař

Už jsme 3, já navíc jsem ještě neměl nikdy na sobě roušku, respirátor už vůbec, nosím v nejnutnějším případě sálu.

Sofiex
Návštěvník
Sofiex

Ani já ne,tak jsme tři.

Zdravý rozum
Návštěvník
Zdravý rozum

Ja aj dcera

Prorok
Návštěvník
Prorok

Super postoj

Souznim

Spytihněv2
Návštěvník
Spytihněv2

I já , i kdybych měl kvůli tomu zemřít!

Pepa151
Návštěvník
Pepa151

Máme to stejné.

ocún
Návštěvník
ocún

Já taky, zatím mě, ty ku*vy nedostali. Otázka je, jak dlouho se tomu dá odolávat. Kličkuji jak zajíc. Zatím mě nechávají na pokoji, zatím.

TREX
Návštěvník
TREX

Já také! Žádná spejle, žádná vakcina, takže si mě přečtěte:/))

maxvolume
Návštěvník
maxvolume

když do ted ovco debilní lidi,nepřišly na to,o co tu jde s těma vakcínama tak,už jim není pomoci.Jinak nikdo nemůže nikoho nutit.Mě to píchnou jedině když budu mrtvej.Lidi neumí říct NE.

P.Stoupal
Návštěvník
P.Stoupal

V Rusku uvažují výhledově o povinné vakcinaci na covid. Přinucení pomocí nového zákona, řekl exprezident Medveděv, podpředseda Rady bezpečnostu RF:
https://lenta.ru/news/2021/05/19/privivki/
U nás proočkováno 37% dospělé 18+ populace (30% ze všech). V Rusku to silně drhne, tam naočkovali zatím jen 10% ze všech.
https://ockovani.opendatalab.cz/statistiky
Zájem o mňamky je v ČR značný. I lidé pod 55 let si to chtěji v 53.3 % nechat píchnout. Odhaduji, že nakonec se nechá naočkovat 60% – 70 % dospělých. Potom však ani není divu, proč volby dopadají tak, jak vidíme. Chodí na ně totiž stejné tupé vypatlané stádo, co se nyní nechává radostně injektovat experimentální apartheid chemikálií.

maxvolume
Návštěvník
maxvolume

at si říkaji všude co chtějí my jim na to očkování se..me.At je to pfízr nebo sputnik v nebo buran 5

slopka
Návštěvník
slopka

Kvůli dovolené, moři, kvůli zaměstnání, zaměstnavatelé tlačí, podívejte se na tu povinnost zmrvit mrna armádu.

CZkotas
Návštěvník
CZkotas

“Proč jde u hospod to, co není možné u škol?”
https://echo24.cz/a/SdPGh/proc-jde-u-hospod-to-co-neni-mozne-u-skol

ppplusgé
Návštěvník
ppplusgé

youtube.com/watch?v=_9YEV6Y12M4
Co můžete odpovědět policistovi, který vás nutí, abyste si nasadili respirátor ?
obvykle se Vám nepodaří první řádek použít – je jaksi záměrně načíst, ale po jiném nadšení je správný..
tedy napište druhý řádek s větou tázací, a jde se načtete jinak…
třeba to někdo rozřeší lépe jak..