Otazníky nad (ne)vyplácením válečných reparací Německem, aneb něco se nám tají! Co...

Otazníky nad (ne)vyplácením válečných reparací Německem, aneb něco se nám tají! Co zavinil Havel a odnesl si s sebou do hrobu?

Otazníky nad (ne)vyplácením válečných reparací Německem, aneb něco se nám tají! Co zavinil Havel a odnesl si s sebou do hrobu?

Blíže nejmenovaný čtenář Parlamentních listů.cz zaslal panu ministru kultury Hermanovi tento dotaz:

Jste znám svojí prací na urovnání vztahů ČR a Německa. Kdy nám v rámci zlepšení vztahů vyplatí válečné reparace? Víte přece, že tento nárok je oprávněný a nepromlčitelný. Vychází to z mezinárodních smluv. 

Jindy velmi výřečný a plný argumentů pan Herman, aby se asi vyhnul nějakému bližšímu objasňování dotazu, odpověděl tazateli takto:

Vážený pisateli, jako odpověď Vám posílám odkaz na příslušnou reakci Ministerstva zahraničních věcí České republiky [1].

Protože  panem ministrem nebyla otázka dostatečně, resp.  vůbec odpovězena, po nahlédnutí do odkazu na webové stránky MZV, kde byl k této záležitosti rovněž vznesen podobný dotaz, bylo uvedeno následující:

Otázka: Bylo poválečnému Německu vítěznými mocnostmi uloženo vyplatit ČSR nějaké válečné reparace? Pokud ano, v jaké výši?

Německu bylo na konferenci v Paříži v  prosinci 1945 uloženo vyplatit ČSR, jako signatářskému státu pařížské Dohody o reparacích od Německa, válečné reparace. Dohoda počítala s tím, že cituji: „Každá signatární vláda zadrží způsobem podle své volby německé nepřátelské majetky nalézající se na území podrobeném její pravomoci, nebo jimi bude disponovati tak, aby se nemohly znovu státi německým majetkem nebo nemohly upadnouti znovu pod německou kontrolu, a odečte tyto majetky od svého podílu na reparacích.“ Výše československých reparačních nároků činila 306 mld. Kčs, vyjádřeno v dobové měně. 

slide_3.jpg
Slide z prezentace Hermanova fondu. Na fotografii německý kancléř Helmut Kohl a premiér ČR Václav Klaus při podpisu Česko-německé deklarace.

Otázka: Byly reparace řádně Německem splaceny? Pokud ne tak sdělte prosím, proč? Prosím, uveďte jméno předsedy vlády, který reparace poraženému Německu odpustil, zrušil nebo podobným způsobem event. zabránil jejich vyplácení.

ČSR bylo ze strany Německa vyplaceno 230,1 mil. Kčs. Objektivní mezinárodně politické skutečnosti po 2. světové válce zabránily realizaci dalších plateb mj. proto, že ČSR a SRN spolu do r. 1973 neudržovaly diplomatické styky. V průběhu 90. let se pak ČR a SRN dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými ani právními otázkami společné minulosti. Závazky obsažené v Česko-německé deklaraci přitom obě strany od té doby důsledně dodržují.

Domnívám se, resp. jsem o tom přesvědčen, že jak odpověď ministra Hermana, kterou ani za odpověď považovat nelze, spíše jen jako odkaz na webstránky MZV ČR, tak následující odpověď „anonyma“ z ministerstva zahraniční je naprosto nedostačující k tomu, aby jasně položená otázka byla plnohodnotným způsobem zodpovězena. Odpověď MZV ČR sice konstatuje, resp. zmiňuje Dohody o válečných reparacích od Německa, uzavřené v prosinci 1945, konstatuje také důvody, proč do jisté doby nebyly reparace vypláceny, aby bylo nakonec konstatováno, že ČR a SRN se dohodly, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými, ani právními otázkami společné minulosti. A to jsou právě ty ošidné, resp. dostatečně neobjasněné a zdůvodněné okolnosti, které záležitosti reparací dávají podobu (úmyslného) tajemna.

    Dovolím si upozornit na výslovnou žádost tazatele který žádá, aby v případě, že nebyly reparace Německem řádně vyplaceny ( jakože také vypláceny nejsou), aby bylo v odpovědi také sděleno jméno předsedy vlády, který reparace poraženému Německu odpustil, zrušil nebo jiným způsobem zabránil (zamezil) jejich vyplácení. Jak je z odpovědi MZV ČR patrné, Německem sice byla vyplacena částka 230,1 mil. Kčs, ale to je zlomek částky československých reparačních nároků, které činily 306 mld. Kčs v dobové měně, ale další platby byly již pozastaveny. V odpovědi pro zdůvodnění pozastavení plateb válečných reparací, vycházejícího z údajného jednání ČR a SRN však není zřejmé, na základě jakých jednání mělo k dohodě dojít. V odpovědi není rovněž uvedeno, kdy a kde se měl toto jednání konat, kdo a na jaké úrovni se jednání účastnil, kdo dohodu podepsal, jaký je text dohody.

FER6586d4_140659_620386.jpg
Bohuslav Sobotka a Angela Merkel. Česká vláda převzala od té německé mnoho rad. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám je jednou z nich.

     Rovněž velmi strohé a prosté konstatování o tom, že platby za válečné reparace Německa nebyly realizovány mj. proto, že ČSR a SRN do r. 1973 neudržovaly diplomatické styky  se jeví jako důvody zcela irelevantní. Neexistence oficiálních diplomatických styků nahrazovaly jiné mezinárodní formy vzájemných styků (takové styky jsou běžné i v případě nepřátelství či válečném stavu obou stran). Konference vítězných mocností v Paříži, jak z logiky věci tak významu a obsahu konference vyplývá a její mezinárodní právní sílu nemůže anulovat nějaká blíže nespecifikovaná (tím více podezřelá) dohoda i když se uskutečnila mezi oběma zainteresovanými stranami, tedy mezi ČR a SRN. Co hlavní, bylo by také dost nelogické a nepravděpodobné, ne-li trestuhodně nezodpovědné, kdyby Česká republika  jen pro predikované budoucí dobré sousedské vztahy mezi oběma státy, se vzdala nároku na částku v řádu několika set miliard, možná bilionů korun.

Pokud skutečně k takové dohodě došlo, je takové jednání nejen nezodpovědné, ale  i trestuhodné. Účastníci tohoto jednání, kteří k takovému závěru dospěli a takovou dohodu podepsali, by měli být neodkladně hnáni k trestní odpovědnosti. Nelze totiž ani vyloučit možnost, že tato dohoda byla realizována formou nekalého korupčního jednání, že tehdejší  polistopadově exponovaní účastníci jednání mohli být velmi výhodně uplaceni (o výši lépe ani nespekulovat). Působnost některých známých lidí v tu dobu v různých vrcholných funkcích tuto možnost jen potvrzuje a současně nevylučuje, že tohoto jednání, pokud skutečně proběhlo, se mohl zúčastnit i sám Václav Havel. Jeho neskrývaná vstřícnost k SRN, omluva SL a jiné akty řiťolezectví by takovému jednání a výsledné dohodě nasvědčovaly.

   Skutečnost, že MZV ČR se ve své odpovědi blíže nevyjádřila či nekonkretizovala zmíněné (jistě oficiální) mezistátní jednání, z něhož vyplynula „dohoda“ o tom, že křivdy spáchané v minulosti na obou stranách náleží minulosti a že nebudou zatěžovat své do budoucna orientované vztahy politickými, ani právními otázkami společné minulosti je krajně podezřelé a svým způsobem to potvrzuje uvedenou domněnku  či možnost účasti V. Havla na tomto jednání. Proto ta vyhýbavost  MZV ČR více o tomto jednání informovat. Občanovi, který se dotazoval na stav věci s platbami za válečné reparace bylo odpovězeno vyhýbavě, neúplně a ne zcela pravdivě a žádosti  o sdělení jména předsedy vlády, za jehož působení k jednání a dohodě došlo, nebylo (zřejmě záměrně) vůbec nic sděleno.

%25C5%25A0%25C5%25A0.jpg
Karel Schwarzenberg (Top09), Jaromír Štětina (Top09), Bernd Posselt (Sudetoněmecká strana) a Marek Ženíšek (Top09). Panoptikum všehoschopných?

    Skutečností také je, že MZV ČR o jednání ČR a SNR ve věci plateb válečných reparací a „dohodě“, ke které mělo dojít v devadesátých letech,  naši veřejnost neinformovala. Proto je žádoucí, aby MZV ČR neodkladně a pravdivě sdělilo všechny skutečnosti, týkající se mezistátního jednání ČR a SNR mj.  i  ve věci plateb válečných reparací, resp. pozastavení plateb, ke kterému došlo na základě zmíněného jednání obou stran. To zn. sdělit kdy a kde k jednání došlo, kdo byl (jmenovitě) jednání účasten, kdo dohodu podepsal   a aby byl sdělen plný text zmíněné dohody!

Jiří  B a ť a , 6. ledna 2017

============================

Addendum šéfredaktora:

Česko-německou deklaraci v roce 1997 podepsali premiér Václav Klaus a ministr zahraničí Josef Zieleniec [2]. Technicky vzato je tedy za nevyplacení reparací zodpovědná poslední Klausova vláda. Václav Havel v celé věci ovšem hrál důležitou životní roli, protože to byl právě on, kdo vyzval ke smiřování s Německem už na počátku 90. let. První krok pro zahlazení reparací Německa a tím i jeho povinnosti platit lze u Havla vysledovat už v roce 1989, kdy poslal německému prezidentu Weizsackerovi usmiřovací dopis jménem českého lidu. Kdo mu k tomu dal mandát? V roce 1995 potom Havel uvedl  následující:

“Vztah k Německu a k Němcům je pro nás čímsi víc než jen jedním z mnoha témat naší diplomacie. Je to součást našeho osudu, ba přímo naší identity. Německo je naše inspirace i naše bolest; zdroj pochopitelných traumat i mnoha předsudků a bludů, jakož i měřítek, k nimž se vztahujeme; někdo vnímá Německo jako naši hlavní naději, jiný jako naše hlavní nebezpečí. Lze říct, že postojem k Německu a k Němcům se Češi nejen politicky, ale i filozoficky definují a že typem tohoto postoje vymezují nejen svůj vztah k vlastní historii, ale také sám typ svého národního i státního sebepochopení.”

Z Projevu “Češi a Němci na cestě k dobrému sousedství”, Praha 17. února 1995) [3]

BildHavelKohl.jpg
Václav Havel udělil Helmutu Kohlovi v roce 1999 Řád Bílého lva.

Je nutné zdůraznit, že Václav Havel a Václav Klaus sledovali podpisem deklarace dva naprosto rozdílné cíle. Václav Havel plnil servilní úlohu zahlazení německých reparací v ČR, zatímco Václav Klaus se Zieleniecem v deklaraci spatřovali otevření bran pro český průmysl na německé trhy, ovšem právě za tu cenu tlusté čáry za minulostí, čímž se ČR vzdala nároků na obrovské reparace. Klausově vládě k tomu nikdo mandát nedal, občané tedy určitě ne. Je skandální, když Německo se takto vyvléklo z reparací a teď by ještě po ČR chtělo, aby začalo na základě kvót přijímat muslimské uprchlíky, které do Evropy pozvala německá kancléřka. Alarmující je i skutečnost, že Německo ve zmíněné deklaraci odmítlo zrušit platnost Mnichovské dohody z roku 1938, kterým došlo k odtržení Sudet od Československa, zatímco Francie a Itálie již tak učinily a platnost dohody zrušily.

Čistě teoreticky tak Berlín stále považuje zmíněnou Mnichovskou dohodu za platnou a Sudety považuje za integrální součást Německa. Garantem nového uspořádání Evropy po II. sv. válce jsou vítězné mocnosti. Jenže s narůstajícím vlivem Německa v EU, s oslabením role USA v Evropě a stejně tak se slabou rolí Ruska v Evropě může hrozit, že otázka územních požadavků může v budoucnu opět zaznít a opěrným bodem pro takový požadavek bude nejen Mnichovská dohoda, ale také Lisabonská smlouva. Loutková administrativa Sobotkovy vlády, která převzala z německého modelu věrnou kopii cenzorského úřadu a vzniklo tak Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (CTHH), dává tušit zcela děsivý rozměr souvislostí v česko-německých vztazích.

Addendum -VK-

Print Friendly, PDF & Email

Třídit podle:   nejnovějších | nejstarších | nejvíce hlasů
Perun Hromovládný
Návštěvník
vedomi
Návštěvník

strašné !
K těm reparacím…Za II.WW nám nebylo vyplaceni nic ! V roce 2010 mělo dojít k platbě za I.WW
Pamatuji si, že tenkrát mluvilo na ČT o tom, že se tím jsou reparace za I.WW vyřešeny. O II.WW nepadlo slovo. Pochybuji, že by něco zaplatili nejdříve za druhou.
http://zpravy.idnes.cz/prvni-svetova-valka-definitivne-konci-nemecko-splati-posledni-reparace-1ap-/zahranicni.aspx?c=A100930_134825_zahranicni_aha

Vladimir
Návštěvník

Nepůjde o žádné poněmčení, ale o ponegření prostoru Československa.

.B.
Návštěvník

Tak super, místo toho, aby nám zaplatili v dnešních cenách biliony, tak nás vysávají jako kolonii.

A neplatí tvrzení, že Klaus se Zielencem měli sledovat “otevření bran pro český průmysl na německé trhy, ovšem právě za tu cenu tlusté čáry za minulostí”.

Jakého průmyslu? Náš průmysl nikam nepronikl, my vyvážíme do Německa většinou polotovary a díly vyráběné v cizích montovnách za hubičku, aby je v Německu kompletovali a za ranec vyváželi do světa.

Reparace nám mohly – kromě smazání dluhu – vybudovat infrastrukturu a investovat právě do našeho průmyslu!

Místo toho jsme politickou i ekonomickou kolonií. A lidi ještě juchají, jak je to super.

Pro nápravu je třeba identifikovat klíčové vlastizrádce a popohnat je k odpovědnosti. Jak to udělat ale upřímně nevím, nevyrovnali se s nimi ani v Rusku.

A jak to tak vypadá, Putin střednědobě prohraje s podpindosníkama a Západ tomu vytvoří podmínky via soft power.

Stále mne napadá, kde bychom mohli být, nebýt škůdců.

aaabbb
Návštěvník

Vzorový “Germán” Henoch Kohn alias Helmut Kohl byl mentorem Merkelové, jak ta se asi jmenuje skutečně? Schicklgruberová? Hitlerová? Nobo rovnou Rotšildová? Jaké jméno má Merkelová ve svém izraelském cestovním pasu? A jak je to vlastně s poválečným Německem?

Předseda Evropského parlamentu Schulz: Německo existuje jedině proto, aby zajistilo přežití židovského národa:
Schulz pochází z Německa, co tedy považuje za raison d’etre této země? Jeho vlastní slova, jak je pro Haaretz zprostředkoval Schulzův přítel Avraham Burg, ukazují na zajímavou odpověď:
[…] Předseda Evropského parlamentu Martin Schulz je můj blízký přítel. Ve většině otázek spojených s izraelsko-palestinským konfliktem se neshodneme. Jeho názory se blíží izraelskému mainstreamu nebo postoji předsedy socialistů Isaaca Herzoga. Jednou mi v upřímném rozhovoru řekl: „V mých očích existuje nové Německo jedině proto, aby zajistilo existenci státu Izrael a židovského národa.“ […] Zdroj: Haaretz, ‚Pěkně poděkujte Martinu Schulzovi‘, Avraham Burg, 14. února 2014.
Schulz je – samozřejmě – Žid.
http://deliandiver.org/2016/02/predseda-evropskeho-parlamentu-schulz-nemecko-existuje-jedine-proto-aby-zajistilo-preziti-zidovskeho-naroda.html

JazzBoo
Návštěvník

comment image

Máša
Návštěvník

Vidite to spickove umeni ve lhani?

Kdyz si bude nekdo vydrzovat devku, tak lze hezky pozidovsku rict, ze ji zajistuje preziti.

Ovsem ta pro nej aspon neco udela, ze. A tady dostava Nemecko co? Likvidaci.

Jak mi to kdysi rekl jeden zid v Kalifornii: Vsechno, co vam delame, se vam libi. Kdyby se vam to nelibilo, tak s tim neco udelate. Lidem uplne otocili mysleni. Tam, kde ma letet rana, jde potlesk, viz Zeman.
Vim, ze mi maji lidi zazle, ze ho porad vzpominam, ale “president” podepise lidem , ktery se rovna zamku na hubu, pritom vas vyzyva k radosti a usmevu a za ten jeho ” svatecni” projev jeste sklidi pochvalu.
A za bezpecnost zeme odpovida a misto konani lidem rekne: ozbrojte se, kdyz vi, moc dobre vi, ze nemate sanci se ubranit.

Máša
Návštěvník

pardon, chybi mi tam slovo. Podepise zakon, ktery se rovna zamku na hubu…

suchoj
Návštěvník

Pane VK, ne každý asi pochopí význam slova dodatek, nechcete to napsat česky???

kaktus
Návštěvník

Vždyť “česká” republika je de facto jedna z východních spolkových držav! Snad nechcete aby si skopčáci vypláceli reparace sami sobě?
Reparace vyplácíme od vstupu do unie my němčouřům, naší v jejich prospěch udržovanou nízkou životní úrovní. Vždyť to všichni moc dobře víme. A nic s tím nenaděláme.” Naši” politici nás už dávno prodali- dali do frcu, jak s oblibou říkal havlíček havel!

sibolet
Návštěvník

V roce 1978 jsem nahodil řeč s utahanými Šumaváky,rodáky,co pěšky razili z hotelu Bobík do ČESKÝCH ŽLEBU na jejich hřbitov…Zajímavý rozhovor s přestárlými pamětníky,pod dohledem PS,kteří je po krátké prohlídce hnali zpět do vnitrozemí,,,Zed hřbitova totiž tvořila JIŽ HRANIČNÍ PÁSMO.. Jakákoliv diskuze s pohrobky bývalých Českých Němcu,kteří chtěli DOMU a tak se jim to VRCHOVATĚ splnilo JE ZBYTEČNÉ,pokud Německa vláda NEZAPLATÍ REPARACE,což neudělala…Odmítám při potulce v pohraníčí mluvit německy,když se mně sudětáček ptá na cokoliv..

sibolet
Návštěvník

Nějak nám v bedně ukazují záplavičky a sněhové kalamitky v ŘÍŠI…Vyšší moc?

kaktus
Návštěvník

Sorry, no musel jsem. Z novinek!

20:49
Trump: Žádní hackeři volby neovlivnili:

Podle Donalda Trumpa žádný hackerský útok z Ruska, Číny či odjinud neovlivnil výsledek voleb. Trump to řekl po schůzce s šéfy tajných služeb, kterou označil za konstruktivní.
Jsem zvědav co na to “český mainstreim”. Možná se někdo aeronetu i omluví.

Administrator
Admin

Nám se nikdo omlouvat nebude, naopak na nás budou kydat špínu a hnůj o to více, čím více se bude ukazovat, že získáváme vliv na veřejné mínění. Když vidím ty IP adresy z České televize a také Českého rozhlasu a Svobodné Evropy, které prohlížejí náš web, tak mám nepříjemný pocit, že ti sledovači od Chovance a Romancovové nedělají nic jiného, než že sledují diskuse na AEN pod články.

Paroubek
Návštěvník

Jen ať si sledují a archivujte všechny tyto IP pro budoucí použití..

suchoj
Návštěvník

JJ Admine, pravda pravdoucí, čt má návštěvnost i se steamem 10 milionu přístupů je to všechno se vším, kdo čte zprávy jsem tam nezjišťoval ale bude to minorita z těch 10mega, Idnes 68 milionu přístupů a trvale jim klesá návštěvnost, opět nezjišťuji kolik lidí je na homepage a na politických článcích. a AEnews má v průměru okolo 1 milion přístupů dle similarweb a nakonec moje maličkost nejvic-info.cz a 75 000 přístupů. I to je pěkné v dnešní době.

Kontrola možná zde: https://www.similarweb.com/

Paroubek
Návštěvník

Nazdar Milane, o ruské peníze na provoz si můžeš zažádat až od denní sledovanosti 100 000 + unikátních uživatelů na jakékoli ambasádě RF. Posílat to bude Putin nebo Lavrov ze svého osobního PayPalu měsíčně.

smrdutá mrtvola Václava Havla
Návštěvník
smrdutá mrtvola Václava Havla

Doufejme tedy, že ze chcípající globální pravdolásky budou mít tito dementi čím dál horší noční můry, ve kterých je navíc bude děsit chrchlavé chroptění chcípajícího Václava Havla. 😀

kaktus
Návštěvník
nývlt
Návštěvník

kaktus, další drbník, sloužící mejnstrímu, naco to tady cpeš? My si to najdeme sami, když chceme, jenom zabíráš místo! Trolle.

Kruh v obilí
Návštěvník

a i proto se ještě jednou ptám (nenašel jsem odpověď, pokud existuje tak prosím o novou): proč aeronet neběží na https? a co se týče vašeho příspěvku, můžete zde prosím uvést IP rozsahy výše uvedených institucí?

Administrator
Admin

Už jsem to několikrát vysvětloval. Pluginy wordpressu nejsou v mnoha případech kompatibilní s https. Problém je v tom, že developeři pluginů prostě s https nepočítají, protože vývoj s podporou https má svá specifika. A přepisovat po nich pluginy, na to opravdu nemám čas. Další problém je s kešováním https požadavků na NGINX. A posledním problémem je Cloudflare CDN, který používáme. Jinak IP rozsahy a nashromážděné IP segmenty institucí, které nás sledují a čtou, s nikým nesdílíme. To jsou interní kolekce dat, které se nesdílí, to je základní pravidlo netikety.

Kruh v obilí
Návštěvník

mně nešlo o nasbíraná data, ale přece abyste dokázal ze zaznamenaných dat poznat že jde o výše uvedené instituce musíte nejprve vědět které IP adresy používají. jinak co se týče těch důvodů proč zde není https tak ty mně přijdou zvláštní. kombinace jakou máte vy, nginx+WP+cloudflare určitě používají desítky tisíc webů. trochu do těchto věcí dělám a nic se mi nezdá jako nepřekonatelný problém. na jednu stranu se tváříte jak by vás měl Systém každou chvíli zabít a na druhou se přihlašujete do administrace přes čisté http. navíc vystavujete nebezpečí prozrazení soukromí i vaše čtenáře.

Administrator
Admin

Nasbírané IP rozsahy a přehledy o institucích, které nám sem chodí číst, je interní záležitost našeho webu. Proč nevyužíváme https, to jsem už vysvětlil. Pokud by to bylo tak snadné upravit funkčnost pluginů, už dávno bychom https měli. Používám VPN, takže o moje přihlašování do administrace nemusíte mít starost. Čtenáři dostali článek a návod, aby věděli, jak se zabezpečit i na své straně.

Kruh v obilí
Návštěvník

ok, jenom poslední věc, můžete mi uvést příklad pluginu který má problém s https? zajímá mě to z profesního hlediska

janaz
Návštěvník

Potom tak aj vyzerá to ich “spravodajstvo” – šlendriánstvo. Na poctivú prácu treba aj čas.

Máša
Návštěvník

Hlavne ta Svobodna Evropa… o te bych mohla napsat knihu… intriky, intriky a zase intriky, nic jineho se tam neprovozuje. A samozrejme zlodejina…

Zighartice
Návštěvník

Marie: Velmi nerad bych tímto komentářem vytvořil v rámci AEN nějakou zlou krev (uvědomuji si, že uvedené příklady mohou být kontroverzní, leč bohužel musím výše popsaný efekt ilustrovat na něčem, s čím jsem se ve Vašem příspěvku nesetkal, což bude z principu vždy pro někoho kontroverzní); cílem rozhodně není se nikoho dotknout – stav sebeklamu, který se snažíte vnášet do diskuzí, považuji za irelevantní.

Jen bych rád zde přítomné čtenáře a diskutijící upozornil na dle mého názoru značné riziko, kterému jsme všichni vystaveni (a někteří z nás mu již nevědomky podlehli). A ačkoli vyvarovat se tomuto způsobu myšlení považuji za extrémně těžké, domnívám se, že logika a kritické myšlení v diskusích je naší nejsilnější zbraní, se kterou bychom neměli hazardovat, čemuž lze zabránit jedině soustavným připomínáním sobě samým, jakým rizikům sebeklamu neustále čelíme.

Jedním ze způsobů, kterak sebeklam odhalit, jsou diskuse, ve kterých s někým souhlasíme jen proto, že dotyčný došel ke „správným“ výsledkům, v důsledku čehož máme sklony být do značné míry velkorysí k chybám v jeho postupech (nevím o tom, že by se mi něco takového stalo, ale pozoroval jsem to kolem sebe nesčetněkrát). Ale pozor, ani zde se nejedná o emocionální postoje, u kterých jsme vděčni za každého „spojence“, jenž je s námi sdílí, takže mu odsouhlasíme cokoliv; i zde jde o to, že jsme k podobnému výsledku došli již mnohokrát různými logickými postupy, čímž pádem máme tendenci očekávat, že když k nim došel někdo jiný, bude to podobné.

Za experta číslo jedna na tento typ „zblbnutí“ považuji Stefana Molyneuxe s tím jeho Univerzálně preferovaným nesmyslem, jenž je celý postaven více méně na následující myšlence: „Nějaké konání je buď univerzálně správné, nebo univerzálně špatné; a ukáže-li se, že je někdy špatné, pak nemůžeme říci, že jindy platí výjimka a špatné není – bude špatné pokaždé. Je to stejné jako ve fyzice, kde také když něco platí, tak nemůže existovat výjimka, že to někdy neplatí. Krádež tedy musí být buď univerzálně správné jednání, nebo univerzálně špatné jednání; dokážeme-li tedy, že není univerzálně správná, pak nemůže existovat výjimka a krádež nemůže být za žádných okolností správná.“

Nyní tedy k Vašemu sdělení a Vaší odpovědi na otázku pro zdejší redakci a čtenáře na Vás.
V ČR jste pracovala jako účetní v rádiu svobodná Evropa (RSE). Lidé z celého Československa zasílali do rádia finanční příspěvky, které se najednou ztratily. Došlo k zahájení trestního stíháni pro falšování účtů a někteří zaměstnanci RSE začali zametat stopy! Vy jste obdržela předvolání k soudu, ale osm dní před zahájením soudního řízení jste ČR opustila. Po 13 letech jste byla za porušení imigračních zákonů a nelegální práce vyhoštěna z USA a dodnes žije v Mexiku. Co Vás vedlo k tak náhlému opuštění Československé republiky?

A když se tak společne s Pozorokazatelkou (jež např. vytýká redakci její bydliště mimo ČR k utváření názorových postojů, potažmo objektivitu, přičemž Vás např. cituje v článku o svědomí – ještě teď se smíchy plácám do kolen) oháníte jedinou pravdou, jako s klackem, předpokládám, že ve výkladu zdejším čtenářům nebudete postupovat jinak 😉

P.S. Vaše bydliště je Vaše bojiště.

Pozorovatelka
Návštěvník

A nyní jako co?

Čtenáři mě i Mášu (o které nevím vůbec nic a neznám ji kromě odsud) vypískají a Vám poděkují za záslužné “varování” a “odhalení”?

Čtenářům se bude líbit Vaše stbácké popisování něčího soukromí, o kterém nevidím jediný důvod, proč bych Vám to měla věřit? Čtenářům se bude líbit Vaše předělávání diskusí do osobní roviny, kde si pak každý o komkoliv může napsat cokoliv (a přeji hodně zdaru ve vyvracení) a kde články nebudou zapotřebí, tak jako nejsou zapotřebí pro Vás?

Anebo redakce teď mě i Mášu zabanuje? – soudě podle Vašeho P. S. (ke kterému ještě zbývalo doplnit “indulonu mám”)

A už jen, že kvůli plácaní se smíchy do kolen jste opomněl uvést odkaz.

A úplně nakonec – původně jsem chtěla napsat jen “Zighartice, jste hovado”. Ale jednak přesnější je – Zighartice, jste ubožák. A když si Vás tam někde u klávesnice představím, jak se “jako” plácáte do kolen a přitom se třesete na reakci na tu Vaši “bombu”, co jste právě stvořil, tak opravdu, velký, velký ubožák!

Máša
Návštěvník

Pozorovatelko: Na toho dementa je skoda si otukavat klavesnici.

Ja uz jsem jednou napsala, ze na nej nikdy reagovat nebudu a taky to dodrzim, protoze kdo je schopen takovych sprostych pomluv, ten si zaslouzi akort ne kopanec do zadku, ale primo do huby a tvrde.

Ja jsem v Radiu svobodna Evropa jako ucetni nepracovala, to zaprve. Pracovala jsem v Human resources oddeleni, kde jsem prijimala lidi, vyhotovovala pracovni smlouvy a zadavala do pocitace udaje o nich pro zpracovani jejich prijmu. Financni odbor byl oddelene a ja tam nemela vstup.

Z Radia jsem odesla v roce 1997 a zadne rizeni u soudu proti mne nikdy vedeno nebylo a neni ani dnes. At mi admin promine nebo mne zabanuje, je mi to fuk, ale pan ze Zighartic je docela obycejne prase svinske, ktere si nezaslouzi mezi slusnymi lidmi vubec existovat a preji mu, aby chcipl jak smrduty potkan…

Do USA jsem odesla na zadost pribuzneho a vyridil nam zelenou kartu, kterou mam dodnes! S imigracnim jsem cela leta nemela vubec co do cineni, natoztak problem. Nabizeli mi obcanstvi, ale ja to odmitla. A nikdo mne, podotykam, ze za cely zivot, odnikud nevyhostil a ani nevyhosti. Ja si pravni zalezitosti hlidam cely zivot a vsude, kam prijdu. Do Mexika jsem odesla kvuli tomu, ze jsem po navratu z Kalifornie do chladna nezvladala sve zdravotni problemy. A z Mexika uz jsem na odchodu take, vloni jsem postupne vse prodala a i na spani mam jen nafukovaci matraci. Nikdo mne odsud nevyhani, ale mam moznost odejit do Ruska a vic jak polovinu roku na tom pracuji. Ani tam obavy, ze bych se dostala do konfliktu se zakonem, nemam.

Znovu opakuji: je to odporne prase, ktere si vymysli pomluvy za ucelem zdiskeditovani me osoby, ktera mu nikdy nic neudelala.

Tady vypisuje litanie, hyrici vzletnymi slovy, aby pusobil inteligentne, ovsem ve skutecnosti je to ubozacek, ktery nemuze predlozit zadne dukazy pro sva tvrzeni, ani jeden jediny a spoleha se jenom na senzacechtivosti lidi, kteri si to tady prectou a uveri mu.

Je to parchant z pavlacove drbarny NWOO, coz kdyz tam nahlednet, zjistite. Ja tam uz nejsem, ale nasel mne tady, tak se pokousi mne odsud vyhnat. Ale ja nemusim byt ani tady.

Pozorovatelko, pokud mate sanci i s rodinou z republiky odejit, nevahejte. Nepritel zvenci neni tak hrozny jako ten, ktereho mate vedle sebe, tj. domaci. Duvod je ten, ze ten cizi se nepratelstvim netaji, ten domaci se na vas usmiva a vrazi vam kudlu do zad, jak prave vidite. Mam svedomi ciste a udelam totez, co jsem udelala na nwoo diskuzi, nabidla komukoliv dukazy ja sama, staci si napsat na mou adresu, ktera je: kdejevasesvedomi. Nasleduje zavinac a koncovka gmail s teckou com. Ozvalo se mi nekolik lidi a jsem s nimi v kontaktu dodnes…

P.S. Kazdy inteligentni clovek si spocita, o co Zighartici jde, ovsem on, poskok rezimu si mysli, ze ma na to, aby mne i u nich shodil a vubec nevidi, ze shazuje predevsim sam sebe, pan radoby reditel zajezdu. Me sebevedomi tim naopak zvysuje, kdyz mu stojim za tolik prace.

P.S. Jeste tady od nej chybi dodatek, ktery jsem si vyslechla na nwoo, ze jsem vyhostena i z Mexika, protoze mne chytli na hranicich v USA, jak tam pasuji drogy. Hahaha. USA postavily betelne tunely na metraky drog, a presto potrebuji kabelku nejake duchodkyne, hahaha. Opravdu super, ze? S takovou kravinou muze prijit jenom blbec, ktery ma za blbce i ostatni.

Pozorovatelka
Návštěvník

Mášo, mě je velmi líto, že jste v reakci musela napsat tak obsáhlý komentář, ale naprosto chápu, že musela, protože člověku nejde se nebránit, neuvést věci na pravou míru! Ale za sebe – Vaše vysvětlování jsem jen proletěla, protože mě absolutně nezajímá jak jste to kde měla stejně, jako mě nezajímá jak co kde měl kterýkoliv jiný čtenář (pokud nejde o něco osobního k tématu, o co se ON SÁM chce podělit).

A už vůbec mě nezajímá, co o komkoliv napíše Zighartice, tedy ani to, co napsal o Vás, protože z principu tady jde o dvě věci: 1) Pro žádné své tvrzení nemá Zighartice (či kdokoliv, kdo by chtěl psát podobně) důkaz a. 2) Aeronet není pavlačovou drbárnou, kam se lidé chodí navzájem osobně špinit, ale stránkami, kde hledají a dělí se o názory na věci VEŘEJNÉ!

A Zighartice kromě sprostoty vůči Vám předvedl i naprostou bezohlednost vůči čtenářům, když diskusi za.ral svým OSOBNÍM ego problémem a ještě mu není proti srsti zatahovat ostatní na svou stranu, včetně redakce. No, ubohost nejvyššího kalibru a nevěřím, že jediný slušný člověk souhlasí s tím, co tady předvedl, resp. že by chtěl být na Vašem místě.

A za mě, která jsem daleká expresivních výrazů, Vaši reakci stačilo zredukovat na tuto část:

“pan ze Zighartic je docela obycejne prase svinske, ktere si nezaslouzi mezi slusnymi lidmi vubec existovat a preji mu, aby chcipl jak smrduty potkan…”

Máša
Návštěvník

Rozmyslela jsem si to chvili, ale nakonec Vam napsala, prestoze jsem vedela, (a dala bych klidne ruku do ohne), ze na takovou ubozarnu neskocite, hlavne pro ostatni, kdo jsou tady novi a nemysleli si, ze kdo mlci, ten svedci, i s tim se bohuzel kalkuluje… Pomluva je svinstvo a vidite sama, kolik se jich uz sneslo na Rusko a jsou jedna pitomejsi nez druha. Rusko ze zmanipulovalo volby v USA? Ten, kdo to z huby vypusti si vubec neuvedomuje, jak velky kredit tim Rusku dava, kdyz muze USA takto nadalku ovladat. Nebo to Obombovo, ze Rusko je pro svet hned po Ebole nejnebezpecnejsi, ale pritom je obklicovano. A vubec by mne neprekvapilo, kdyby ti dementi vypustili i to, ze Rusko chce valcit s USA kvuli tomu, ze nechteji prijmout jeho zdroje. opravdu ne…

Dekuji Vam za zdurazneni podstaty veci , ze Aeronet neni, jako vetsina ostatnich webu, zadnou drbarnou. Na NWOO se to rozmohlo a admin to trpi, protoze ma problem dat dohromady penize na provoz. A presne tak, jak pisete, v diskuzi musi jit o veci verejne a je rozdil, zda diskutujeme politiky ci jejich podrztazky a nebo prispevatele do diskuzi. Na to prvni narok je, na to druhe ne. Politici jsou nami placeni a nam zodpovedni ( tedy svym chovanim to nevykazuji, ale tu povinnost maji). U spoludiskuteru toto neplati.

Pomluva od Zighartice postrada sebemensi logiku, ze by si zrovna USA nechaly prijit do zeme nekoho, kdo je okradl a chudatkum by trvalo 20 let ho polapit, zvlaste za situace, ze jsem cela leta dostupna i s adresou…. k smichu. Koho tim vlastne shazuje, nechape…. jako ani Obama to nechape a jeste si dovoli nove sankce a vyhostovat diplomaty… je to kopani ze vzteku. nic vic.

kaktus
Návštěvník

A já nevěděl kam jste se z nwo ztratila. Bylo radost číst Vaše trefné příspěvky. Mám jenom jednu otázku. Odkud to o Vás Z ví tak osobní věci ? Nepamatuji se, že by jste se někdy na nwo zpovídala.

Máša
Návštěvník

On skoro nic nevi, proto si vymysli .

Chce, abych vypadla, ale ja s tim nemam problem. I na NWOO jsem navrhla, aby dodal jediny dukaz sveho tvrzeni a ja odejdu. Na Novinkach jsem udajne byla placena Ruskem, na NWOO zase Shapirem, no neni to sranda? Uz aby mi i Cina zacala platit, hehe..

Kdyz jsem prisla do USA, tak jsem prubezne popisovala sve poznatky a davala je jak na internet, tak do novin a psala jsem i na diskuze do Novinek.cz. A tam se na mne nalepili emigranti z CR, kteri diskuzi ridili, placeni trolove a peli chvalu na USA a ja psala skutecnost. Nabourali se mi do pocitace, dokazali psat vyhruzne dopisy a spustit i webkameru a posmivat semi, jak vypadam s barvou na hlave…toho by bylo, za ta leta.. trva to uz 20 let. Uplne ti sami porad slidi za mnou a vsude mne najdou snadno, protoze ja se neskryvam. Nemam co.Psala jsem vzdy pod pravym jmenem, vcetne na NWOO. Az kdyz mi dochazely vyhruzky smrti z ruznych zemi, tak jsem si dala nick. I to vadilo a pomluvy narustaly do silenych rozmeru. Dokonce jsem pry opustila male deti a dala je nemocne matce na starost( typicka zidovina, hrani na city spoludiskutujicich), ja jsem odjela do USA, kdyz moje maminka byla uz 7 let mrtva a jedne dceri 17, druhe 23. Ta mladsi sla se mnou a duvod, ze jsem tam zustala tak dlouho byl prosty. Nechteli ji vzit zpatky na skolu v CR, tak jsme tam zustaly az do te doby nez dostudovala vysokou. To jenom na okraj, az pojede Zighartice s dalsimi vymysly… Zadne zahady kolem mne nejsou.
Na NWOO jsem delala zdarma preklady a taky tam psala do diskuzi, ale uz tam delsi dobu nejsem a zase vsude za mnou tahnou jako smrad, at se vyskytnu kdekoliv. Nejkomictejsi je na tom to, ze az doposud, tj. do dnesniho dne, kdy jsem tady neco o sobe napsala, nevedeli, ani co jsem tam delala, v USA. Podle sebe soudili mne, takze se nemohli trefit. Ani jsem neemigrovala, ani jsem nesla za vydelkem. Vylozene rodinna zalezitost.

Zivot je jednoduchy, a komplikuji ho zasadne ti, kteri z toho mohou mit prospech. Nemam zadny a ani nechci. Chci normalni, obycejny zivot pro vsechny. Paraziti vystoupali uz tak vysoko, ze povazuji za normal si s nami delat, co je napadne. Jenom zamindrakovany clovek potrebuje nekoho shazovat. Normalni se tesi z rovnovahy.

Máša
Návštěvník

Jeste dodatek, kaktusi, a tim zalezitosti, co sem natahal Zighartice uzavru a dale se nebudu, jak jsem uz predeslala, k jeho pomluvam vyjadrovat. (timto vycerpam veskerou potrebu naplneni zakona akce a reakce ).

Chci poukazat na jeho prikladu kde je podstata problemu . Utoky pomoci pomluv jsou v americkem zakonodarstvi chraneny ( at mi pan admin ci pan VK treba neprominou, ale je to fakt).
Je to jedina zeme, kterou jsem poznala, kde neexistuje presumpce neviny. Policie prijede, praskne s vami o zem, da zelizka ( tak jak to vidite ve filmech), aniz by se obtezovala vam sdelit proc ( nesmite na ne ani mluvit) a odveze vas do vezeni. Ze jste nic neudelal, ze jste nevinen, to nikoho nezajima, protoze to musite vy prokazat. Ne naopak. Prokazuje nevina namisto aby se prokazovala vina. A uplne k tomu, aby vas odvezli staci, aby jim nekdo zavolal falesne obvineni, docela obycejnou pomluvu, jak to vidite dnes tady u Zighartice. Tem lidem tam nedela vubec zadny problem si takto vzajemne resit nenavist ci zarlivost jednoho na druheho. Je to odpornost. A proto se nedivte, ze kazdy 10. American byl ve vezni. Rozhodne kazdy desaty tam neni kriminalnik.
A take se nedivte, ze ten dlouhodoby navyk si klidne vymyslet obvineni se promita i mezinarodne, a to vidite ted vuci Rusku.

Co se tyka USA, tak jejich pravnim systemem pohrdam a dnes uz i ceskym, protoze ten k nam postupne zkopirovali. O tom jsem psala z USA nejvice a snazila se burcovat lidi, aby to lide nedovolili. Vysledek byl takovy, ze mi to malokdo veril,( proto se take do mne navazeli ti, co nechteli, abych na to upozornovala), ale dnes uz to vsichni vidi. Ja si ten skok do hruzy pamatuji, kdyz jsem zjistila, ze v USA nemaji ani tolik svobod jako jsme meli my za socialistickeho pravniho radu a ten jejich byl ve vetsine opacny.
Proto take tam lidem nepripadalo jako zlocin, co USA provadeji po svete. Ze vrazdi, nevadi, nazve se to sirenim svobody a demokracie a vyreseno. Zrovna tak uspesnost v byznysu, cim vetsi zlodej, tim vetsi ucta.

A dovolim si totez rict i o Trumpovi. Vynaseji ho do nebes, a je lidem uplne jedno, jak se stal miliardarem. Hlavne ze jim rika, co chteji slyset. V lidech tam funguje senzacechtivost. Jejich potreba porad nekoho obdivovat a vzhlizet k nemu, mit modlu. Kdyz zemrel Jackson, tak dokonce nekolik lidi spachalo sebevrazdu. Dokazete to pochopit? Ja ne. A tento nesvar se natahal i k nam.

A uplne posledni poznamku: Z NWOO jsem neodesla, nebyl duvod, ale admin mne zablokoval, aniz by byl chlap a sdelil mi to. Jednoduse podlehl pranim smecky zighartaku, kteri se toho otevrene dozadovali. Zasli tak daleko, ze tvrdili, ze dokonce technicky nabouravam web, shazuji ho a snizuji sledovanost webu. A zablokovalo mne i nekolik dalsich, uz si je ani nevzpomenu, Alex Jones a dalsi americke weby, kde jsem jim napsala pravdu, u nas presidentska kancelar, vetsina clenu vlady, i Okamura, i Ortek, ale ten mne ted nedavno odblokoval, protoze uz rika to same, co ja mu psala pred lety.

Takze tak. Omlouvam se za dnesni vstupy s mimotematikou, ale neslo mi to tentokrat to nechat byt. Kazdy mame hranice sve trpelivosti..

kaktus
Návštěvník

Děkuji.

bezmocná
Návštěvník

Paní Mášo, svíralo mne, když jste se pootevřela (děkuji Vám za to), ale zároveň cítím, že jste udělala dobrou věc – tím vysvětlením (vnesením světla) jste spláchla tu špínu (temnotu, černotu) od Zighartice. Pro mně jste a zůstáváte jedním z nejčestnějších lidí, kteří sem na aeronet chodí…

Vím, že zeshora platí (bez lidského implusu): POŠPIŇ A BUDEŠ POŠPINĚN – UBLIŽUJ A BUDE TI UBLÍŽENO. Otázkou není zda, ale kdy. Zigartice, máte se na co těšit. Toto bylo hodně podlé, ubohé a přízemní, odporné, slizké, hnusné…

Zighartice, jevil jste se mi jako akademicky vzdělaný člověk – tzn. s vyšším vzděláním. No jste typickým důkazem toho, že vyšší (lidská) úroveň vzdělání není zárukou vyšší morální, charakterní úrovně.
Naopak, svým charakterem a morálním cítěním patříte do Jandateamu.

Měl byste si být vědom toho, že máte na svědomí hodně velký dluh (břemeno lži a křivého úmyslu – úmyslu ublížit) vůči paní Marii – a bez ohledu na to, zda Vám to přeji či nikoli (ale přeji) Vám to břemeno lži a křivého úmyslu ve Vašem svědomí nedá spát – to mi věřte.

Ať nenajdete klid ani lehkost, dokud to břemeno neodčiníte (upřímnou omluvou). Jelikož je patrné, že to z Vaší strany není jediná křivá věc (je vidět, že jste zběhlým), kterou jste udělal, nechci být ve Vaší kůži ani na chvíli. Čeká Vás docela drsné období, to mi věřte…

Letos totiž začíná období probouzení se “dluhopisů” ve svědomí každého dýchajícího lidského jedince a následné učinění zodpovědnosti za vše, co má ten-který jedinec na svědomí…

U některých lidí (podobně křivých, zatížených dluhy, jako Vy), to bude “fičák”.

Máša
Návštěvník

Kdyz uz jsem nakousla otazku Radia SE, tak k nemu dodam par zakladnich veci, protoze prave toto radio sehralo dost vyznamnou roli v ohlupovani lidi za socialismu a prave tam se projevilo po jeho prestehovani do Prahy, ze samet byl podvod.

Havel nabidl Radiu budovu byvaleho Federalniho shromazdeni zadarmo, ale aby to bylo pravne v poradku, tak se sepsala smlouva o najmu na jednu korunu ceskou. Veskere naklady provozu Radia tahli cesti danovi poplatnici, vcetne kazdeho hovoru do USA a postovneho. Pouze naklady na vyplaty a dalsi pozitky jako najemne zamestnancu (housing suplement), studijni prispevky detem (tuition) a dalsi pozitky se vyplacely z USA na ucty zbylych zamestnancu z Mnichova a cinily kolem 220 milionu dolaru rocne, coz byla castka uz ale po kraceni jejich puvodnich mezd z Mnichova o 25 procent, coz bylo pri vypracovavani novych smluv i soucasti me prace. Proc rikam zbylych? Protoze zhruba 300 jich odmitlo do CR odejit a s Radiem se soudili a prubeh i vysledky techto lidi jsem mela za ukol evidovat. Nekteri z nich dostali i vysoka odskodneni ( 300 tisic dolaru). Takze bylo hodne odchodu i novych prijmu z USA. Vsichni novi prosli mou kancelari, domaci zamestnance mela na starosti jina zamestnankyne.

Jak se projevilo, co jsou USA zac a jake s nami maji umysly?

Aby nemuseli ceskym lidem dat platy aspon minimalni platne mzdy v USA, domluvili si s jednim Cechem, ze vytvori s.r.o. a my budeme jeho zamestnanci a on Radiu nase mzdy fakturovat. Takze pocitacovi inzenyri se znalosti svetovych jazyku nemeli plat ani uklizecky v USA.
Kdyz prijeli manzele Clinton do Radia ( do Evropy si prijeli zkontrolovat, jak probiha valka v Jugoslavii), tak navstivili Radio a nechybel ani suspajtl Havel. Nasim lidem jsem slibila, ze se zeptam damy Clinton na jeji nazor na tuto vuci nam praktikovanou”demokracii”, a taky jsem to udelala, v pritomnosti Havla, ktery za ni chodil jako ocasek a vecne se sklenickou na vino v ruce. Vypadal, ze pukne vzteky, ale bohuzel se nepodarilo. Baba Clinton si to vyslechla a odpovedela, ze ona neprijela proto, aby poslouchala neprijemne veci. Ja jsem ji na odpovedela, ze jsem predeslala, ze od ni zadne reseni necekam, pouze nazor.

A jeste jednu vec chci vzpomenout: Zahajeni vysilani do Iraku a Iranu! Bylo jasne, o co jde. Bavila jsem se o tom s tehdejsim presidetem Radia v roce 1996. A kdy doslo k invazi do Iraku? V roce 2003. To jenom aby si lide udelali predstavu, ze veci planuji dopredu a my se vse dozvidame az v momente, kdy vidime na sve oci, co se deje, kdy uz je na reseni pozde.

Zighartice
Návštěvník

S ironií zacházejte opatrně, neboť by mohla vyznít jako urážka v uniformě poklony😉

Pozorovatelka
Návštěvník

Já mám velké pochopení pro nemocné lidi, ale objeví-li se kombinace “nemocné hovado”, tak veškeré pochopení je to tam. Žij si jak chceš, piš si, co chceš, moje poslední reakce.

Zvědavá matka
Návštěvník

Zighartice: Nevím, nevím, ale to, čím přispíváte do diskuse rozhodně nemá nic společného s tématem, které je z mého pohledu velmi důležité, a zasluhuje, v zájmu nás všech, prohloubení informací, a případné dokumentace – pokud jí informovanější disponují.
To bych od Vás ocenila jako přínosné.
Místo toho Vy tady nějakými osobními ataky plýtváte časem a energií diskutujících ( i mým) rozmělňováním diskuse pro společnou věc – tj. hledání ŘEŠENÍ současné naší společné situace – naprosto nepodstatnými osobními údaji, či osobní kritikou diskutujících.
Nerada bych se vás dotkla, ale zdálky to vypadá, jako byste měl potřebu si něco dokazovat na ženách…
Součástí inteligence je i respekt a nadhled.

zunaza
Návštěvník

Zighartice,Vy jste vážně ubožák.Vzletná slova,zabalená do papíru,ovšem namočeným v lejnech,který smrdí na sto honů.Nedávno jsem se dívala na Zdivočelou zemi.Připadáte mi jako STBácké ovado v padesátých letech,vymýšlející si důkazy,aby jste utopil člověka a systému bylo učiněno zadost.A dle Vašeho vzletného ,páchnoucího projevu jím možná i jste.Jenom se změnil letopočet.Historie se mnohdy opakuje,bohužel i s těmi křiváky.Z takových,jako jste Vy,kteří obviňují člověka bez důkazů , je mi na blití.

smith
Návštěvník

Nedivte se, že se dívají na AEN: ty informace, které zde dostanou nezískají od AP, AFP, nebo Reuters….

Emil
Návštěvník

A to je dobře,jen ať sledují,až se usledují,hodně otáček=zajícova smrt.

smith
Návštěvník

Na ČT 24 stále běží titulek, že ovlivnili….pořád stejné lži…

hlásná trouba
Návštěvník

Ono taky není a nebylo z čeho když jistý právník Prescot Bush zdefraudoval Německé repatriační účty ve Švýcarských bankách společně s bankovními klany, které byly pověřeny správou účtů. Např SSSR bylo odstřiženo od náhrad již v r.47. Důvodem byla, uměle vyvolaná, studená válka. Tedy opět nešlo o nic jiného než o prachy a Britské koloniální impérium.

janaz
Návštěvník

Lenže Nemecko už pár desiatok rokov ekonomicky kvitne aj vďaka cicaniu bývalého východného bloku, takže nech sa Nemci uskromnia v svojich nárokoch, dôchodkoch a môžu cálovať. Raz-dva by zistili, že cez milión darmožráčov im je na prekážku a zbavili by sa ich. Ale kto ich donúti?

.B.
Návštěvník
nývlt
Návštěvník

pořád budeš jenom béčko, nikdy áčko! Cpát tady drby z mejnstrímu, jseš na tom bídně….

Máša
Návštěvník

Krajske listy jsou mejnstrim?

kaktus
Návštěvník

áčka píšou z jungmanky. Speciálně vyškolené superstár-em jandou-áááá….nebo zelenými ústřicemi vulgo kontraši, pod krycím názvem VKR. Ti osli už asi vyvíjejí aktivitu, hekli mi plynový kotel a termostat. Musel jsem to resetnout a odpojit od wifi. Už budou nutné antiviry i do chytrých spotřebičů. Nebo to byli romancovovic, těžko to rozpoznat, no vzhledem k tomu kam se trefili, jsou obě možnosti ve hře.

wpDiscuz